Zarządzenie Nr 35 z dnia 31 października 2006 roku w sprawie: zasad postępowania przy określaniu wysokości zobowiązań studentów.

 

 

Zarządzenie Nr 35

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 października 2006 roku

 

w sprawie: zasad postępowania przy określaniu wysokości zobowiązań studentów.

 

 

Działając na podstawie § 17 ust.6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

1. Podstawą do ustalenia wysokości zobowiązań studenta wobec Uniwersytetu są zawarte ze studentem umowy dotyczące opłat za naukę oraz regulujące sprawy wysokości opłat przepisy wewnętrzne.

2. Na podstawie umów, o których mowa w ust. 1, pracownik dziekanatu lub jednostki równoważnej sporządza w elektronicznej formie w module „czesne” w systemie „obsługa studenta” wykaz należności na dany semestr w terminie do:

1) 25 października za semestr zimowy,

2) 25 marca za semestr letni.

3. W przypadku podpisania umowy ze studentem po upływie terminów określonych w ust.2 wykaz należności sporządza się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.

 

§ 2

1. Wykazy pozostałych należności związanych z procesem dydaktycznym, wynikających z powtarzania roku, przedmiotu itp. sporządza się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym podjęta została decyzja w danej sprawie.

2. Wykazy należności z tytułu wydania legitymacji lub dyplomu i jego odpisów sporządza się przed wydaniem tych dokumentów.

 

§ 3

1. Sporządzone według zasad i w terminach, o których mowa w §§ 1 i 2 wykazy należności są podstawą do księgowania zobowiązań w jednostce organizacyjnej Kwestury.

2. Faktury potwierdzające dokonanie wpłat należności z tytułów, o których mowa w § § 2 i 3 wystawiane są na wniosek studenta przez komórkę właściwą do spraw rozliczeń należności od studentów.

 

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 października 2006r.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Planowania i Organizacji
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.10.2006
Data publikacji:
20.10.2007 06:39
Data aktualizacji:
20.10.2007 06:53
Liczba wyświetleń:
3300
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument