Nr 66/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 66/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 2015 roku
 
w sprawie  szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Wprowadza się Szczegółowe zasady i tryb udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom
    akademickim w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
, zwane daje Zasadami,
    stanowiące załącznik do Zarządzenia.
2.  Użyte w Zasadach określenia oznaczają:
      1)     nauczyciel akademicki – pracownika naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego
           zatrudnionego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie,
      2)     rada wydziału – radę podstawowej jednostki organizacyjnej lub radę jednostki, o której mowa
           w ust. 3,
      3)     przewodniczący rady wydziału – dziekana lub przewodniczącego rady jednostki, o której
           mowa w ust. 3.
3.  Przepisy odnoszące się do wydziału mają zastosowanie do Studium Języków Obcych i do Studium
    Wychowania Fizycznego.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Kadr.
 
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 83/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
4 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania płatnych urlopów naukowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.08.2015
Data publikacji:
03.09.2015 09:52
Data aktualizacji:
03.09.2015 09:52
Liczba wyświetleń:
3259
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr66.doc108 KB
ZaldoZarz66.doc103.5 KB