Zarządzenie Nr 19 z dnia 22 września 2006 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 3 października 2005 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytet

 

Zarządzenie Nr 19

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie,

z dnia 22 września 2006 roku

 

zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 3 października 2005 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz potrzebą uściślenia niektórych zapisów w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 33 Rektora z dnia 3 października 2005 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1.       W § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. W przypadku jednoczesnego osiągania wysokich wyników w nauce i sporcie, student może otrzymać stypendium za wyniki w nauce podwyższone o kwotę stypendium za wyniki w sporcie.”

2.       W § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w części odnoszącej się do nauki na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, kontynuowanych bezpośrednio po studiach pierwszego stopnia (rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia – co oznacza. że od dnia egzaminu dyplomowego kończącego studia pierwszego stopnia do dnia rozpoczęcia studiów drugiego stopnia nie upłynęło więcej niż 365 dni), oblicza się na podstawie średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów studiów, a w części odnoszącej się do sportu za wyniki sportowe z dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia. W przypadku gdy studia drugiego stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim danego roku akademickiego, stypendium przydzielane jest na okres semestru letniego.”

3.       W § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

Studentowi, który ukończył studia, wypłaca się:

  1. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowe za miesiąc, w którym odbył się egzamin dyplomowy,
  2. stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, jednorazowo w terminie do 30 dni od daty ukończenia studiów.

4.       W § 9 ust. 1 skreśla się pkt. 5 i pkt. 6

5.       § 10 skreśla się

6.       W § 13 ust. 2 pkt. 5 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa studenta oraz dzieci studenta lub dzieci jego współmałżonka do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej;”

7.       W § 13 ust. 2 pkt. 5 lit. d) otrzymuje brzmienie: „d) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego alimenty lub sporządzonej notarialnie ugody w sprawie wysokości alimentów.”

8.       W § 13 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. W przypadku osób rozliczających się z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym do niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zmian.), uwzględnia się dochód deklarowany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 4”

9.       W § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. W przypadku utraty dochodu, prawo do stypendium socjalnego ustala się na wniosek studenta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód, a w przypadku uzyskania dochodu, na podstawie dochodu rodziny powiększonego o uzyskany dochód.”

10.   W § 13 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „13. W semestrze letnim świadczenia przyznaje się na podstawie wniosków oraz dokumentów złożonych w semestrze zimowym oraz druku oświadczenia studenta o niezmienionej sytuacji materialnej i rodzinnej w terminie określonym w § 11 ust. 5 oraz ust. 6. W przypadku zmiany sytuacji materialnej, student jest zobowiązany do ponownego złożenia dokumentów potwierdzających dochód.”

11.   W § 17 dodaje się ust. 8: „8. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie nie może być przyznane studentowi przebywającemu na urlopie dziekańskim lub zdrowotnym. Jeżeli student uzyska urlop w trakcie roku akademickiego, w którym przyznano mu stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, wypłatę stypendium wstrzymuje się, a po powrocie z urlopu wznawia, na wniosek studenta złożony do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Stypendialnej, w wysokości zgodnej z decyzją o przyznaniu stypendium.”

12.   W § 20 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Stypendium może być odebrane studentowi, który został zawieszony w prawach zawodnika lub uzyskał negatywną opinię Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.”

13.   W § 22 otrzymuje brzmienie:

  1. Zapomoga jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla studenta i może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, którą należy udokumentować.
  2. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.
  3. Student może otrzymać tylko jedną zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia.
  4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać zapomogę z tytułu tego samego zdarzenia tylko na jednym z kierunków.
  5. Zapomogę przyznaje Wydziałowa (Kierunkowa) Komisja Stypendialna na wniosek studenta, a w przypadku uwzględnienia odwołania od jej decyzji - Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna.
  6. W uzasadnionych przypadkach losowych w okresach pomiędzy posiedzeniami Wydziałowych (Kierunkowych) Komisji Stypendialnych, zapomogę może przyznać rektor.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2006 roku.

 

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.09.2006
Data publikacji:
19.10.2007 12:41
Data aktualizacji:
19.10.2007 12:41
Liczba wyświetleń:
2861
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument