Nr 168 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 r.

 

UCHWAŁA Nr 168

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów stacjonarnych w 2008 r. kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej i nowej matury”

 

W oparciu o art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:

 

§1

1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat Uczelni.

2. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia drugiego stopnia - magisterskie w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat Uczelni.

3.  Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” – należy przez to rozumieć konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej.

 

§2

    Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1A – 1J do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem określonym w ust. 2-4.

2. Na kierunku: architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin praktyczny z rysunku (ocenę predyspozycji plastycznych) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1G do niniejszej uchwały.

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

3. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych obejmuje egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1H do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

4. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1H do niniejszej uchwały.

Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych, przystępują kandydaci, którzy uzyskali, co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie.

5.  W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości przedmiotów, określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1J, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% punktów, kandydatowi na studia przyznaje się dodatkowe % punkty, zgodnie z zasadą:

1/ za trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym - dodatkowe 500 % punktów,

2/ za dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym - dodatkowe 400 % punktów,

3/ za jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym - dodatkowe 300 % punktów.

6.  Kandydatowi na studia – do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu–jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załączniku przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.

7.  Kandydatowi na studia, legitymującemu się świadectwem dojrzałości zawierającym wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w załącznikach 1A-1J złożonych na poziomach: podstawowym i rozszerzonym, do obliczenia % sumy punktów uwzględnia się:

a/ wynik poziomu rozszerzonego, z uwzględnieniem zapisów ust. 5, jeżeli egzamin maturalny z przedmiotu złożony został na poziomie 30 i powyżej 30% punktów,

b/ wynik poziomu podstawowego, jeżeli egzamin maturalny z przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów.

 

§3

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1A – 1J do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem określonym w ust. 2-4 niniejszego paragrafu oraz § 1 ust. 3 uchwały.

2. Na kierunku: architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin praktyczny z rysunku (ocenę predyspozycji plastycznych) oraz konkurs (ranking) średniej uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1G do niniejszej uchwały.

Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

3. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych obejmuje egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1H do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

4. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1H do niniejszej uchwały.

Do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych, przystępują kandydaci, którzy uzyskali, co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie.

5.  W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 6-8 niniejszego paragrafu pomnożona przez współczynnik 100,00.

6.  W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).

7.  Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

8.  W przypadku nie występowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.

 

§ 4

Kandydaci na studia, legitymujący się dyplomem IB Matury Międzynarodowej, rekrutowani są na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 15.0 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

 

§ 5

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez wydziałowe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 276 Senatu Uniwersytetu z 20 maja 2005 r. (zm. Uchwałą Nr 17 Senatu Uniwersytetu z dnia 25 listopada 2005 r.).

 

§ 6

1.  Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa. Kandydaci legitymujący się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą zobowiązani są dołączyć do kompletu dokumentów, o których mowa w §10 ust. 1 zaświadczenie Kuratora Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równoważności świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości szkół średnich w Polsce.

2. Punktacji przedmiotowej (ze świadectw wymienionych w ust. 1) w skali innej niż 1-6 lub 2-5, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:

a) w ramach rekrutacji jednoczęściowej (konkurs świadectw dojrzałości) musi przystąpić do egzaminu wstępnego – ustnego z dwóch przedmiotów:

–  na kierunkach/makrokierunkach*: akwakultura i bezpieczeństwo żywności*, bioinżynieria produkcji żywności*, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska (na Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), ochrona środowiska (na Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa), ogrodnictwo, pielęgniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria, zootechnika – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

-  na kierunku lekarskim – przedmioty: biologia i chemia lub fizyka;

–  na kierunku: filologia polska– przedmioty: język polski i historia;

–  na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria bezpieczeństwa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika – przedmioty: matematyka i fizyka;

–  na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, teologia, zarządzanie– przedmioty: historia lub wiedza o społeczeństwie i geografia;

–  na kierunkach: fizyka techniczna, informatyka, matematyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna – przedmioty: matematyka i fizyka;

–  na kierunku: filologia (sp. filologia rosyjska) – przedmioty: język polski i język rosyjski;

–  na kierunku: filologia (sp. filologia germańska) – przedmioty: język polski i język niemiecki;

–  na kierunku: filologia (sp. filologia angielska, sp. filologia rosyjska z językiem angielskim, sp. filologia ukraińska z językiem angielskim) – przedmioty: język polski i język angielski;

b) w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego – ustnego z dwóch przedmiotów:

–  na kierunku: architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka;

–  na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język polski;

–  na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język polski.

