Nr 89/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób wykonujących zadania w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

 
 
 
Zarządzenie Nr 89/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 listopada 2015 roku
 
w sprawie Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób wykonujących zadania w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób wykonujących zadania w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, stanowiący załącznik
do zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie ma zastosowanie do angażowania i wynagradzania osób wykonujących zadania
w projektach realizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, które zostały zatrudnione w projektach po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 73/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 października 2010 roku w sprawie zasad wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 89/2015
Rektora UWM w Olsztynie
z dnia 10 listopada 2015 roku

 

 
Regulamin
zatrudniania i wynagradzania osób wykonujących zadania
w ramach projektów finansowanych
z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

 

I. Postanowienia wstępne

 
§1
1.     Regulamin określa zasady i tryb zatrudniania oraz wynagradzania osób wykonujących zadania
     w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
     w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2.     Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do pracowników Uczelni oraz osób
     angażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych do wykonywania czynności w ramach
     projektów, o ile zasady realizacji projektów nie stanowią inaczej.
 
§ 2
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
   1)     dodatek specjalny – dodatek do miesięcznego wynagrodzenia, w wysokości do 80%
        wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, z tytułu okresowego zwiększenia
        obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań;
   2)     EFSI – europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, tj. Europejski Fundusz Rozwoju
          Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny
          na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki;
   3)     jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna Uczelni określona na podstawie regulaminu
        organizacyjnego lub innych przepisów regulujących strukturę organizacyjną;
   4)     kierownik projektu – osoba odpowiedzialna za realizację i rozliczenie projektu;
   5)     partnerstwo/konsorcjum – wspólna realizacja projektu przez Uczelnię i podmioty z sektora
        lub spoza sektora finansów publicznych na podstawie zawartych umów/porozumień;
   6)     personel projektu – osoby wykonujące zadania w ramach projektu, które osobiście realizują
        powierzone czynności
;
   7)     podwójne finansowanie wynagrodzeń – niedozwolone wielokrotne wypłacenie personelowi
        projektu w całości lub w części wynagrodzeń finansowanych z różnych źródeł za wykonywanie
        tych samych zadań;
   8)     pracownik Uczelni – osoba zatrudniona na podstawie nawiązanego stosunku pracy
        do wykonywania zadań w ramach podstawowej działalności Uczelni;
   9)     projekt – przedsięwzięcie, sekwencja zadań podjętych z zamiarem osiągnięcia celów
        w określonych ramach czasowych;
  10)   regulamin udzielania zamówień publicznych – regulamin udzielania zamówień publicznych
        w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadzony zarządzeniem Rektora;
  11)   rozporządzenie w sprawie wynagradzania za pracę – rozporządzenie w sprawie warunków
        wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników
        zatrudnionych w uczelni publicznej;
  12)   system informatyczny do obsługi projektów – baza danych projektów, do której dostęp mają
        uprawnione osoby realizujące i nadzorujące projekt;
  13)   Uczelnia – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
  14)   umowy cywilnoprawne – umowa zlecenie, umowa o dzieło;
  15)   wynagrodzenie miesięczne – wynagrodzenie pracownika za jeden miesiąc, uwzględniające
        składniki zgodne z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania za pracę;
  16)   zasady realizacji projektu – zasady określone w umowie o dofinansowanie, obowiązujących
        przepisach oraz stosownych wytycznych dotyczących projektu;
  17)   zasady zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – zasady
        zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie
        Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadzone zarządzeniem Rektora;
  18)   zasady zawierania umów cywilnoprawnych – zasady zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji
        umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadzone
        zarządzeniem Rektora;
  19)   zespół zarządzający projektem – osoby zaangażowane w realizację i rozliczenie projektu,
        z określonym podziałem obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności.

 

II. Ogólne zasady zatrudniania i wynagradzania w projektach
 
§ 3
1.      O ile zasady realizacji projektów nie stanowią inaczej, zatrudnienie osób wykonujących zadania
     w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz ich
     wynagrodzenia muszą być zgodne z niniejszym regulaminem.
2.     Zaangażowanie osób do realizacji zadań w projektach jest możliwe, o ile:
      1)     obciążenie z tego wynikające, nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji
           wszystkich zadań powierzonych danej osobie;
      2)     łączny wymiar zaangażowania zawodowego tej osoby w realizację wszystkich projektów
           finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych
           z innych źródeł, w tym środków własnych Uczelni i innych podmiotów, nie przekracza 276
           godzin miesięcznie;
      3)     wykonanie zadań potwierdzone jest protokołem wskazującym prawidłową ich realizację, liczbę
           oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań
           w projekcie, z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje zadania na podstawie
           stosunku pracy, a dokumenty związane z jej zaangażowaniem wyraźnie wskazują na jej
           godziny pracy. O ile zasady realizacji projektów nie stanowią inaczej wzór protokołu określa
           załącznik nr 1.
3.     Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 należy zweryfikować przed
     zaangażowaniem osoby do projektu. Warunki powinny być spełnione w całym okresie zatrudnienia
     w projekcie.
4.     Stosunek pracy z osobą będącą personelem projektu musi obejmować wszystkie zadania
     wykonywane przez tę osobę w ramach projektu lub projektów realizowanych przez Uczelnię.
     W przypadku zatrudnienia personelu projektu na podstawie stosunku pracy nie jest możliwe jego
     dodatkowe angażowanie do realizacji zadań w ramach tego lub innego projektu na podstawie
     umów zlecenie.
5.     W przypadku realizacji projektów w partnerstwie, nie jest dopuszczalne wzajemne angażowanie
     do zadań na rzecz projektu pracowników bądź współpracowników podmiotów partnerstwa.
6.     Nie jest dopuszczalne angażowanie do zadań na rzecz projektów osób, których zatrudnienie
     spowodowałoby konflikt interesów bądź podwójne finansowanie wykonywanych zadań.
7.     Okres zatrudnienia i wynagradzania w ramach projektów nie może przekraczać okresu ich realizacji
     i okresu kwalifikowalności wydatków.
 
§ 4
1.     Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa w § 3 w ust. 2 pkt 2, dotyczy wszystkich form
     zaangażowania zawodowego, w szczególności stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego,
     samozatrudnienia oraz zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej.
2.     W przypadku limitu zaangażowania zawodowego na podstawie stosunku pracy należy uwzględnić
     liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu
     wlicza się czas nieobecności pracownika związany ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem
     wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanego z urlopem
     bezpłatnym.
3.     W przypadku nauczycieli akademickich za miesięczny limit godzin na podstawie stosunku pracy
     przyjmuje się 156 godzin.
4.     W przypadku limitu zaangażowania zawodowego innego niż stosunek pracy należy uwzględnić
     czas faktycznie przepracowany.
 
§ 5
1.     Pracownik Uczelni w projekcie lub w projektach może być zatrudniony wyłącznie na podstawie
     stosunku pracy lub umowy o dzieło.
2.     Powierzenie pracownikom Uczelni zadań na rzecz jednego lub kilku projektów oraz wynagradzanie
     za pracę może nastąpić w jednej z form:
       1)     zwiększenie zakresu obowiązków i przyznanie dodatku specjalnego, przy czym
            za wykonywanie zadań w kilku projektach w tym samym czasie przyznawany jest wyłącznie
            jeden dodatek;
       2)     zmiana warunków zatrudnienia poprzez zastąpienie w ramach istniejącego etatu zakresu
            obowiązków i powierzenie wykonywania zadań w jednym lub kilku projektach bez zmiany
            wynagrodzenia albo z jego zwiększeniem;
       3)     zmiana warunków zatrudnienia poprzez podział dotychczasowego etatu i powierzenie
            wykonywania zadań w projekcie w ramach odpowiedniej części etatu bez zmiany
            wynagrodzenia albo z jego uzasadnionym zwiększeniem;
       4)     dodatkowa umowa o pracę, jeżeli praca jest rodzajowo różna i nie jest wykonywana
            w ramach podstawowego etatu, z zastrzeżeniem, że dodatkowe zatrudnienie wymaga
            pisemnego, zatwierdzonego przez kierownika jednostki realizującej projekt, uzasadnienia
            wskazującego na szczególne potrzeby wynikające z realizacji projektu;
       5)     umowa o dzieło, o ile spełnia przesłanki wymienione w § 10 ust. 2.
3.   Maksymalny wymiar zatrudnienia w Uczelni i w projektach nie powinien przekraczać łącznie
     1 etatu w ramach nawiązanego stosunku pracy, jednakże dopuszczalne jest, w wyjątkowych
     sytuacjach, zatrudnienie zgodne z ust. 2 pkt 4 oraz § 3 ust. 2.
4.        Zatrudnienie osób niebędących pracownikami Uczelni do realizacji zadań na rzecz jednego
     lub kilku projektów może nastąpić w jednej z form:
       1)     umowy o pracę;
       2)     umowy cywilnoprawnej.
5.   Zaangażowanie do zadań na rzecz projektu w formach, o którym mowa w ust. 2 i 4 musi być
     dokonane w formie decyzji Rektora lub właściwego prorektora o zwiększeniu zakresu obowiązków
     i przyznaniu dodatku specjalnego, aneksem do umowy o pracę, umową o pracę lub umową
     cywilnoprawną.
6.   Zespół zarządzający projektem powinien zostać zatrudniony zgodnie z ust. 2 pkt 1-4 lub ust. 4 pkt 1.
7.   Zatrudnienie na podstawie ust. 2 pkt 4 lub ust. 4 pkt 1 dodatkowo musi być zgodne z zasadami
      zatrudnienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
8.   Zatrudnienie nauczycieli akademickich musi być zgodne z obowiązującymi przepisami.
9.   W skład zespołu zarządzającego i pozostałego personelu projektu, na podstawie decyzji Rektora,
      nie mogą wchodzić osoby, z winy których w uprzednio prowadzonych projektach naliczone zostały
      koszty niekwalifikowalne.
10. Osoba dysponująca środkami do finansowania projektu nie może być prawomocnie skazana
      za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności
      instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
      lub za przestępstwo skarbowe.
 
III. Zasady zatrudniania kierownika projektu
 
§ 6
1.     Dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej, w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed
     planowanym zatrudnieniem, występuje do Rektora lub właściwego prorektora, z wnioskiem
     o zatrudnienie kierownika projektu w jednej z form wskazanej w § 5 ust. 2 pkt 1-4
     lub ust. 4 pkt 1.
2.     W zależności od formy zatrudnienia kierownika projektu wzory wniosków o zatrudnienie
     do realizacji zadań na rzecz projektu określają załącznik nr 2, 3 i 4.
3.     Załącznikami do wniosku o zatrudnienie kierownika projektu są:
      1)     oświadczenie dotyczące zaangażowania zawodowego określone w załączniku nr 5;
      2)     oświadczenie o niekaralności określone w załączniku nr 6;
      3)     CV, którego przykładowy wzór określa załącznik nr 7;
      4)     zakres obowiązków pracownika określony w załączniku nr 8;
      5)     zgoda na przetwarzanie danych osobowych określona w załączniku nr 9.
4.     Wniosek o zatrudnienie kierownika projektu, w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu,
     opiniowany jest przez jednostkę właściwą do nadzoru nad realizacją projektów finansowanych
     z EFSI i zatwierdzany przez Rektora lub właściwego prorektora.
5.     Na podstawie zatwierdzonego wniosku sporządzona jest dokumentacja kadrowa, w tym stosowne
     pełnomocnictwa i upoważnienia, o wydanie których występuje jednostka właściwa do nadzoru
     nad realizacją projektów finansowanych z EFSI.
6.     Dokumenty, o których mowa w ust. 5 najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy muszą być podpisane
     i przekazane zatrudnionemu kierownikowi projektu.
7.     W przypadku nieobecności kierownika projektu, po upływie okresu pobierania wynagrodzenia
     chorobowego zgodnie z art. 92 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy, w razie zaistnienia takiej potrzeby
     należy zapewnić zastępstwo z zastrzeżeniem, że nie jest dopuszczalne równoległe finansowanie
     wynagrodzenia osoby zastępowanej i osoby zastępującej.
 
IV. Zasady zatrudniania personelu projektu, z wyłączeniem angażowania na podstawie umów cywilnoprawnych
 
§ 7
1.     Kierownik projektu, w terminie do 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy o dofinansowanie
     projektu, z wyłączeniem sytuacji kiedy konieczne jest wcześniejsze zatrudnienie do zadań
     w projekcie, sporządza zbiorczy plan zatrudnienia i wynagradzania w projekcie zgodnie z wzorem
     określonym w załączniku nr 10.
2.     Kierownik projektu plan, o którym mowa w ust. 1, przekazuje jednostce właściwej do nadzoru
     nad realizacją projektów finansowanych z EFSI, gdzie plan ten jest weryfikowany, digitalizowany,
     a następnie zamieszczany w systemie informatycznym do obsługi projektów.
3.     Kierownik projektu zobowiązany jest do aktualizacji przedmiotowego planu i jego przekazywania
     jednostce właściwej do nadzoru nad realizacją projektów finansowanych z EFSI.
 
§ 8
1.     Na podstawie zbiorczego planu zatrudnienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 kierownik projektu,
     w terminie co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym zatrudnieniem personelu projektu,
     występuje z wnioskiem o zatrudnienie w jednej z form wskazanej w § 5 ust. 2 pkt 1-4
     lub ust. 4 pkt 1.
2.     W zależności od formy zatrudnienia personelu projektu wzory wniosków o zatrudnienie do realizacji
     zadań na rzecz projektu określają załączniki nr 2, 3 i 4.
3.     Załącznikami do wniosku o zatrudnienie personelu projektu są:
       1)     oświadczenie dotyczące zaangażowania zawodowego określone w załączniku nr 5;
       2)     CV, którego przykładowy wzór określa załącznik nr 7;
       3)     zakres obowiązków pracownika określony w załączniku nr 8;
       4)     zgoda na przetwarzanie danych osobowych określona w załączniku nr 9.
4.     Wniosek o zatrudnienie personelu projektu, w terminie do 5 dni roboczych od daty wpływu,
     opiniowany jest przez jednostkę właściwą do nadzoru nad realizacją projektów finansowanych
     z EFSI i zatwierdzany przez Rektora lub właściwego prorektora.
5.   Na podstawie zatwierdzonego wniosku sporządzana jest dokumentacja kadrowa, w tym stosowne
      pełnomocnictwa i upoważnienia, o wydanie których występuje jednostka właściwa do nadzoru nad
      realizacją projektów finansowanych z EFSI.
6.     Dokumenty, o których mowa w ust. 5 najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy muszą być podpisane
     i przekazane zatrudnionemu członkowi personelu projektu.
7.      W przypadku nieobecności pracownika będącego członkiem personelu projektu, po upływie okresu
     pobierania wynagrodzenia chorobowego zgodnie z art. 92 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy, w razie
     zaistnienia takiej potrzeby należy zapewnić zastępstwo z zastrzeżeniem, że nie jest dopuszczalne
     równoległe finansowanie wynagrodzenia osoby zastępowanej i osoby zastępującej.
 
§ 9
Z wnioskiem o uchylenie decyzji dotyczącej zwiększenia zakresu obowiązków i przyznania dodatku specjalnego, bądź o zmianę lub wypowiedzenie umowy o pracę/aneksu do umowy o pracę występuje
w stosunku do:
     1)     kierownika projektu – dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej;
     2)     pozostałego personelu projektu – kierownik projektu.
 
V. Zasady angażowania osób do realizacji projektów na podstawie
umów cywilnoprawnych
 
§ 10
1.     Umowy cywilnoprawne są zawierane po zastosowaniu procedur zawartych w ustawie Prawo
     zamówień publicznych, regulaminie udzielania zamówień publicznych oraz zgodnie z zasadami
     zawierania umów cywilnoprawnych, zasadami realizacji projektów, a także niniejszego regulaminu.
2.     W przypadku zawierania umów o dzieło muszą być spełnione łącznie następujące warunki:
       1)     charakter zadań uzasadnia zawarcie umowy o dzieło;
       2)     wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło zostało wskazane we wniosku
            o dofinansowanie projektu i wniosek w takiej formie został zatwierdzony przez właściwą
            instytucję będącą stroną umowy;
       3)     rozliczenie zaangażowania zawodowego personelu następuje na podstawie protokołu,
            o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, wskazującego wynik rzeczowego wykonania dzieła
            oraz dokumentu księgowego potwierdzającego poniesienie wydatku.
 
§ 11
1.     Kierownik projektu, w terminie do 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy o dofinansowanie
     projektu, sporządza zbiorczy plan zaangażowania i wynagradzania w projekcie na podstawie
     umów cywilnoprawnych, według wzoru określonego w załączniku nr 11.
2.     Kierownik projektu plan, o którym mowa w ust. 1, przekazuje jednostce właściwej do nadzoru
     nad realizacją projektów finansowanych z EFSI, gdzie plan ten jest weryfikowany, digitalizowany,
     a następnie zamieszczany w systemie informatycznym do obsługi projektów.
3.     Kierownik projektu zobowiązany jest do aktualizacji przedmiotowego planu i jego przekazywania
     jednostce właściwej do nadzoru nad realizacją projektów finansowanych z EFSI.
 
§ 12
1.   Na podstawie zatwierdzonego zbiorczego planu, o którym mowa w § 11 ust. 1, kierownik projektu
    składa wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy w jednostce właściwej
    do nadzoru nad realizacją projektów finansowanych z EFSI.
2.   Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określony został w regulaminie udzielania zamówień
    publicznych.
3.   O procedurze wyboru wykonawcy i trybie postępowania decyduje jednostka właściwa
    ds. zamówień publicznych.
4.   Dokumentacja z wyboru wykonawcy przechowywana jest zgodnie z zasadami określonymi
    w regulaminie udzielania zamówień publicznych, digitalizowana oraz zamieszczona w systemie
    informatycznym do obsługi projektów.
 
§ 13
1.     Kierownik projektu, na podstawie pełnomocnictwa Rektora lub właściwego prorektora,
     po przeprowadzeniu procedury związanej z wyborem wykonawcy, podejmuje czynności związane
     z zawarciem umowy cywilnoprawnej.
2.     Kierownik projektu sporządza umowę cywilnoprawną i postępuje zgodnie z zasadami zawierania
     umów cywilnoprawnych.
3.     Rozliczenie umowy cywilnoprawnej następuje na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa
     w § 3 ust. 2 pkt 3. W przypadku umowy o dzieło dodatkowo wymagany jest protokół zdawczo-
     odbiorczy dzieła oraz, o ile to możliwe, elektroniczna forma dzieła.
4.     Na podstawie obowiązujących przepisów dokonywana jest wypłata wynagrodzenia, generowane
     są listy płac i sporządzane do nich opisy zgodnie z zasadami realizacji projektu.
5.     W terminie do 10 dni roboczych od daty wygenerowania list płac, jednostka właściwa ds. rozliczeń
     projektów krajowych i zagranicznych przekazuje pracownikowi upoważnionemu do przetwarzania
     danych osobowych w jednostce właściwej do nadzoru nad realizacją projektów finansowanych
     z EFSI, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię listy płac.
 
VI. Zasady wynagradzania w projektach
 
§ 14
1.     Dysponowanie środkami finansowymi na wynagrodzenia w projektach musi być zgodne z zasadami
     celowości, legalności, rzetelności, efektywności i gospodarności.
2.     Wynagrodzenia finansowane w ramach projektów muszą:
       1)     dotyczyć zadań wykonywanych na rzecz projektu;
       2)     być zgodne z zasadami realizacji projektu;
       3)     stanowić koszt projektu, łącznie z kwalifikowalnymi składkami pracodawcy;
       4)     mieścić się w zakresie kwot zaplanowanych na dany cel w kosztorysie, kalkulacji,
            harmonogramie rzeczowo-finansowym lub innej wycenie.
3.  Termin wypłaty wynagrodzeń i ich refundacji nie może przekroczyć terminu kwalifikowalności
     wydatków zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu.
 
§ 15
1.   Wynagrodzenie miesięczne w ramach stosunku pracy nawiązanego na potrzeby realizacji projektu
      obejmuje składowe zgodne z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania za pracę.
2.   W przypadku, gdy osoba należąca do personelu projektu jest pracownikiem Uczelni, którego umowa
      o pracę tylko w części obejmuje zadania w ramach projektu, wydatki związane z wynagrodzeniem
      w ramach projektu muszą odpowiadać proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację
      projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika.
 
§ 16
1.     Wysokość wydatków ponoszonych na wynagrodzenia, co do zasady musi odpowiadać stawkom
     faktycznie stosowanym w Uczelni na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach
     wymagających analogicznych kwalifikacji.
2.     Wynagrodzenie zasadnicze brutto personelu projektu powinno być porównywalne do wynagrodzeń
     wypłacanych w Uczelni, które zostały określone w załączniku nr 12 i 13.
3.     O ile zasady realizacji projektów nie stanowią inaczej, dopuszczalne są rzetelnie udokumentowane
     rynkowe wynagrodzenia zasadnicze, szczególnie w przypadku konieczności zatrudnienia
     na stanowisku bądź do wykonywania czynności służbowych nieuwzględnionych w załącznikach
     nr 12 i 13.
4.   Za pracę na podstawie umów cywilnoprawnych przysługuje wynagrodzenie na podstawie rzetelnie
      udokumentowanych stawek rynkowych, o ile zasady realizacji projektów nie stanowią inaczej.
5.   Stawki rynkowe wymagają ich porównania u co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.
      W przypadku stwierdzenia, że na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców, wymagane jest
      uzasadnienie wskazujące na obiektywne przesłanki zastosowanych stawek.
6.   Rozeznanie rynku, o którym mowa w ust. 5 wymaga formy pisemnej i podlega archiwizacji.
7.   Proponowana wysokość wynagrodzenia kierownika projektu określana jest przez dziekana/kierownika
      jednostki organizacyjnej zgodnie z zasadami realizacji projektów oraz niniejszego regulaminu.
8.   Proponowana wysokość wynagrodzenia personelu projektu oraz osób angażowanych na podstawie
      umów cywilnoprawnych określana jest przez kierownika projektu zgodnie z zasadami realizacji
      projektów oraz niniejszego regulaminu.
9.   Ostateczną decyzję dotyczącą wynagrodzeń w ramach projektów podejmuje Rektor lub właściwy
      prorektor.
 
§ 17
Dokumenty dotyczące zatrudnienia i wynagradzania osób wykonujących zadania w ramach projektów muszą być oznakowane, opisane i przechowywane zgodnie z zasadami realizacji projektów oraz innymi obowiązującymi przepisami.
 

Załączniki

 1. Protokół z wykonania zadań oraz ewidencja godzin pracy
 2. Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego
 3. Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia
 4. Wniosek o zatrudnienie/przedłużenie zatrudnienia
 5. Oświadczenie dotyczące zaangażowania zawodowego
 6. Oświadczenie o niekaralności
 7. Przykładowy wzór CV
 8. Zakres obowiązków pracownika
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 10. Zbiorczy plan zatrudnienia i wynagradzania w projekcie (umowa o pracę/aneks do umowy o pracę/dodatek specjalny)
 11. Zbiorczy plan zaangażowania i wynagradzania w projekcie na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie/umowa o dzieło)
 12. Miesięczne wynagrodzenia zasadnicze brutto nauczycieli akademickich
 13. Miesięczne wynagrodzenia zasadnicze brutto pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.11.2015
Data publikacji:
19.11.2015 11:03
Data aktualizacji:
19.11.2015 13:35
Liczba wyświetleń:
5318
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz89.docx16.88 KB
ZalZarz89Regulamin.doc134.5 KB
Zal1.xlsx21.99 KB
Zal2.docx30.64 KB
Zal3.docx32.62 KB
Zal4.docx29.71 KB
Zal5.doc50 KB
Zal6.doc32 KB
Zal7.doc36.5 KB
Zal8.doc35.5 KB
Zal9.doc36 KB
Zal10.doc47 KB
Zal10.doc47 KB
Zal11.doc46 KB
Zal12.docx21.41 KB
Zal13.docx23.17 KB