Nr 64/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Administracja elektroniczna”

 
 
Zarządzenie Nr 64/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 sierpnia 2015 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Administracja elektroniczna”
 

Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17
ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2012 roku), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.    Na Wydziale Prawa i Administracji tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Administracja
    elektroniczna”.

 

2.   Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.    O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.

4.    Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.

5.    Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 3600,00 zł (słownie: trzy tysiące
    sześćset złotych 00/100).
6.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy
    Uczelnią, a Słuchaczem.

§ 2

Studia podyplomowe „Administracja elektroniczna” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.08.2015
Data publikacji:
03.09.2015 09:20
Data aktualizacji:
03.09.2015 09:22
Liczba wyświetleń:
1161
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr64.doc29 KB