Nr 78/2015 z dnia 16 października 2015 roku w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazującym aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych

 
ZARZĄDZENIE Nr 78/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 października 2015 roku
 
w sprawie przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazującym aktywność naukową
w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych
 
Realizując postanowienia Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nr 696
z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz na podstawie porozumienia zawartego w dniu 10 czerwca 2015 r. pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM
w Olsztynie w sprawie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
Rektor przyznaje w 2015 roku jednorazowe zwiększone wynagrodzenie zasadnicze pracownikom wykazującym aktywność naukową w aplikowaniu i realizacji projektów badawczych, przeznaczając
na ten cel kwotę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto/brutto.
 
§ 2
Podstawą przyznania jednorazowego zwiększonego wynagrodzenia zasadniczego, zwanego dalej wynagrodzeniem, jest realizacja projektu badawczego, którego pierwotny termin realizacji obejmuje
2014 rok, z wyłączeniem projektu:
   1)     w kosztorysie, którego nie zaplanowano kosztów pośrednich lub kosztów ogólnych;
   2)     realizacja, którego wymagała ze strony Uczelni wniesienia wkładu własnego finansowego;
   3)     realizowanego w ramach Programów Operacyjnych;
   4)     przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przekazanego do dalszego
        finansowania przez Narodowe Centrum Nauki.
 
§ 3
1.  Wynagrodzenie przyznawane jest zespołowi realizującemu projekt.
2.  Pisemną propozycję podziału wynagrodzenia dla wykonawców projektu przedstawia kierownik
    projektu, w terminie wskazanym w piśmie.
3.   W przypadku nie przedstawienia propozycji podziału wynagrodzenia przez kierownika projektu
    w terminie, o którym mowa w ust.1, prawo do wynagrodzenia wygasa.
4.   O przyznaniu zespołowi badawczemu wynagrodzenia oraz jego wysokości decyduje Rektor
    po zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji ds. Nauki.
 
§ 4
Podstawą wysokości wynagrodzenia są kwoty bazowe uzależnione od wysokości przyznanej kwoty projektu w części dla Uczelni i przedstawiają się następująco: dla projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Komisję Europejską, Europejską Agencję Kosmiczną:
   1)     projekt do kwoty 50 000 zł – kwota wynagrodzenia 1 000 zł brutto;
   2)     projekt do kwoty 200 000 zł – kwota wynagrodzenia 3 000 zł brutto;
   3)     projekt do kwoty 500 000 zł – kwota wynagrodzenia 5 000 zł brutto;
   4)     projekt powyżej kwoty 500 000 zł – kwota wynagrodzenia 7 000 zł brutto.
 
§ 5
Pracownikowi realizującemu projekt badawczy z innych źródeł niż wskazane w § 4 Rektor może przyznać wynagrodzenie po przeprowadzeniu analizy kosztów realizacji projektu.
 
§ 6
Wypłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez pracownika aneksu do umowy o pracę lub aktu mianowania, nie później niż do 31 grudnia 2015 roku.
 
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.10.2015
Data publikacji:
23.10.2015 08:16
Data aktualizacji:
23.10.2015 08:19
Liczba wyświetleń:
1981
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz78.docx20.33 KB