Zarządzenie Nr 41 z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie: zasad i warunków realizacji projektu nr Z/ Z/2.28/II/2.6/00015/06 „Transfer wiedzy pomostem do innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu – stypendia doktoranckie”

 

Zarządzenie Nr 41

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 listopada 2006 roku

 

w sprawie: zasad i warunków realizacji projektu nr Z/ Z/2.28/II/2.6/00015/06 „Transfer wiedzy pomostem do innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu – stypendia doktoranckie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołania Zespołu Zarządzającego Projektem.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Podstawy realizacji projektu

 

1. Fundusz Stypendialny utworzony został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznanych w ramach Działania 2.6 pt.: „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 2004-2006.

 

2. Podstawę realizacji projektu stanowi umowa o dofinansowanie nr Z/2.28/II/2.6/00015/06/U/8/06 zawarta w dniu 28 lipca 2006 roku pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Warmińsko – Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – Instytucją Wdrażającą dla Działania 2.6 ZPORR oraz przepisy regulujące wykorzystanie Funduszy Strukturalnych.

 

§ 2

 

Komisja Stypendialna

Powołuję Komisję Stypendialną w składzie:

  • przewodniczący – prof. zw. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ Prorektor ds. Kształcenia
  • członkowie:

- prof. dr hab. inż. Włodzimierz BEDNARSKI Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Doktoranckich,

- dr hab. Barbara ADOMAS, prof. UWM z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

- prof. dr. hab. Tadeusz KORNIAK z Wydziału Biologii,

- prof. dr. hab. inż. Antoni KRUK z Wydziału Nauki o Żywności,

- prof. dr. hab. Janusz TERLECKI z Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa,

- prof. dr. hab. Joanna SZTEYN z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,

- dr. hab. inż. Janina POGORZELSKA, prof. UWM z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt

- dr hab. Zofia RZEPECKA, prof. UWM z Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

- prof. dr hab. Andrzej OLUBIŃSKI z Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki

- dr hab. Grzegorz JASIŃSKI, prof. UWM z Wydziału Humanistycznego

- członek z głosem doradczym – Katarzyna KOWALCZYK-GRYGO, sekretarz Zespołu - Zarządzającego Projektem.

 

§ 3

 

Do zadań Komisji Stypendialnej zależy:

1. ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów składanych przez uczestników II, III i IV roku studiów doktoranckich UWM w Olsztynie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Funduszu Stypendialnego,

2. przedstawienie Rektorowi listy rankingowej wniosków.

 

§ 4

 

Obsługę organizacyjno – techniczną Komisji Stypendialnej zapewnia Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich.

 

§ 5

 

Komisja Stypendialna, zadania o których mowa w § 3, wykona do 30 kwietnia 2008 r.

 

§ 6

 

Zespół Zarządzający Projektem

Powołuję zespół zarządzający projektem pt. „Transfer wiedzy pomostem do innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu – stypendia doktoranckie” w składzie:

· Kierownik – Józef GÓRNIEWICZ

· Zastępca kierownika – Sebastian JAKUBOWSKI

· Specjalista ds. płacowo-podatkowych – Jadwiga CIERACH

· Członek Zespołu – Małgorzata WASYLUK

· Sekretarz – Katarzyna KOWALCZYK-GYRO

· Księgowa – Edyta FAFIŃSKA

 

§4

 

Do zadań członków zespołu należy:

1. Kierownik

- nadzór nad prawidłową realizacją projektu

- zwoływanie posiedzeń Komisji Stypendialnej oraz spotkań zespołu zarządzającego

- kierowanie pracami zespołu zarządzającego

- zatwierdzanie wniosków o płatność

- zatwierdzanie raportów i sprawozdań okresowych

2. Zastępca kierownika

- zastępowanie kierownika zespołu

- przygotowanie umów–zleceń, kart pracy, wykazów pracowników uprawnionych do - -dodatkowego wynagrodzenia w ramach projektu

- zatwierdzanie formalnej oceny wniosków;

- przygotowanie i przedkładanie Rektorowi UWM listy stypendystów, rankingu wniosków oraz wyników oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium

- kontakty z beneficjentami ostatecznymi (od momentu podpisania przez doktorantów umów o przekazywaniu stypendiów),

- przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań okresowych i końcowych z realizacji prac badawczych, składanych przez stypendystów.

- monitorowanie beneficjentów ostatecznych (przygotowywanie i przeprowadzanie ankiet monitorujących, sporządzanie raportów z wyników przeprowadzonych ankiet)

- sporządzanie terminowo sprawozdań okresowych, końcowego i raportów z realizacji projektu

3. Specjalista ds. płacowo-podatkowych

- przygotowanie list wypłat stypendiów na podstawie decyzji o przyznaniu stypendium

- prawidłowe rozliczenie obowiązkowych świadczeń

- przygotowanie rocznych zeznań podatkowych

- rozliczenie umów zleceń i umów o dzieło Zespołu Zarządzającego i Komisji Stypendialnej

4. Członek zespołu

- przygotowanie koniecznych wzorów dokumentów m.in. wzorów wniosku, sprawozdań, ankiet, umów

- realizacja planu promocji projektu

5. Sekretarz

- obsługa techniczno – biurowa projektu

- prowadzenie dokumentacji projektu

- przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium oraz dokonywanie oceny poprawności formalnej wniosków

- przygotowanie korespondencji z beneficjentami ostatecznymi,

- kontakty ze beneficjentami ostatecznymi od momentu złożenia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie

- obsługa techniczno – biurowa komisji podczas posiedzeń

6. Księgowa

- przygotowanie wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację projektu, zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej i w odpowiednim terminie

- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków wydatkowanych w ramach każdego projektu

- terminowe prowadzenie operacji finansowych i księgowych

- archiwizacja dokumentacji księgowej

- weryfikacja wydatków poniesionych w ramach projektu i sprawdzanie ich zgodności z zasadami kwalifikowalności w ramach ZPORR

- przygotowanie części finansowej wniosku o płatność i załączników do wniosku zgodnie z wymogami określonymi we właściwych dokumentach

- przygotowanie dokumentów finansowych wynikających z zapisów w umowach o dofinansowanie, w tym: harmonogramu składania wniosków o płatność na sześć kolejnych miesięcy do Instytucji Wdrażającej w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, prognozy wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na lata następne nie później niż do dnia 15 lutego każdego roku

 

§ 8

 

Kierownik Zespołu Zarządzającego projektem powoła składy osobowe zespołów badawczych, realizujących zadania w ramach projektu.

 

§ 9

Zadania o których mowa w § 7, Zespół Zarządzający Projektem wykona w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie wymienioną w § 1.

 

§ 10

 

Regulamin Funduszu Stypendialnego

 

Wprowadza się „Regulamin Funduszu Stypendialnego dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Europejskiego Funduszu Społecznego UE” w ramach projektu „Transfer wiedzy pomostem do innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu – stypendia doktoranckie” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR), stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 11

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania, z mocą od 1 września 2006 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.11.2006
Data publikacji:
20.10.2007 07:02
Data aktualizacji:
20.10.2007 08:22
Liczba wyświetleń:
3623
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument