Nr 81/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej

 
Zarządzenie Nr 81/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 3 listopada 2015 roku
 
w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
1.   W Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej, będącym załącznikiem
    nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej, stanowiącym załącznik
    do Zarządzenia Nr 64/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
    22 sierpnia 2012 roku w sprawie
Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm., wprowadza się, następujące
    zmiany:
 
    1)    w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
         „1. Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej, zwany dalej
         Regulaminem, określa w szczególności:
           1)  uprawnienia do korzystania ze zbiorów,
           2)  sposoby udostępniania zbiorów,
           3)  zasady korzystania z sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej,
           4)  zasady korzystania z Kabiny Pracy Indywidualnej (KPI)
           5)  zasady korzystania z Tymczasowej Karty Bibliotecznej (TKB)
           6)  zasady korzystania z usług komory fumigacyjnej i usług digitalizacji.”
 
    2)    w § 2 ust. 1:
         a)    pkt 3 otrzymuje brzmienie:
         „3) słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy studiów doktoranckich UWM, po uzyskaniu
         przez Bibliotekę potwierdzenia uczestnictwa,”
         b)    pkt 4 otrzymuje brzmienie:
         „4) pracownicy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN oraz Instytutu Rybactwa
         Śródlądowego im. Stanisława Sakowicz oraz Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha
         Kętrzyńskiego, po uzyskaniu przez Bibliotekę potwierdzenia zatrudnienia,”
         c)    pkt 7 otrzymuje brzmienie:
         „7) pracownicy instytucji współpracujących z UWM, po wpłaceniu kaucji zgodnie
         z § 10 Regulaminu,”
 
    3)    w § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
         „1) karta elektroniczna lub elektroniczna legitymacja studencka, doktorancka
         lub pracownicza,”
 
    4)    w § 2 ust. 2 zwrot „Dokumenty, o których mowa w ust. 4” zastępuje się zwrotem „Dokumenty,
         o których mowa w ust. 2”,
 
    5)    w § 2 ust. 4 po wyrazach „Utratę karty” dodaje się „lub legitymacji”,
 
    6)    w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
         „Biblioteka Uniwersytecka udostępnia sprzęt i oprogramowanie przystosowane do potrzeb osób
         niepełnosprawnych, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne czytanie zwykłego druku
         lub przetwarzanie informacji odbieranej wzrokowo, osób z dysfunkcjami słuchu oraz osób
         niesprawnych ruchowo. Dodatkowe uprawnienia korzystania ze sprzętu i oprogramowania
         nadawane są na wniosek zainteresowanego po przedstawieniu w Wypożyczalni Głównej
         orzeczenia o niepełnosprawności.”
 
    7)    w § 4:
        a)    w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
        „1) książek oznaczonych w katalogu komputerowym statusem „wolny dostęp - *”
        oraz „*–na miejscu,”
        b)    w ust. 8 skreśla się zdanie „Czas takiego udostępnienia wynosi do 12 godzin.”
        c)    skreśla się ust. 9,
 
    8)    § 5 otrzymuje brzmienie:
㤠5
Wypożyczanie indywidualne zbiorów poza Bibliotekę
 