3. Egzaminy oceniane są w skali 1-6. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

4. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny, co najmniej dopuszczające.

5. Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się w dniu 18 lipca 2008 r.

 

§ 7

1.  W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się przedmiotów fakultatywnych i nadobowiązkowych, certyfikatów językowych oraz przedmiotów etyka/religia.

2.  W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów/specjalność, przekroczy określony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości – wyniki końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadających dyplom IB Matury Międzynarodowej), z uwzględnieniem przepisów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz § 2 i 3 uchwały. Przepisy określone w §1 ust. 3 uchwały stosuje się odpowiednio.

 

§ 8

Tryb postępowania kwalifikacyjnego.

1.    Rekrutację jednoczęściową (konkurs – ranking) i dwuczęściową (egzaminy praktyczne oraz konkurs – ranking) na studia wyznacza postępowanie rekrutacyjne obejmujące zasady określone w § 2 i 3 uchwały.

2.    Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym z uwzględnieniem załączników 1A-1J do niniejszej uchwały oraz przepisów określonych w § 1 ust. 3 oraz § 2-7 uchwały, kwalifikując kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

3.    Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości, komisje wydziałowe (kierunkowe) sporządzają rankingową listę kandydatów oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc.

4.    Do limitu wliczani są również kandydaci przyjęci bez postępowania kwalifikacyjnego (laureaci i finaliści olimpiad).

5.    Ogłoszenie pełnych list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach rekrutacji jednoczęściowej i dwuczęściowej nastąpi – 21 lipca 2008 r.

 

§ 9

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają wydziałowe (kierunkowe) komisje rekrutacyjne powoływane na wniosek dziekana i zaopiniowane przez radę wydziału.

2. Senat powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

3. Do zadań komisji wydziałowych (kierunkowych) należy w szczególności:

a/ przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b/ dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

c/ przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,

d/ organizacja i przeprowadzanie egzaminu wstępnego,

e/ przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,

f/ zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu lub nie przyjęciu na studia,

g/ przyjmowanie odwołań kandydatów nie przyjętych na studia i przekazanie ich przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

4. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a/ koordynacja i nadzór nad pracą komisji wydziałowych (kierunkowych),

b/ organizacja opracowania zagadnień na egzamin praktyczny i pisemny,

c/ rozpatrywanie i przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji wydziałowych (kierunkowych).

 

§ 10

1. Od kandydatów na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:

a/ podanie i życiorys (na formularzu),

b/ świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub kopia świadectwa dojrzałości poświadczona notarialnie lub przez wydziałową (kierunkową) komisję rekrutacyjną,

c/ świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie lub przez wydziałową (kierunkową) komisję rekrutacyjną,

d/ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

e/ fotografię w formie elektronicznej (format .jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

f/ trzy fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

g/ dowód opłaty rekrutacyjnej,

h/ kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2); dla kandydatów legitymujących się dowodem osobistym wydanym przed 1.01.2001 r. – kserokopia strony 2, 3 i 6.

2.  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie do pliku dokumentów zobowiązani są dołączyć:

a/ dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych), lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,

b/ odpis dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich).

3. W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, wydziałowa (kierunkowa) komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego na obrany kierunek studiów.

4. Dokumenty należy złożyć w terminie od 30 czerwca 2008 r. do 11 lipca 2008 r.

 

Dokumenty, o których mowa w §10 ust.1 pkt. a, b, c, g, h warunkują wszczęcie postępowanie kwalifikacyjnego. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, zobowiązani są dołączyć również dokumenty potwierdzające ukończenie studiów wyższych oraz uzyskany wynik studiów. Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w dalszym etapie postępowania kwalifikacyjnego, w terminie określonym przez Komisję Rekrutacyjną

 

§11

Egzaminy wstępne – praktyczne.

Terminy egzaminów wstępnych (praktycznych) oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa tabela 1.

1. Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

2. Wyniki egzaminów praktycznych oceniane są w skali 2-5.

3. Każdą pracę egzaminacyjną (egzamin praktyczny) oceniają, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną ocenę stanowi średnia ocen składowych.

4. Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

5. Za pozytywny wynik postępowania egzaminacyjnego – praktycznego na kierunkach, o których mowa w §2 ust.2-4 oraz §3 ust.2-4 uznaje się ocenę – dostateczny.

 

§12

Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia i nie zostali przyjęci na I rok studiów danego kierunku z powodu braku miejsc – mogą ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów, jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1 i 2.

1. Na tym kierunku są wolne miejsca.

2. W kryteriach kwalifikacji określono tę samą grupę przedmiotów kwalifikacyjnych.

3. Powyższy przepis nie dotyczy kierunków wymienionych w §2 ust. 2-4 oraz § 3 ust. 2-4.

4. Decyzję podejmuje rektor na wniosek przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§13

1.    Kandydaci przyjęci na I rok studiów zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru podjęcia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 4 sierpnia 2008 r. Potwierdzenie stanowi:

2.  dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli kopię świadectwa dojrzałości – przesłane do dziekanatu Wydziału oświadczenie o podjęciu studiów, opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata, świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz pozostałe dokumenty określone w decyzji o przyjęciu.

3.  dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną – przesłane do dziekanatu wydziału oświadczenie o podjęciu studiów, opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata oraz pozostałe dokumenty określone w decyzji o przyjęciu.

4.    Brak potwierdzenia, tj. nie przesłanie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

 

§14

1. Od decyzji wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej kandydatom, którzy:

a/ przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego – jednoczęściowego, obejmującego wyłącznie konkurs (ranking) sumy % punktów lub średniej ocen i nie zostali przyjęci na studia – w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w terminie do 4 sierpnia 2008 r.

b/ przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego – dwuczęściowego, tj. przystąpili do egza­minu praktycznego, zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, przystąpili do konkursu (rankingu) sumy % punktów lub średniej ocen i nie zostali przyjęci na studia – w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w ww. terminie.

Odwołanie nie przysługuje kandydatom, którzy w trakcie postępowania kwalifikacyjnego zrezygnowali z danego etapu rekrutacji.

c/ przystąpili do rankingu ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia / jednolitych magisterskich) lub egzaminu pisemnego/praktycznego (na studiach drugiego stopnia – magisterskich) i nie zostali przyjęci na studia - w uzasadnionych przypadkach, tj. naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, przysługuje prawo złożenia odwołania do rektora Uniwersytetu, za pośrednictwem wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej, w ww. terminie.

2. Decyzję w sprawie odwołań podejmuje rektor, na wniosek przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

§15

1. Kandydaci przyjęci na I rok studiów w ramach odwołań zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru podjęcia nauki w Uniwersytecie, w terminie do 22 sierpnia 2008 r. Potwierdzenie stanowi:

1/    dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli kopię świadectwa dojrzałości - przesłane do dziekanatu Wydziału oświadczenie o podjęciu studiów, opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata, świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz pozostałe dokumenty określone w decyzji o przyjęciu na studia.

2/    dla kandydatów, którzy w pliku dokumentów złożyli oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną – przesłane do dziekanatu wydziału oświadczenie o podjęciu studiów, opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata oraz pozostałe dokumenty określone w decyzji o przyjęciu na studia.

2. Brak potwierdzenia, tj. nie przesłanie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

 

§16

Zasady naboru na studia drugiego stopnia – magisterskie

A.      Postępowanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie kierunku filologia, o specjalności filologia angielska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego uznaje się ocenę – dostateczny, tj. uzyskanie, co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników postępowania egzaminacyjnego określa tabela 2.

2. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie na kierunku architektura krajobrazu jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji stanowi egzamin praktyczny z rysunku (sprawdzian predyspozycji plastycznych) oraz wynik studiów – bez wyrównania do pełnej oceny. Do rankingu wyniku studiów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

3.  Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

4. Każdą pracę egzaminacyjną oceniają, co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu wydziałowej (kierunkowej) komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną liczbę punktów ustala przewodniczący komisji.

5. Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

6. Na kierunku filologia o specjalności filologia angielska, przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniającej wszystkich kandydatów do przyjęcia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów - bez wyrównania do pełnej oceny. W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się certyfikatów językowych.

7. Terminy egzaminów oraz termin ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa tabela 1.

B.      Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów

1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie danego kierunku (poza wymienionymi w § 16 A ust. 1 i 2 oraz § 16 B ust.2 i 3) jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) na tym samym lub innym kierunku studiów.

Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

2.  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie kierunku filologia o specjalności: filologia germańska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia.

Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

3.  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie kierunku filologia o specjalności: filologia rosyjska oraz filologia ukraińska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i tej samej lub pokrewnej specjalności kształcenia.

Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

4. Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielają dziekanaty wydziałów.

 

§17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje rektor.

 

§18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załączniki i Tabele

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2007
Data publikacji:
17.09.2007 09:17
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:04
Liczba wyświetleń:
4188
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument