Zarządzenie Nr 33 z dnia 31 października 2006 r. w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


 

 

Zarządzenie Nr 33

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 października 2006 r.

 

 

w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy z  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami),  stanowi się, co następuje :

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2006 roku.

 

Zał. do Zarządzenia nr 33

Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 31 października 2006r.

 

 

R E G U L A M I N

 

USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

 

ROZDZIAŁ I

ZASADY OGÓLNE

 

§ 1

 

Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie:

1)  stypendium socjalnego,

2)  stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

3)  stypendium za wyniki w nauce,

4)  stypendium na wyżywienie,

5)  stypendium mieszkaniowego,

6)  zapomogi.

 

§ 2

 

 1. Wydziałową Komisję Stypendialną powołuje dziekan, a Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną rektor.
 2. Nadzór nad działalnością Wydziałowej Komisji Stypendialnej i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawują odpowiednio dziekan albo rektor.
 3. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2, odpowiednio dziekan albo rektor mogą uchylić decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej, niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) lub z niniejszym regulaminem.

 

§ 3

 

 1. Doktorant może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 1 w danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy.
 2. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowe oraz stypendium na wyżywienie, przyznawane jest na semestr, natomiast stypendium za wyniki w nauce  na rok akademicki.
 3. Stypendia, o których mowa w ust. 2, wypłacane są co miesiąc. Pierwsze świadczenia w danym roku akademickim wypłacane są nie wcześniej niż 14 dni od podjęcia decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej przez komisje, o których mowa w § 2 ust. 1.
 4. Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 i 5 nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
 5. Doktorant, będący jednocześnie studentem innego kierunku, może otrzymać stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 4-6 tylko w zakresie dyscypliny, w której realizuje studia doktoranckie, albo na jednym z kierunków, których jest studentem według własnego wyboru, a stypendium za wyniki w nauce, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt. 3 i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na każdym z nich.

 

§ 4

1.  Kwotę:

1)  stypendium socjalnego,

2)  stypendium na wyżywienie,

3)  stypendium mieszkaniowego,

4)  stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

5)  stypendium za wyniki w nauce,

ustala rektor w porozumieniu z Uczelnianą Odwoławczą Komisją Stypendialną
do 31 października danego roku akademickiego.

 

§ 5

 

1.  W skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej wchodzą:

1)  kierownik studiów doktoranckich wydziału,

2)  do trzech doktorantów z wydziału, (delegowanych przez właściwy organ samorządu doktorantów)

3)  pracownik ds. studiów doktoranckich wydziału.

2.  W skład Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą:

1)  prorektor do spraw kształcenia,

2)  przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów,

3)  przedstawiciel doktorantów z każdego wydziału prowadzącego studia doktoranckie, (delegowanych przez właściwy organ samorządu doktorantów)

4)  pracownicy delegowani przez rektora.

 

3.  Wydziałowa Komisja Stypendialna i Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna wybiera ze swojego składu:

1)  przewodniczącego,

2)  zastępcę przewodniczącego,

3)  sekretarza.

4.   Decyzje Wydziałowej Komisji Stypendialnej oraz Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej zapadają zwykłą większością głosów i podpisują je przewodniczący komisji lub działający z ich upoważnienia wiceprzewodniczący.

5.  Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej przysługuje doktorantowi prawo odwołania się do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej – w terminie czternastu dni od daty podania do wiadomości informacji o świadczeniach przyznanych przez Wydziałową Komisję Stypendialną. Do decyzji podjętych przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.

6.  Z prac komisji, o których mowa w ust. 1 i 2 każdorazowo sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji.

7.   Wyznaczony pracownik wydziału ds studiów doktoranckich przygotowuje listy przyznanych świadczeń na podstawie oryginału protokołu komisji stypendialnej, podpisanego przez osoby biorące udział w posiedzeniu.

8.  Listy przyznanych świadczeń zatwierdza odpowiednio dziekan i rektor.

9.  Informacja o przyznanych świadczeniach powinna być podana doktorantom poprzez wywieszenie listy z numerem albumu doktoranta lub kodu wniosku w miejscu do tego przeznaczonym.

10.  Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje na rachunek bankowy doktoranta.

 

 

ROZDZIAŁ II

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

 

§ 6

 

 1. Świadczenia, o których mowa w § 1 przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Stypendialne oraz Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną, na pisemny wniosek doktoranta.
 2. Doktorant traci prawo do przyznanych świadczeń:

1)  z chwilą skreślenia z listy doktorantów,

2)  w przypadku rezygnacji z kontynuowania studiów,

3)  po zdezaktualizowaniu się przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy materialnej,

4)  w przypadku rezygnacji z otrzymywanych świadczeń,

5) gdy został zawieszony w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

6)  po wymierzeniu kary prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,

7)  gdy uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych.

 

3. Doktorant traci prawo do otrzymywania stypendium mieszkaniowego w przypadku rezygnacji z zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

 

 

ROZDZIAŁ III

STYPENDIA SOCJALNE,

STYPENDIA NA WYŻYWIENIE, STYPENDIA MIESZKANIOWE

 

§ 7

 

 1. Doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe.
 2. Wysokość dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe, ustala rektor w porozumieniu z Uczelnianą Odwoławczą Komisją Stypendialną., z tym że miesięczna wysokość tego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta nie może być niższa niż kwota o której mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 63, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 64, poz.565) oraz wyższa niż suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami).
 3. Wysokość stypendium socjalnego ustalana jest w zależności od dochodu, o którym mowa w § 9 ust. 1.
 4. Minimalna kwota stypendium socjalnego wynosi 10% dochodu, o którym mowa w ust. 2.
 5. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego , składa we właściwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi przyznanie określonych form pomocy materialnej, w terminach:

1) do 20 października – w semestrze zimowym,

2) do 1 marca – w semestrze letnim.

 1. Pracownik wydziału ds. studiów doktoranckich zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności dokumentacji wniosku oraz prawidłowości jego wypełnienia. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, pracownik określa niezbędne poprawki i uzupełnienia. Doktorant uzupełnia dokumentację
  do 27 października w semestrze zimowym oraz do 8 marca w semestrze letnim danego roku akademickiego.
 2. Wniosek nieprawidłowo wypełniony,  niekompletny lub złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 8

 

1.  Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium mieszkaniowe z tytułu:

1) zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie,

2) zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki w przypadkach, o których mowa w pkt. 1, niepracującego małżonka i dzieci doktoranta.

2.   Doktorant studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium, o którym mowa w ust. 1, z tytułu zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki do wniosku o przyznanie stypendium mieszkaniowego dołącza kserokopię umowy najmu lokalu oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie. Powyższy wymóg stosuje się odpowiednio do przyznania stypendium mieszkaniowego za wspólne zakwaterowanie niepracującego małżonka i dzieci doktoranta.

 

§ 9

 

 1. Wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie doktoranta ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami, z uwzględnieniem ust. 2, pkt. 1 niniejszego Regulaminu), z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:

a)  dochodów, o których mowa w ust. 2 pkt.1 lit. c, jeżeli doktorant jest samodzielny finansowo,

b)   świadczeń, o których mowa w § 1 ust.1,

c)   świadczeń otrzymywanych na podstawie Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,

d)  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).

 1. Przeciętny miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie doktoranta ustala się na podstawie:

1) oświadczenia doktoranta zawartego we wniosku stypendialnym o liczbie członków rodziny, do której zalicza się:

a) doktoranta,

b) małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

c) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

2) zaświadczeń o dochodzie każdego członka rodziny podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydanych przez właściwy urząd skarbowy, zawierający informacje o:

a)  dochodzie,

b)  wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

c)  wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d)  wysokości należnego podatku,

3) oświadczeń i zaświadczeń o dochodzie każdego członka rodziny niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

4) oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierających w szczególności informacje o:

a)  wysokości dochodu,

b)  wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

c)   wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d)  wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e)  wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku,

5)  dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do stypendium, w tym:

a) zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa doktoranta oraz dzieci doktoranta lub dzieci jego współmałżonka do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej,

b) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację doktoranta lub rodziców (prawnych opiekunów) doktoranta,

c)  zaświadczenia z urzędu pracy o zarejestrowaniu bądź nie zarejestrowaniu członka rodziny doktoranta  oraz zaświadczenia o wysokości przyznanego zasiłku,

d) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego alimenty lub sporządzonej notarialnie ugody w sprawie wysokości alimentów.

 1. W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i ponosi opłatę za ten pobyt, od dochodu rodziny odejmuje się kwotę ponoszonej opłaty i nie ujmuje się tej osoby w składzie rodziny doktoranta.
 2. W przypadku, gdy członek rodziny doktoranta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 3. W przypadku, gdy rodzina doktoranta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zmian.).
 4. W przypadku, gdy rodzina doktoranta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.
 5. W przypadku osób rozliczających się z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym do niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zmian.), uwzględnia się dochód deklarowany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4.
 6. W przypadku utraty dochodu, prawo do stypendium socjalnego ustala się na wniosek doktoranta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód,
  a w przypadku uzyskania dochodu, na podstawie dochodu rodziny powiększonego o uzyskany dochód.
 7. Doktorant jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

a)  posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b)  posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów,

d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.

