Zarządzenie nr 34 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie: określenia standardów nauczania na studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Zarządzenie nr 34

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 października 2006 r.

w sprawie: określenia standardów nauczania na studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 115, poz. 964) stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Określa się standardy nauczania na studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 2

Standardy, o których mowa w § 1, stanowią załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006r.

 

 

Rektor

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 34 Rektora

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 października 2006 r.

 

 

STANDARDY NAUCZANIA DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

I. WYMAGANIA OGÓLNE

Studia doktoranckie w danej dyscyplinie trwają 4 lata. Łączna liczba zajęć dydaktycznych

wynosi 390 godzin.

 

II. SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie

lub dyscyplinie nauki. Przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz

uzyskania stopnia naukowego doktora.

 

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I OBCIĄŻENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO – 150

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE – 180

C. SEMINARIUM DOKTORANCKIE – 60

OGÓŁEM – 390

IV. PRAKTYKI

Plan studiów powinien przewidywać maksymalnie 360 godzin praktyk. Liczba godzin praktyk nie może przekroczyć 90 godzin dydaktycznych w danym roku akademickim.

 

V. PRZEDMIOTY W GRUPACH I OBCIĄŻENIA GODZINOWE

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

1. Przedmioty humanistyczne i ekonomiczne, w tym: – 90

1.1 Filozofia – 30

1.2 Etyka – 30

1.3 Ekonomia – 30

2. Przedmioty społeczne, w tym: – 30

2.1 Psychologia – 15

2.2 Pedagogika – 15

3. Aktualne problemy nauki i szkolnictwa wyższego – 30

B. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

1. Przedmiot kierunkowy (w ramach dyscyplin naukowych) – 150

2. Metodologia badań naukowych (w obrębie dziedzin nauki) – 30

 

C. SEMINARIUM DOKTORANCKIE – 60

 

VI. ZALECENIA

1. Plan studiów określa załącznik Nr 2.

2. Egzamin z przedmiotu kierunkowego oraz egzamin z dyscypliny dodatkowej (filozofia, etyka, ekonomia) uznane są jako egzaminy doktorskie, wypełniające warunki określone w przepisach prawnych dotyczących trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Wyboru przedmiotu z dyscypliny dodatkowej, dokonuje rada podstawowej jednostki organizacyjnej. Wskazany przez ww. jednostkę przedmiot z dyscypliny dodatkowej kończy się egzaminem i posiada status egzaminu doktorskiego.

3. Praktyka realizowana jest w formie samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych lub współuczestnictwa w ich prowadzeniu. Maksymalna liczba godzin praktyki wynosi 360 godzin w tym minimum 150 godzin w formie samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w ciągu całego cyklu kształcenia na studiach doktoranckich.

4. Seminarium doktoranckie – łączna liczba zajęć dydaktycznych 60 godz.,
w tym 15 godzin w danym roku akademickim dla grupy seminaryjnej liczącej nie mniej niż 3 osoby.

 

 

Uczestnicy studiów doktoranckich mogą uzyskać uprawnienia pedagogiczne w ramach odpłatnego kształcenia pedagogicznego prowadzonego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego.


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 34 Rektora

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 października 2006 r.

Standardy nauczania dla studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

I rok

Forma zaliczenia

II rok

Forma zaliczenia

III rok

Forma zaliczenia

IV rok

Forma zaliczenia

I. Przedmioty kształcenia ogólnego

150

15

-

30

-

60

-

45

-

1

Filozofia

30

-

-

-

-

15

Zal z oc.

15

Egz./zal z oc.

2

Etyka

30

-

-

-

-

15

Egz.

15

Egz./zal z oc.

3

Ekonomia

30

-

-

-

-

15

Egz.

15

Egz./Zal z oc.

4

Psychologia

15

15

Egz.

-

-

-

-

-

-

5

Pedagogika

15

-

-

15

Egz.

-

-

-

-

6

Aktualne problemy nauki i szkolnictwa wyższego

30

-

-

15

Zal. z oc.

15

Egz.

-

-

II. Przedmioty podstawowe i kierunkowe

180

60

-

45

-

45

-

30

-

1.

Przedmiot kierunkowy

150

60

Egz.

30

Egz.

30

Egz.

30

Egz.

2.

Metodologia badań naukowych

30

-

-

15

Zal. z oc.

15

Egz.

-

-

III. Seminarium doktoranckie

60

15

Zal. z oc.

15

Zal. z oc.

15

Zal. z oc.

15

Zal.z oc.

Ogółem

390

90

-

90

-

120

-

90

-

 

· Praktyki max 360 godzin

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.10.2006
Data publikacji:
20.10.2007 06:36
Data aktualizacji:
20.10.2007 06:54
Liczba wyświetleń:
3414
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 34 Rektora50 KB