Nr 67/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
 
Zarządzenie Nr 67/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 2015 roku
 
w sprawie zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem, wprowadza się „Zasady zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych”, zwane dalej Zasadami, których treść określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Zasad zawartych w niniejszym Zarządzeniu nie stosuje się do:
    1)     umów związanych ze świadczeniem przez Uniwersytet usług edukacyjnych zawieranych:
             a)  ze studentami,
             b)  z doktorantami,
             c)  ze słuchaczami studiów podyplomowych,
             d)  z uczestnikami kursów dokształcających i szkoleń;
    2)     umów zawieranych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie objętym
            zleceniem;
    3)     umów zawieranych z osobami prawnymi.
 
§ 3
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Prorektorom, Kanclerzowi i Dziekanom w odniesieniu do umów zawieranych zgodnie z ich kompetencjami.
 
§ 4
1.  Traci moc Zarządzenie Nr 71 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad
     zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.08.2015
Data publikacji:
07.09.2015 13:20
Data aktualizacji:
20.10.2015 12:36
Liczba wyświetleń:
4413
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz67.docx47.63 KB
Zasady.pdf129.04 KB
umowaodzielo.pdf159.87 KB
umowazlecenia.pdf156.92 KB