Nr 167 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania makrokierunków studiów w Uniwersytecie

 

 

UCHWAŁA NR 167

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie powołania makrokierunków studiów w Uniwersytecie.

 

Na podstawie art. 8 ust. 3, art. 11 ust. 4 oraz art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu, Senat uchwala, co następuje:

§ 1

1.    W Uniwersytecie powołuje się makrokierunek studiów pn.: AKWAKULTURA I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI.

2.    Kształcenie na makrokierunku, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 semestralnym okresem nauki.

3.    Makrokierunek studiów prowadzony jest przez wydziały: Ochrony Środowiska i Rybactwa oraz Medycyny Weterynaryjnej.

4.    Makrokierunek tworzą kierunki studiów: rybactwo oraz weterynaria.

5.    Podstawową jednostką organizacyjną administrującą makrokierunek studiów jest Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa.

§ 2

1.           W Uniwersytecie powołuje się makrokierunek studiów pn.: BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI.

2.           Kształcenie na makrokierunku, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest w zakresie specjalności: „gospodarka żywnościowa” oraz „przetwórstwo żywności” na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 semestralnym okresem nauki.

3.           Makrokierunek studiów prowadzony jest przez wydziały: Bioinżynierii Zwierząt oraz Nauki o Żywności.

4.           Makrokierunek tworzą kierunki studiów: zootechnika oraz technologia żywności i żywienie człowieka.

5.           Podstawową jednostką organizacyjną administrującą makrokierunek studiów jest Wydział Bioinżynierii Zwierząt.

§ 3

1.           Kształcenie na powołanym uchwałą makrokierunku studiów pn.: „akwakultura i bezpieczeństwo żywności” realizowane jest na podstawie planu studiów i programu nauczania uchwalonych przez Senat i stanowiących załącznik 1 do niniejszej Uchwały.

2.           Kształcenie na powołanym uchwałą makrokierunku studiów pn.: „bioinżynieria produkcji żywności” realizowane jest na podstawie planu studiów i programu nauczania uchwalonych przez Senat i stanowiących załącznik 2 do niniejszej Uchwały.

3.           Absolwenci makrokierunków, o których mowa w § 1-2 otrzymują dyplom ukończenia makrokierunku studiów oraz tytuł zawodowy inżyniera odpowiadający obszarowi makrokierunku studiów, w zakresie zrealizowanej specjalności.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 roku.

 

REKTOR

Przewodniczący Senatu

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2007
Data publikacji:
17.09.2007 09:14
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:05
Liczba wyświetleń:
3368
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument