Zarządzenie Nr 36 z dnia 15 listopada 2006 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31.10.2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM.

 

Zarządzenie Nr 36

Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,

z dnia 15 listopada 2006 roku

 

zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Na podstawie art.199 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami), w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 33 Rektora z dnia 31 października 2006 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1

1. W § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienia: „Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

1) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;

2) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej;

3) wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej .”

 

2. W § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów otrzymuje do 20% najlepszych doktorantów danego roku. Przyznanie stypendium warunkowane jest uzyskaniem najwyższych lokat na liście rankingowej w danej populacji.”

 

3. W § 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Ustala się następujące kryteria merytoryczne i odpowiadającą im liczbę punktów:

1) Wycena średniej ocen egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich:

5,00 – 4,50 – 4 pkt.

4,49 - 4,00 – 3 pkt.

2) Wycena postępu w pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej:

a) autor lub współautor publikacji z Listy Filadelfijskiej - 4 pkt.

b) realizacja projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (grantu promotorskiego) – 4 pkt.

c) samodzielne przygotowanie publikacji lub pierwsze miejsce na liście autorów, redakcja książki – 2 pkt.

d) współautor publikacji lub rozdziału w pracy zbiorowej, współredakcja książki – 1 pkt

e) aktywny udział w konferencjach (doniesienia, postery, komunikaty) – 1 pkt

f) otwarcie przewodu doktorskiego – 2 pkt.

g) zrealizowany staż naukowy (trwający nie krócej niż 3 miesiące) – 1 pkt

 

3) Wyceny punktowej postępu w pracy naukowej, o której mowa w pkt. 2, lit. a-e dokonuje się wg zasady: liczba punktów przemnożona przez liczbę wskazanych osiągnięć naukowych.

4) Wycena zaangażowania w pracę dydaktyczną – uzyskanie pozytywnej opinii kierownika katedry, w której doktorant realizował zajęcia dydaktyczne:

- II rok studiów – max. 1 pkt

- III – IV roku studiów – max. 3 pkt.

3. W § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8.Próg 20%, o którym mowa w ust. 2 i ust. 4 może zostać zwiększony przez Uczelnianą Komisję Stypendialną do 30%.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2006 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.11.2006
Data publikacji:
20.10.2007 06:45
Data aktualizacji:
27.12.2007 10:43
Liczba wyświetleń:
3029
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument