Nr 75/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku

 
ZARZĄDZENIE Nr 75/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 września 2015 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego Zarządzeniem nr 61/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 września 2014 roku
 
Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego Zarządzeniem nr 61/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 22 września 2014 roku:

 

§ 1
1. W § 4 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
    „10. Student traci prawo do świadczeń:
       1) po zdezaktualizowaniu się przynajmniej jednego z warunków przyznania pomocy materialnej,
       2) gdy egzamin dyplomowy/ostatni egzamin odbywa się po zakończeniu ostatniego roku studiów
           przewidzianego programem kształcenia i planem studiów,
       3) gdy uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,
       4) zrezygnował z kontynuowania studiów,
       5) zrezygnował z przyznanych świadczeń,
       6) został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.”
 
2. W § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
    „4. Student, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i zwrotu pobranych świadczeń,
    ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wydziałową Komisję Stypendialną przyznającą stypendium o:
       1) rezygnacji z zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (swojej lub
           swojego małżonka), zmiany miejsca zamieszkania, ustaniu okoliczności powodujących, że codzienny
           dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie,
       2) podjęciu pracy przez małżonka, jeśli student pobiera świadczenie na podstawie ust. 1 pkt 2.”
 
3. W § 7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
    „5. Studentowi przebywającemu na urlopie długoterminowym nie przysługuje stypendium socjalne 
    w zwiększonej wysokości.”
 
4. W § 8 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
    „13. Student pobierający stypendium socjalne zobowiązany jest, pod rygorem odpowiedzialności
    dyscyplinarnej i zwrotu pobranych świadczeń, do niezwłocznego powiadomienia pracownika dziekanatu,
    tj. nie później niż w terminie 1 miesiąca, o okolicznościach wymienionych w ust. 11 oraz do złożenia
    wniosku o ponowne przeliczenie dochodu.”
 
5. W § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie.:
    „6. W przypadku upływu okresu ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, prawo do stypendium
    wygasa od następnego miesiąca.”
 
6. W § 11 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
    „7. Ponowne przyznanie stypendium następuje po dostarczeniu przez studenta aktualnego orzeczenia
    i złożenia kolejnego wniosku, o którym mowa w ust. 2.”
 
7. W § 12 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
    „10. Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów składa
    we właściwym dziekanacie wniosek z obliczoną średnią arytmetyczną ocen za dwa ostatnie semestry
    wraz z wykazem ocen za dwa ostatnie semestry studiów lub wykazem osiągnięć naukowych,
    artystycznych, sportowych, obliczoną liczbą punktów oraz dokumentację potwierdzającą te osiągnięcia
    w terminach:
      1) do 10 października danego roku akademickiego,
      2) do 10 marca - jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczyna się w semestrze letnim
          na studiach drugiego stopnia.”
 
8. W § 12 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
    „11. Liczbę studentów na podstawie której ustala się do 10% najlepszych studentów każdego kierunku
    studiów wybieranych na danym roku i formie studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne) ustala się
    na podstawie stanu osobowego studentów z listopada/marca w danym roku akademickim.”
 
9. W § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. W średniej arytmetycznej ocen uwzględnia się:
      1) oceny z przedmiotów realizowanych zgodnie z programem kształcenia i planem studiów,
      2) ocenę z wybranego języka (języków),
      3) oceny z przedmiotów zakwalifikowanych przez dziekana jako różnice programowe,
      4) oceny z przedmiotów ogólnouczelnianych wybranych z uczelnianej oferty kształcenia - wpisanych
          w program kształcenia,
      5) ocenę z wychowania fizycznego,
      6) ocenę z praktyk zawodowych,
      7) 0 (zero) w przypadku braku oceny/ocen z przedmiotu/modułu/praktyki przewidzianych w planie
          studiów danego semestru.”
10. W § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     „3. W średniej arytmetycznej ocen nie uwzględnia się ocen z przedmiotów:
        1)  realizowanych z wyprzedzeniem,
        2)  drugiej specjalności lub kierunku,
        3)  powtarzanych.”
 
11. W § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
      „4. Średnią arytmetyczną ocen ustala się uwzględniając wszystkie oceny z przedmiotów, o których
      mowa w ust. 2, wliczając każdą ocenę niedostateczną oraz zero i otrzymaną sumę dzieląc przez liczbę
      składników.”
 
12. W § 16 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
      „11. Osiągnięcia zdobyte przez studenta w czasie trwania urlopu długoterminowego, nie są brane pod
      uwagę podczas oceny wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.”
 
13. § 18 otrzymuje brzmienie:
      „§ 18. Nienależnie pobrane świadczenia student zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rachunek
      funduszu pomocy materialnej dla studentów.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.
 
 
 
REKTOR
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Studenckich
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.09.2015
Data publikacji:
06.10.2015 11:20
Data aktualizacji:
06.10.2015 11:21
Liczba wyświetleń:
7346
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz75.docx36.6 KB