1.  Wypożyczanie zbiorów poza Bibliotekę odbywa się w:
    1)  Wypożyczalni Głównej;
    2)  Kolekcji Dydaktycznej;
    3)  kolekcjach dziedzinowych;
    4)  filiach bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi.
2.  Dokumentem niezbędnym do rejestracji wypożyczenia jest ważna karta biblioteczna/elektroniczna
    legitymacja studencka, doktorancka lub pracownicza.
3.  Użytkownicy mogą jednorazowo wypożyczyć:
    1)  studenci UWM – 10 tytułów książek na 14, 30 lub 150 dni, zgodnie ze statusem egzemplarza;
    2)  studenci UWM ostatniego roku studiów i/lub studiujący na dwóch kierunkach – 20 tytułów
        książek na 14, 30 lub 150 dni, zgodnie ze statusem egzemplarza;
    3)  pracownicy i uczestnicy studiów doktoranckich UWM oraz pracownicy Instytutu Rozrodu
        Zwierząt i Badań Żywności PAN, Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
        i Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego – 20 tytułów książek na rok; poza
        tym limitem wypożyczane są książki zakupione na indywidualne zamówienia z funduszy tematów
        badawczych – na 10 lat;
    4)  osoby z otwartym przewodem doktorskim na UWM i osoby przygotowujące rozprawę doktorską
        pod kierunkiem samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego UWM – 3 woluminy książek
        na 14 lub 30 dni;
    5)  pracownicy instytucji współpracujących z UWM, wypożyczający po złożeniu kaucji – 3 woluminy
        książek na 14 lub 30 dni;
    6)  inne uprawnione osoby – 5 tytułów książek na 14 lub 30 dni.
4.  Kolekcje dziedzinowe realizują wypożyczenia krótkoterminowe („nocne” i weekendowe), w ramach
    których użytkownik może jednorazowo wypożyczyć do 5 woluminów książek. Wypożyczenie
    krótkoterminowe realizowane jest najwcześniej na godzinę przed zamknięciem Biblioteki, a termin
    zwrotu upływa po pierwszej godzinie pracy Biblioteki następnego dnia roboczego. O wydłużeniu
    terminu wypożyczenia użytkownikom niepełnosprawnym decyduje każdorazowo dyżurny 
    bibliotekarz, uwzględniając dostępność i zapotrzebowanie na tytuł.
5.  Użytkownik ma prawo do jednorazowego przedłużenia terminu wypożyczenia, o ile nie ma zamówień
    innych użytkowników na daną pozycję i przedłużenie jest dokonane przed przekroczeniem terminu
    zwrotu. Biblioteka może z ważnym powodów zażądać zwrotu książki przed wyznaczonym terminem
    zwrotu. Przedłużeniu nie podlegają wypożyczenia realizowane na 14 dni. O wydłużeniu terminu
    wypożyczenia realizowanego na 14 dni użytkownikom niepełnosprawnym decyduje każdorazowo
    dyżurny bibliotekarz, uwzględniając dostępność i zapotrzebowanie na tytuł.
6.  O przekroczeniu regulaminowego limitu tytułów lub prolongat wypożyczeń w indywidualnych
    przypadkach decyduje dyżurny bibliotekarz.
7.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stan wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich
    terminowy zwrot. Biblioteka przypomina o konieczności zwrotu książek przypomnieniami
    e-mailowymi oraz monitami pocztowymi. Brak przypomnienia lub upomnienia ze strony Biblioteki
    nie zwalnia czytelnika z obowiązku terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów.
8.  Użytkownik jest zobowiązany do kontrolowania własnego konta. Biblioteczny system komputerowy
    zapewnia użytkownikowi dostęp do informacji o stanie konta, m.in. o liczbie książek
    wypożyczonych lub zamówionych, terminach zwrotu i należnych opłatach.
9.  Użytkownicy przetrzymujący książki tracą prawo do zamawiania i wypożyczania kolejnych pozycji
    do chwili dokonania zwrotu zaległości i wniesienia opłaty za niezwrócone w terminie materiały.
    Wyliczana automatycznie przez system biblioteczny opłata za przetrzymanie 1 książki wynosi
    0,20 zł na dobę, a w przypadku wypożyczeń krótkoterminowych – 5 zł na dobę. Opłaty pobierane
    są w Wypożyczalni Głównej. Zamiast opłaty pieniężnej użytkownik może odkupić wskazaną przez
    bibliotekarza książkę o porównywalnej wartości.
10.W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki użytkownik jest zobowiązany
    do odkupienia zagubionego tytułu lub innego wydawnictwa, wskazanego przez pracownika
    wypożyczalni. Uszkodzenie książki zauważone przy wypożyczeniu należy zgłosić bibliotekarzowi.
11.Pracownicy odchodzący z Uniwersytetu, kończący studia: studenci stacjonarni i niestacjonarni,
    uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych, zobowiązani są do rozliczenia się z Biblioteką,
    czego potwierdzeniem jest wypełnienie karty obiegowej. Karta obiegowa może mieć formę
    papierową lub elektroniczną, a jej wypełnienie jest równoznaczne z zamknięciem konta
    bibliotecznego lub zmianą warunków korzystania ze zbiorów Biblioteki.”
 
9)    w § 6 ust. 3 po wyrazach „Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN” dodaje się
     „Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza i Ośrodka Badań Naukowych
     im. Wojciecha Kętrzyńskiego”;
 
10) zmienia się tytuł Działu IV na „Zasady korzystania z sieci w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej”;
 
11) § 7 otrzymuje brzmienie:
㤠7
1.    Biblioteka zapewnia użytkownikom bezpłatny dostęp do sieci komputerowej, w szczególności
    do sprzętu, oprogramowania i Internetu. W sieci komputerowej dostępne są także wyznaczone
    stanowiska wyposażone w sprzęt i oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych.
2.   Na terenie Biblioteki dostępna jest sieć bezprzewodowa EDUROAM. Zarządzaniem kontami w tej
    sieci zajmuje się Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN.
3.   Do korzystania z sieci komputerowej Biblioteki uprawnieni są pracownicy i studenci UWM oraz inne
    osoby wymienione w § 2, zarejestrowane w bazie użytkowników Biblioteki.
4.   Korzystanie ze sprzętu i Internetu ukierunkowane jest na cele edukacyjne, poszukiwanie źródeł
    faktograficznych oraz pozyskiwanie materiałów niezbędnych do studiowania, zdobywania wiedzy
    lub samokształcenia. Zabronione jest korzystanie z sieci komputerowej BU w celach zarobkowych
    lub niezgodnych z prawem.
5.   Dostęp do sieci i sprzętu jest możliwy w godzinach pracy Biblioteki.
6.   Biblioteka prowadzi ewidencję czasu oraz sposobu użytkowania stanowisk i sieci komputerowej.
7.   Ewidencja użytkowników sieci prowadzona jest przez Wypożyczalnię Główną. Zarejestrowany
    użytkownik samodzielnie loguje się do komputera za pomocą indywidualnego loginu i hasła.
8.   Loginu i hasła dostępu nie wolno udostępniać innym osobom. Użytkownik ponosi odpowiedzialność
    za wszystkie operacje dokonywane na jego koncie.
9.   Osoby korzystające z sieci komputerowej zobowiązane są do zapoznania się z postanowieniami
    niniejszego regulaminu i ich przestrzegania.
10.Czas pracy na komputerze nie jest limitowany, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest duża liczba
    chętnych na korzystanie. W uzasadnionych przypadkach informatyk/bibliotekarz może skrócić
    lub przerwać sesję danego użytkownika.
11.Użytkownik ma prawo do:
     1)  korzystania z przeglądarki stron WWW,
     2)  pracy z pakietem biurowym Open Office lub Microsoft Office,
     3)  zapisania wyników pracy na nośniku zewnętrznym (dyskietka lub pamięć przenośna),
     4)  odpłatnego wydrukowania potrzebnych materiałów (z zachowaniem zasad prawa autorskiego).
         Drukowanie i pobieranie opłat odbywa się w Wypożyczalni Głównej.
12. Użytkownikowi zabrania się:
     1)  podejmowania jakichkolwiek działań powodujących dewastację lub uszkodzenie stanowiska
         komputerowego,
     2)  ściągania i instalowania w pamięci komputera jakiegokolwiek oprogramowania pochodzącego
         spoza Biblioteki,
     3)  wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu użytkowym i konfiguracji systemów
         operacyjnych stanowisk komputerowych,
     4)  łamania zabezpieczeń systemu,
     5)  samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz
         urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
13. Użytkownik ma obowiązek poinformować informatyka/bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach
     sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną za umyślne lub nieumyślne
     uszkodzenia sprzętu powstałe z jego winy oraz szkody będące skutkami niewłaściwego
     wykorzystania udostępnionego mu połączenia internetowego.
15. Po zakończeniu pracy użytkownik powinien zostawić stanowisko komputerowe w konfiguracji
     zastanej, usuwając wygenerowane przez siebie pliki (z wyjątkiem zawartości folderu
     DO WYDRUKU, którego zawartość jest usuwana po odebraniu wydruków).
16. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować pracę użytkowników i jeżeli wykonuje on czynności
     niepożądane, przerwać jego sesję.
17. Użytkownicy pracujący przy komputerze zobowiązani są do zachowania ciszy. Dźwięk może być
     odbierany tylko przez podłączenie do komputera własnych słuchawek.
18. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania czystości na stanowisku komputerowym.
     Na stanowisku komputerowym nie wolno spożywać napojów ani artykułów spożywczych.
19. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług (zwłaszcza zakłócenia
     w dostawie Internetu) oraz ewentualną utratę danych użytkowników.
20. Nieprzestrzeganie zasad korzystania ze sprzętu i sieci BU może skutkować pozbawieniem prawa
     do korzystania.”
 
