Zarządzenie Nr 31 z dnia 12 października 2006 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora UWM nr 21/2006 w sprawie zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów

 

Zarządzenie Nr 31

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 12 października 2006r.

 

w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora UWM nr 21/2006 w sprawie zasad zawierania umów oraz prowadzenia rejestru umów

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Rektora UWM Nr 21/2006 z dnia 22 września 2006r.w sprawie zasad zawierania umów i prowadzenia rejestru umów

 

1. w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. Dla zawarcia umowy nie może być późniejsza niż termin rozpoczęcia jej realizacji. Odstępstwo od niniejszej zasady jest dopuszczalne w sytuacjach wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościami za pisemną zgodą Rektora lub osoby upoważnionej do podpisania umowy.”

 

2. w § 4:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Rejestr Umów prowadzony jest przez:

1)   Dział Planowania i Organizacji dla umów:

a)  najmu,

b)  dzierżawy,

c)   na dostawy towarów i usług,

d)   roboty budowlano-montażowe,

 

2)    Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej dla umów dotyczących:

a)  badań naukowych,

b)  realizacji programów finansowanych i współfinansowanych z funduszy europejskich,

 

3)    Biuro ds. Współpracy z Zagranicą dla umów dotyczących:

a)  współpracy zagranicznej,

b)  programów ramowych,

 

4)   Dziekanaty dla sporządzanych na Wydziale:

a)  umów o kształcenie zawieranych ze studentami,

b)  umów zlecenia i o dzieło,

 

5)   jednostki międzywydziałowe dla zawieranych w nich umów zlecenia i o dzieło.”

 

2) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„ 7. W celu zachowania przejrzystości procedury rejestracji umów jednostki organizacyjne o których mowa w ust. 1 prowadzą rejestry według rodzajów umów.”

 

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy umów zawartych od dnia 01 października 2006r.

 

 

REKTOR

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Organizacji i Planowania
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.11.2006
Data publikacji:
20.10.2007 06:15
Data aktualizacji:
16.11.2011 07:28
Liczba wyświetleń:
3030
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument