Nr 72/2015 z dnia 15 września 2015 roku w sprawie Procedury monitoringu komputerów służbowych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
 
Zarządzenie Nr 72/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 września 2015 roku
 
w sprawie Procedury monitoringu komputerów służbowych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu regulacji zakresu przetwarzania informacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
     w związku z obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania
     wykorzystywanego w organizacji, określa się Procedurę monitoringu komputerów służbowych pracowników
     Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwaną dalej Procedurą.
2.  Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
       1)  Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
       2)  Zarządzenie – Zarządzenie Nr 56/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
            z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie oprogramowania zainstalowanego na jednostkach
            komputerowych będących własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
       3)  monitoring oprogramowania – czynność związaną z monitoringiem jakichkolwiek zmian
            w oprogramowaniu na jednostkach komputerowych Uniwersytetu przy wykorzystaniu służącego
            do tego oprogramowania wraz ze szczegółową informacją o komponentach sprzętowych komputera;
       4)  monitoring logowania – rejestrowanie logowania/wylogowania się użytkownika do/z komputera;
       5)  monitoring IP – monitorowanie zmian adresów IP komputera;
       6)  monitoring kosztów wydruków – definiowanie poziomów kosztów wydruku; automatyczne wyliczanie
            kosztów druku dla użytkowników i/lub dla urządzeń; przypisanie wydruku do osoby; informację o dacie
            i godzinie wydruku; podgląd nazw drukowanych plików; informację o druku kolorowym i czarno-białym;
            informację o wydruku kopii; podgląd najczęściej drukowanych formatów; tworzenie statystyk
            dla poszczególnych urządzeń; generowanie graficznych raportów w oparciu o zebrane dane.
 
§ 2
1.  Procedura jest elementem Uniwersyteckiego Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa Wewnętrznego i jest
     zgodna z Zarządzeniem Nr 56/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
     11 sierpnia 2014 roku w sprawie oprogramowania zainstalowanego na jednostkach komputerowych
     będących własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2.  Monitorowaniu zgodnie z Procedurą podlegają wszystkie komputery służbowe pracowników Uniwersytetu.
3.  Do inwentaryzacji oprogramowania oraz do monitoringu jednostek komputerowych, będących własnością
     Uniwersytetu, używane jest odpowiednie oprogramowanie, zarządzane i utrzymywane przez Regionalne
     Centrum Informatyczne.
4.  Oprogramowanie do inwentaryzacji jest obowiązkowym oprogramowaniem jednostek komputerowych
     w Uniwersytecie. Lista obowiązkowego oprogramowania publikowana jest pod adresem
     http://www.uwm.edu.pl/oprogramowanie.
5.  Regionalne Centrum Informatyczne kolekcjonuje i przetwarza informacje na temat:
       1)     monitoringu legalności oprogramowania;
       2)     monitoringu logowania (logowanie/wylogowanie użytkownika do/z komputera);
       3)     monitoringu IP;
       4)     monitoringu kosztów wydruków.
6.  Regionalne Centrum Informatyczne zobligowane jest do przetwarzania i przechowywania danych
     dotyczących poszczególnych jednostek komputerowych co najmniej przez okres wykorzystywania danej
     jednostki w Uniwersytecie.
7.  Audytowi oprogramowania podlegają wszystkie jednostki komputerowe będące własnością Uniwersytetu
     za wyjątkiem jednostek specjalnego przeznaczenia tj.:
       1)     jednostek na stanowisku Audytora Wewnętrznego,
       2)     jednostek na stanowisku ds. obronności,
       3)     jednostek komputerowych pełniących wyłącznie funkcję kontrolerów sprzętu laboratoryjnego,
       4)     serwerów.
8.  W przypadku gdy oprogramowanie narzędziowe wykorzystywane do przeprowadzenia audytu posiada
     dodatkowe możliwości pozyskania danych, pozostaną one wyłączone.
 
§ 3
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2015 roku.
 
 
 Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI  
 
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.09.2015
Data publikacji:
28.09.2015 09:30
Data aktualizacji:
28.09.2015 09:30
Liczba wyświetleń:
3598
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz72.doc49.5 KB