12) w § 8 ust. 5,6 i 7 otrzymują brzmienie:
     „5. Z KPI należy korzystać w godzinach pracy Biblioteki Uniwersyteckiej.
     6.  W KPI można korzystać z dostępnych zbiorów bibliotecznych oraz materiałów własnych,
         a także z własnego sprzętu komputerowego. Zbiory biblioteczne z wolnego dostępu, mające
         w systemie status „na miejscu”, oraz materiały z Oddziału Informacji Naukowej i Czytelni
         Czasopism należy oddać tego samego dnia najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.
     7.   Użytkownik zobowiązany jest do zamykania kabiny przy każdorazowym jej opuszczeniu.
         Po zakończeniu pracy klucz do KPI powinien być codziennie oddany na stanowisku Straży
         Uniwersyteckiej najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Biblioteki. W przypadku zagubienia
         klucza należy uiścić opłatę za wykonanie duplikatu.”
 
13) w § 9 ust. 4 wyraz „zamkniętych” zastępuje się wyrazem „przechowywanych”;
 
14) skreśla się Dział VII i zmienia się numerację kolejnych działów;
      a)    Dział VIII staje się Działem VII i otrzymuje tytuł „Zasady wypożyczeń za kaucją”,
      b)    Dział IX staje się Działem VIII,
      c)    Dział X staje się Działem IX;
 
15) § 10 otrzymuje brzmienie:
㤠10
1.    Kaucja stanowi zabezpieczenie w przypadku nie zwrócenia książek w określonym terminie.
2.    Kaucję za wypożyczone książki pobiera się od wszystkich osób, zatrudnionych w instytucjach
    współpracujących z Uniwersytetem.
3.   Podstawą wypożyczenia kaucyjnego jest karta biblioteczna. Opłata za wydanie karty wynosi
    10,00 PLN.
4.   Konto kaucyjne jest ważne przez jeden rok. Rezygnacja z usług bibliotecznych (zwrot
    wypożyczonych materiałów i karty bibliotecznej) oraz zwrot kaucji może nastąpić wcześniej,
    zgodnie z decyzją użytkownika.
5.   Kaucja za wypożyczenie jednego dzieła równa się aktualnej wartości rynkowej książki, jednak nie
    mniej niż 100,00 PLN.
6.   Wypożyczenia kaucyjne dotyczą zbiorów:
     1)  przechowywanych w magazynie,
     2)  dostępnych w Kolekcji Dydaktycznej.
7.   Użytkownicy mogą jednorazowo wypożyczyć trzy woluminy na miesiąc.
8.   Przed upływem terminu zwrotu możliwa jest jednorazowa prolongata terminu wypożyczenia
    o kolejny miesiąc, jeżeli na daną pozycję nie ma zapotrzebowania innych użytkowników.
9.   Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą naliczanie opłaty za przetrzymanie
    w wysokości 0,20 zł za każdy dzień, za każdy wolumin. Opłata za nieterminowy zwrot musi być
    regulowana na bieżąco.
10.Warunkiem zwrotu kaucji jest zwrot wypożyczonych książek.
11.Kaucja zostaje pomniejszona o wysokość naliczonych i nieopłaconych na bieżąco opłat
    za nieterminowy zwrot.
12.Kaucja ulega całkowitemu przepadkowi po upływie 6 miesięcy od daty wysłania upomnienia i braku
    zwrotu książek. Po upływie tego okresu, w sytuacji, kiedy czytelnik nie zwróci książek, następuje
    przepadek kaucji na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”
 
2.   Tekst jednolity Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego
    Zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.11.2015
Data publikacji:
17.11.2015 09:53
Data aktualizacji:
17.11.2015 09:54
Liczba wyświetleń:
1435
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz81.doc80 KB
ZalZarz81.docx44.44 KB