 1. Wysokość dochodu na członka rodziny w przypadku małżeństw doktoranckich, tj. takich, w których obydwoje małżonkowie są doktorantami, ustalana jest oddzielnie dla każdego z małżonków na podstawie dochodów rodziców, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.
 2. Jeżeli małżonek doktoranta nie będący doktorantem nie uzyskuje żadnych dochodów, sytuację materialną doktoranta określa się na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby małżonka do rodziny doktoranta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.
 3. Jeżeli w rodzinie doktoranta jest dziecko wychowywane przez jednego z rodziców, na które nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców (chyba, że drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone), sytuację materialną doktoranta określa się na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby dziecka do rodziny doktoranta.
 4. W semestrze letnim świadczenia przyznaje się na podstawie wniosków oraz dokumentów złożonych w semestrze zimowym oraz druku oświadczenia doktoranta o niezmienionej sytuacji materialnej i rodzinnej. W przypadku zmiany sytuacji materialnej, doktorant jest zobowiązany do ponownego złożenia dokumentów potwierdzających dochód.

 

§ 10

 

 1. W sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wiarygodności przedstawionych dokumentów, o możliwości przyznania stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego, decyduje trudna sytuacja materialna doktoranta, znajdująca potwierdzenie w ocenie środowiska, dokonana na podstawie wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez Wydziałową Komisję Stypendialną lub Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną.
 2. Sytuację materialną doktoranta i rodziny doktoranta ocenia się, biorąc pod uwagę obowiązek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.
 3. W uzasadnionych przypadkach można żądać od doktoranta innych dokumentów, określających sytuację materialną.
 4. Fakt samodzielnego zamieszkiwania małżeństwa doktoranckiego lub doktoranta poza domem rodzinnym, nie zwalnia ich rodzin od obowiązku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi również podstawy do uznania dochodowości tych doktorantów za zerową.

 

§ 11

 

W przypadku podania nieprawdziwych danych, mających wpływ na ustalenie wysokości stypendiów, doktorant ponosi odpowiedzialność karną i odpowiedzialność dyscyplinarną.

 

 

ROZDZIAŁ IV

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

§ 12

 

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu.
 2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w dziekanacie wniosku

z dołączonym orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności, w terminach:

1) do 20 października – w semestrze zimowym,

2) do 1 marca – w semestrze letnim.

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres jednego semestru.
 2. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych określa Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Odwoławczą Komisją Stypendialną na początku każdego roku akademickiego.
 3. Wniosek nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

ROZDZIAŁ V

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

 

§ 13

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Podstawą przyznania stypendium za wyniki w nauce na pierwszym roku studiów doktoranckich jest średnia ocen uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym, przy czym średnia ocen nie może być niższa niż 4,0. Stypendium otrzymuje do 20% najlepszych doktorantów pierwszego roku studiów.
 3. Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

1) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich (max 4 pkt)

2)  wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej (max 15 pkt)

3)  wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej (max 3 pkt)

 1. Stypendium może być przyznane doktorantowi, który uzyskał  co najmniej 8 pkt w skali od 0 do 22 punktów.
 2. Ustala się następujące kryteria merytoryczne i odpowiadającą im maksymalną liczbę punktów:

1)  Wycena średniej ocen egzaminów i zaliczeń objętych programem studiów doktoranckich

5,00 - 4,50 – 4 pkt

4,49 - 4,00 – 3 pkt

2)  Wycena postępu w pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej

a)  współautor w publikacji o zasięgu międzynarodowym lub z Listy Filadelfijskiej­– 4 pkt

b) realizacja projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub UWM w Olsztynie – 4 pkt

c)   przygotowanie publikacji (potwierdzenie przyjęcia do druku) – 2 pkt

d)   współautor w publikacji o zasięgu krajowym – 1 pkt

e)   aktywny udział w konferencjach (doniesienia, postery, komunikaty) – 1 pkt

f)    otwarcie przewodu doktorskiego – 2 pkt

g)   zrealizowany staż naukowy –1 pkt

3) Wycena zaangażowania w pracę dydaktyczną - uzyskanie pozytywnej opinii

kierownika katedry, w której doktorant realizował zajęcia dydaktyczne:

- po zaliczeniu I roku studiów – max 1 pkt

- od II do IV roku studiów – max 3 pkt

 1. Efekty działalności naukowej doktorant może przedstawić do oceny przez komisję stypendialną tylko raz za ubiegły rok akademicki.
 2. Na podstawie powyższych kryteriów  Wydziałowe Komisje Stypendialne sporządzają listy rankingowe i przekazują Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Ostatecznej kwalifikacji dokonuje Uczelniana Komisja Stypendialna.
 3. Na drugim i kolejnych latach studiów  stypendium otrzymuje do 20% najlepszych doktorantów danego roku. Próg 20% może być zwiększony przez Uczelnianą Komisję Stypendialną do 25%.

9.      Maksymalną kwotę stypendium za wyniki w nauce ustala rektor na każdy rok akademicki.

10.  Doktorantom, którzy zostali przyjęci na studia przed 1 października 2006 roku przy wycenie o której mowa w  ust. 3 pkt 1 stosuje się maksymalną liczbę punktów.

 1. W średniej ocen o której mowa w  ust. 3 pkt 1 za dany rok akademicki, uwzględnia się oceny z egzaminów i zaliczeń przedmiotów w danym roku akademickim, obowiązujących do zaliczenia roku studiów. Średnią ocen oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Przy obliczaniu średniej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów realizowanych (za zgodą kierownika studiów doktoranckich) z wyprzedzeniem.
 3. W średniej ocen uwzględnia się wszystkie oceny z przedmiotów, o których mowa
  w ust. 11, licząc każdą ocenę niedostateczną wpisaną przez egzaminatora.

 

 

 1. W przypadku braku zaliczenia przedmiotu - w średniej uwzględnia się zero punktów.
 2. Średnia ocen za semestr powtarzany warunkowo składa się z:

- ocen przedmiotów powtarzanych,

- ocen przedmiotów, które obejmuje dany rok akademicki – pod warunkiem, że zostały one wcześniej zaliczone.

 1. Średnią ocen do celów stypendialnych wylicza doktorant samodzielnie.

Prawidłowość jej obliczenia potwierdza wyznaczony pracownik dziekanatu.

 1. Student nie może otrzymać stypendium za wyniki w nauce, w przypadku wpisu warunkowego na kolejny rok studiów.
 2. Stypendium za wyniki w nauce zostaje wstrzymane w przypadku korzystania przez doktoranta z urlopu z datą rozpoczęcia urlopu.
 3. Doktorant może otrzymać stypendium za wyniki w nauce przez okres nie dłuższy niż nominalny czas trwania studiów.
 4. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, składa we właściwym dziekanacie wniosek wraz z dokumentami uzasadniającymi przyznanie stypendium za wyniki w nauce, w terminie do 20 października danego roku. Wniosek nieprawidłowo wypełniony, niekompletny lub złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ZAPOMOGI

§ 14

 

 1. Zapomoga jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla doktoranta i może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, którą należy udokumentować.
 2. Doktorant może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.
 3. Doktorant może otrzymać tylko jedną zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia.
 4. Doktorant, będący jednocześnie studentem innego kierunku, może otrzymać zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia  tylko w zakresie dyscypliny, w której realizuje studia doktoranckie, albo na jednym z kierunków, których jest studentem.
 5. Zapomogę przyznaje Wydziałowa Komisja Stypendialna na wniosek doktoranta, a w przypadku uwzględnienia odwołania od jej decyzji – Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna.
 6. W uzasadnionych przypadkach losowych w okresach pomiędzy posiedzeniami Wydziałowych Komisji Stypendialnych, zapomogę może przyznać rektor.

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 15

 

 1. Świadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych doktorant zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rachunek funduszu pomocy materialnej dla doktorantów.
 2. W przypadku bezpośredniego przyczynienia się doktoranta do uzyskania nienależnych świadczeń może być on zobowiązany dodatkowo do uiszczenia odsetek ustawowych.

 

§ 16

 

 1. Środki finansowe na stypendia za wyniki w nauce oraz zapomogi przyznawane są wydziałom na podstawie aktualnego stanu osobowego doktorantów.
 2. Niewykorzystane środki będące w dyspozycji Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej przekazywane są na wydziały.
 3. Nie pobranie przez doktoranta przyznanych świadczeń przez okres trzech miesięcy od daty sporządzenia listy wypłat, powoduje jego utratę, a środki zasilają uczelniany fundusz pomocy materialnej.
 4. Prawo do otrzymania stypendium za wyniki w nauce  mają również obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg.

 

§ 17

 

W przypadkach nie unormowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna, a w okresie gdy nie funkcjonuje - rektor.

 

§ 18

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2006 roku.
 2. W semestrze zimowym roku akademickiego 2006/2007 obowiązują inne, od podanych w niniejszym Regulaminie terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. Terminy te określi rektor.
 3. Zmiany treści niniejszego regulaminu dokonane być mogą wyłącznie zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 4. Regulamin uzgodniono z Samorządem Doktorantów.

 

 

R E K T O R

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.10.2006
Data publikacji:
20.10.2007 06:26
Data aktualizacji:
20.10.2007 06:26
Liczba wyświetleń:
4457
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument