Konkurs na stanowisko Starszego specjalisty administracyjnego w Zespole Kontroli Wewnętrznej

Strona została usunięta dnia: 8 kwiecień, 2016 - 12:32

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs na stanowisko

Starszego specjalisty administracyjnego w Zespole Kontroli Wewnętrznej

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

I. Ustala się następujące wymogi dla kandydatów na stanowisko:
1. Wymogi obowiązkowe:
    - ukończenie studiów wyższych na kierunku: prawo, administracja, finanse i rachunkowość
       lub ekonomia,
    - posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy,
    - posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków,
    - znajomość przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ustaw o: finansach
       publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finans
ów publicznych,
       prawa zamówień publicznych, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz znajomość zagadnień
       związanych z kontrolą projekt
ów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
    - bardzo dobra znajomość Pakietu MS Office,
    - umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia,
    - umiejętność podejmowania decyzji,
    - umiejętność skutecznej komunikacji,
    - odporność na stres,
    - inicjatywa, odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
2. Wymogi dodatkowe:
    - znajomość języka obcego,
    - doświadczenie zawodowe w pracy w komórce organizacyjnej zajmującej się kontrolą wewnętrzną
       lub audytem,
    - doświadczenie w opracowywaniu dokumentów kontrolnych.
 
II. Zgłoszenie kandydata musi zawierać:
    - podanie i CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
      w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą
      z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101,
      poz. 926 ze zm.)”,
    - podpisane przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
      zawodowe oraz kopie innych dokumentów, w szczególności podkreślających dorobek
      i kwalifikacje zawodowe,
    - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności
      do czynności prawnych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 
III. Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem
     zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs
     na stanowisko starszego specjalisty administracyjnego w Zespole Kontroli Wewnętrznej” w Biurze
     Prorektora ds. kadr ul. Oczapowskiego  2 pok. 112, 10-719 Olsztyn w terminie do dnia
     16 października 2015 roku. O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Biura.
 
IV.  Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 23 października 2015 r.
 
V.   Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne:
     27 października 2015 r. 
 
VI. O terminie i miejscu postępowania konkursowego zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni
     telefonicznie.
 
VII. Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
      do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego
      kandydata.
 
 
PROREKTOR ds. KADR
 
prof. dr hab. Grzegorz Białuński

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.10.2015
Data publikacji:
08.10.2015 10:47
Data aktualizacji:
08.04.2016 12:32
Liczba wyświetleń:
5857
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument