Nr 94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Instrukcji w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania w projektach w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020

 
Zarządzenie Nr 94/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 2015 roku
 
w sprawie Instrukcji w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania w projektach w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Instrukcję w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania w projektach w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2015 roku
 
Instrukcja
 w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania w projektach
 w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020
 
§ 1
Zasady zatrudniania
1.  Do realizacji projektu badawczego (dalej zwanego: projekt) w ramach Programu Ramowego UE
   Horyzont 2020 (dalej zwanego: program Horyzont 2020) zatrudnia się:
      1)  osoby niebędące pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dalej
          zwanego Uczelnią - na warunkach określonych w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-
          Mazurskiego w Olsztynie i z uwzględnieniem zasad realizacji projektów w programie Horyzont
          2020 określonych w dokumentacji programowej,
      2) pracowników Uczelni skierowanych przez kierowników podstawowych jednostek
          organizacyjnych lub innych jednostek ogólnouczelnianych Uczelni do wykonywania zadań
          na rzecz projektów w programie Horyzont 2020.
2.  Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub innej jednostki ogólnouczelnianej Uczelni
    kieruje do wykonywania zadań na rzecz projektu:
      1)  kierownika projektu - na jego wniosek, z zachowaniem drogi służbowej;
      2)  pozostałych pracowników - na wniosek kierownika projektu, z zachowaniem drogi służbowej.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać: imię i nazwisko kierowanej osoby,
    stanowisko, adres zamieszkania, nazwę programu finansującego, tytuł projektu, okres realizacji
    projektu ogółem, przewidywaną średnią miesięczną liczbę godzin pracy w projekcie, zakres
    obowiązków w projekcie.
4.   W przypadku osób, o których mowa w ust.1 pkt 2, niezbędne jest zawarcie porozumienia
    zmieniającego, którego wzór opracowuje kierownik projektu po konsultacji z Działem Kadr
    z uwzględnieniem zasad opracowywania dokumentów w programie Horyzont 2020 (np. logo
    projektu, nr projektu, źródło finansowania). Dokument po podpisaniu przez pracownika projektu
    trafia do podpisu Prorektora ds. Kadr. Kopia dokumentu przekazywana jest:
      1)  pracownikowi,
      2)  do Działu Kadr w celu włączenia do akt osobowych pracownika.
5.   Pracownicy Uczelni zatrudnieni w projekcie mogą się ubiegać o obniżenie wymiaru pensum
    dydaktycznego, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 773
Senatu Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania
    zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych
    objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych
    w danym roku akademickim.
6.   Kierownik projektu zobowiązany jest do:
      1)   przygotowania zakresów obowiązków dla wszystkich pracowników wykonujących zadania
          w projekcie oraz wskazania okresu realizacji zadań w projekcie dla poszczególnych osób,
      2) uzyskania od każdego pracownika zaangażowanego w realizację projektu pisemnego
          oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, według wzoru
          stanowiącego załącznik nr 1.
 
§ 2
Podstawa wynagrodzenia
1.   Pracownik Uczelni, o którym mowa w §1 ust.1 pkt 2, skierowany do wykonywania zadań na rzecz
    projektu, otrzymuje wynagrodzenie ze stosunku pracy, wynikające z warunków zatrudnienia
    na dotychczasowych zasadach.
2.   Zmiana zakresu obowiązków pracownika Uczelni, wynikająca ze skierowania do wykonywania
    zadań na rzecz projektu, nie będzie powodowała zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego
    pracownika.
 
§ 3
Stawka wynagrodzenia
1.   Do celów rozliczania godzin pracy pracownika Uczelni w projekcie służy stawka godzinowa
    wynagrodzenia podstawowego, o której mowa w ust. 2.
2.   Stawka godzinowa wynagrodzenia podstawowego w projekcie w ramach programu Horyzont 2020
    obliczana jest indywidualnie dla każdego pracownika jako iloraz kwalifikowanych elementów
    wynagrodzenia podstawowego rocznego i rocznej liczby godzin efektywnych. Roczny wymiar
    godzin efektywnych dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1720.
3.   Kwalifikowanymi elementami wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2, są: wynagrodzenie
    zasadnicze, dodatek za staż pracy, dodatek funkcyjny, wynagrodzenie za pracę w godzinach
    ponadwymiarowych, wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy wskutek choroby,
    wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, dodatek za pracę w systemie zmianowym,
    dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe.
 
§ 4
Karty czasu pracy
1.   Pracownik zaangażowany w realizację projektu sporządza miesięczną kartę czasu pracy,
    odnotowując w niej każdy dzień, w którym wykonuje prace na rzecz projektu, a ostatniego dnia
    miesiąca podpisuje miesięczną kartę czasu pracy i przekazuje kierownikowi projektu.
2.   Kierownik projektu potwierdza podpisem wykonanie pracy i zgodność wpisów w karcie czasu pracy.
3.   Miesięczna karta czasu pracy dołączana jest do dokumentacji projektu prowadzonej przez
    kierownika projektu i przechowywanej przez okres wymagany w projekcie. Wzór karty czasu pracy
    stanowi załącznik nr 2.
4.   W przypadku osób zatrudnionych wyłącznie do realizacji zadań w projekcie rejestracja czasu pracy
    w postaci karty czasu pracy nie jest wymagana. Osoby takie wypełniają, w każdym okresie
    sprawozdawczym, deklarację według wzoru określonego w dokumentacji programowej.
5.   Na podstawie miesięcznych kart czasu pracy kierownik projektu zobowiązany jest do sporządzenia
    w dwóch egzemplarzach zbiorczej karty czasu pracy w projekcie w ramach programu Horyzont
    2020 obejmującej zestawienie czasu pracy wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację
    według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
6.   Kierownik projektu przekazuje do Kwestury i Działu Kadr zbiorczą kartę czasu pracy w projekcie
    w ramach programu Horyzont 2020 po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym realizowany
    był projekt, nie później jednak niż do 10 stycznia roku następnego, a w przypadku zakończenia
    projektu w trakcie roku - do końca miesiąca trwania projektu.
7.   Za prawidłowe sporządzenie zbiorczej karty czasu pracy oraz deklaracji, o której mowa w ust. 4
    odpowiedzialny jest kierownik projektu.
 
 § 5
Informacja o projekcie
Na podstawie danych zawartych w Umowie Grantowej (Grant Agreement), kierownik projektu zobowiązany jest przygotować informację o projekcie, a następnie przekazać ją wraz z kopią podpisanej Umowy Grantowej i jej aneksów do Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przy Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.12.2015
Data publikacji:
12.01.2016 15:26
Data aktualizacji:
28.01.2016 14:08
Liczba wyświetleń:
3265
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz94.doc58.5 KB
Instrukcja_horyzont.docx28.75 KB
Zal1Zarz94.docx14.67 KB
Zal2Zarz94.docx23.98 KB
Zal4Zarz94.docx32.67 KB
Zal3Zarz94.xlsx14.23 KB