Nr 80/2015 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 80/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 października 2015 roku
 
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie organizacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 64
/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1)     § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Strukturę organizacyjną Biblioteki Uniwersyteckiej tworzą:
     1)     Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych,
     2)     Oddział Opracowywania Wydawnictw Zwartych,
     3)     Oddział Opracowania Retrospektywnego,
     4)     Oddział Czasopism Bieżących,
     5)     Oddział Zasobu Czasopism,
     6)     Oddział Kontroli Zbiorów,
     7)     Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism,
     8)     Oddział Kolekcji Dziedzinowych,
     9)     Oddział Wypożyczalni,
   10)      Oddział Magazynów,
   11)      Oddział Zbiorów Specjalnych,
   12)      Oddział ds. Komputeryzacji,
   13)      Wypożyczalnia Międzybiblioteczna,
   14)      Punkt Informacji Normalizacyjnej,
   15)      Ośrodek Informacji Patentowej,
   16)      Sekcja - Centrum Dokumentacji Europejskiej,
   17)      Oddział Administracyjno-Techniczny.” 
2)     ust. 4 Przepisów porządkowych, stanowiących załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego
     Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie:
„4. Użytkownikom zabrania się:
     1)     zachowania, które może być uciążliwe dla innych (głośne rozmowy, korzystanie z telefonów
          komórkowych, a także świadome przestawianie/ukrywanie książek lub czasopism);
     2)     działań, powodujących zniszczenie materiałów bibliotecznych (np. podkreślanie tekstu,
          pisanie, rysowanie na marginesach);
     3)     wykonywania kopii materiałów bibliotecznych przy pomocy własnych urządzeń
          elektronicznych, bez zgody bibliotekarza i niezgodnie z obowiązującym prawem autorskim;
     4)     w kolekcjach – odkładania na półki wykorzystanych książek i czasopism (do tego służą
          specjalnie oznakowane wózki biblioteczne);
     5)     wnoszenia i spożywania posiłków, napojów (poza kawiarnią);
     6)     palenia tytoniu lub papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu i stosowania innych
          środków odurzających;
     7)     wnoszenia broni, przedmiotów i narzędzi niebezpiecznych,
     8)     pozostawiania bez opieki mienia osobistego (Biblioteka nie ponosi za nie odpowiedzialności).
 
§ 2
Realizację Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej.
 
§ 3
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 roku.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2015
Data publikacji:
12.11.2015 13:59
Data aktualizacji:
12.11.2015 13:59
Liczba wyświetleń:
1253
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz80.doc40.5 KB