Zarządzenie NR 18 z dnia 4 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.

 

Zarządzenie NR 18

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 września 2006 roku

w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy.

Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Niżej wymienione prace wykonane w ramach stosunku pracy mogą być przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  1. przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych,

  2. opracowanie programów nauczania,

  3. sporządzanie opinii oraz recenzji prac dyplomowych,

  4. inne prace związane z dydaktyką oraz działalnością prowadzoną w ramach zajmowanego stanowiska,

  5. udział w badaniach naukowych,

  6. aktywny udział w konferencjach i sympozjach naukowych.

 

 1. W aktach mianowania i umowach o pracę określa się górne limity wynagrodzenia podlegające ochronie prawa autorskiego.

§ 2

Maksymalnie 85% wynagrodzenia zasadniczego pracownika może być objęte przedmiotem prawa autorskiego.

§ 3

Kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich nie stosuje się do wynagrodzenia za czas urlopu dla poratowania zdrowia oraz czas innej nieobecności w pracy, w której pracownikowi przysługuje wynagrodzenie.

§ 4

 1. Pracownicy zamierzający skorzystać z odliczenia kosztów autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym przy pobieraniu miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych składają w Dziale Płac w terminie do 15 grudnia przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego oświadczenie o udziale prac objętych prawami autorskimi w wynagrodzeniu zasadniczym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1). W przypadku zmiany tego udziału (np. nowa sytuacja w semestrze zimowym), pracownik jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni korektę oświadczenia wcześniej złożonego.

 2. Pracownicy zamierzający skorzystać z odliczenia kosztów autorskich w wynagrodzeniu z tytułu godzin ponadwymiarowych składają w Dziale Płac oświadczenie (wg wzoru - załącznik nr 2) w terminie 7 dni po rozliczeniu godzin ponadwymiarowych przez jednostkę organizacyjną.

 3. Niezłożenie w/w oświadczeń powoduje naliczenie podatku według zasad stosowanych dla wynagrodzeń nie objętych ochroną prawa autorskiego. Ewentualną korektę pracownik powinien indywidualnie uzgodnić z właściwym urzędem skarbowym.

 4. Za rzetelność danych zawartych w oświadczeniu odpowiedzialna jest osoba składająca oświadczenie oraz osoba je potwierdzająca.

 5. Pracownicy sporządzają wykazy prac naukowych podlegających prawom autorskim (zał. nr 3) wykonanych w danym roku kalendarzowym, które po potwierdzeniu przez kierownika jednostki organizacyjnej zobowiązani są przechowywać przez 6 lat. Kopię tego dokumentu należy również przechowywać w jednostce organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik.

 6. W oświadczeniach i wykazach, o których mowa w ust. 1, 2 i 5, można ujmować tylko takie tematy badawcze i zajęcia autorskie, za które pracownik nie otrzymał albo nie otrzyma wynagrodzenia z innego tytułu.

 7. Wzory oświadczeń i wykazów stanowią załączniki nr 1-3 do zarządzenia.

§ 5

Oświadczenie, o którym mowa w załączniku Nr 1 obejmujące miesiące: październik, listopad, grudzień roku kalendarzowego 2006 należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2006 roku, zaś oświadczenie o których mowa w załączniku Nr 3 w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2006 roku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy wypłat wynagrodzeń od 1 października 2006 roku.

Rektor

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 18 Rektora UWM

z dnia 4 września 2006 r.

.........................................................

(Imię i nazwisko)

.........................................................

(stanowisko)

.........................................................

(jednostka organizacyjna)

 

 

Oświadczenie

(dotyczy wynagrodzenia zasadniczego)

Oświadczam, że w roku .................... w ramach wykonywania obowiązków wynikających z umowy o pracę/aktu mianowania .........% mojego wynagrodzenia zasadniczego w wykonywanej przeze mnie pracy będzie objęta prawami autorskimi (w myśl art. l ust. l ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

W związku z powyższym wnoszę o naliczenie miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodów.

 

Jednocześnie oświadczam, że z tytułu wykonania przeze mnie prac o charakterze twórczym nie pobrałem/am/ wynagrodzenia z innego tytułu (np. umowy o dzieło, zlecenia, licencyjnej lub innych).

 

Świadom odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 kodeksu karnego proszę o uwzględnienie w rozliczeniu wynagrodzenia zasadniczego kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%.

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

 

 

...................................................

(data i podpis pracownika)

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 18 Rektora UWM

z dnia 4 września 2006 r.

 

.........................................................

(Imię i nazwisko)

.........................................................

(stanowisko)

.........................................................

(jednostka organizacyjna)

 

 

 

Oświadczenie

(dotyczy wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe)

 

Oświadczam, że w roku .................... w ramach wykonywania obowiązków dydaktycznych ........% wynagrodzenia za pracę w ramach godzin ponadwymiarowych objęte jest prawami autorskimi (w myśl art. l ust. l ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych). W związku z powyższym wnoszę o potrącenie zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, co jest zgodne z treścią zawartej umowy o pracę/aktu mianowania.

 

Jednocześnie oświadczam, że z tytułu wykonania w/wym. przeze mnie prac o charakterze twórczym nie pobrałem/am/ wynagrodzenia z innego tytułu (np. umowy o dzieło, zlecenia, licencyjnej lub innych), .

 

Świadom odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 kodeksu karnego proszę o uwzględnienie w rozliczeniu wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%.

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

 

 

...................................................

(data i podpis pracownika)

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 18 Rektora UWM

z dnia 4 września 2006 r.

 

......................................................

(Imię i nazwisko)

......................................................

(stanowisko)

......................................................

(jednostka organizacyjna)

 

Ewidencja prac twórczych prac objętych prawami autorskimi

za okres od ........................... do ………………………

wykonanych w ramach umowy o pracę/aktu mianowania

 

Lp.

Zajęcia dydaktyczne* (nazwa przedmiotu, forma zajęć, kierunek i stopień kształcenia), prace naukowe oraz inne prace twórcze za które nie otrzymano dodatkowych wynagrodzeń (tytuł opracowania i adres bibliograficzny)

 

 

 

 

*/ Przy wypełnianiu wykazu zajęć dydaktycznych objętych prawem autorskim pracownik winien posiadać w archiwum domowym konspekt danych zajęć. Wszelkie materiały związane z działalnością dydaktyczną a także naukową pracownik powinien zachować celem ewentualnego udostępnienia kierownikowi jednostki lub właściwym organom skarbowym. Wykaz podlega archiwizowaniu przez okres 6 lat.

 

……………………....................... ……………………………………………………………..

(podpis pracownika) (podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
04.09.2006
Data publikacji:
19.10.2007 12:37
Data aktualizacji:
19.12.2007 11:27
Liczba wyświetleń:
6536
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument