Nr 63/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Terapie biologiczne”

Zarządzenie Nr 63/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 sierpnia 2015 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Terapie biologiczne”
 

Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu studiów podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2012 roku), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.    Na Wydziale Biologii i Biotechnologii tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Terapie biologiczne”.

2.    Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

3.    O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
       dokumentów.

4.    Nauka trwa trzy semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.

5.    Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące
       pięćset złotych 00/100).

6.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem.

 

§ 2

Studia podyplomowe „Terapie biologiczne” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.08.2015
Data publikacji:
03.09.2015 09:05
Data aktualizacji:
03.09.2015 09:05
Liczba wyświetleń:
1166
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr63.doc29 KB