Nr 57/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie dokumentowania przebiegu studiów podyplomowych w „Karcie osiągnięć słuchacza studiów podyplomowych”

 
Zarządzenie Nr 57/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 lipca 2015 roku
 
w sprawie dokumentowania przebiegu studiów podyplomowych w „Karcie osiągnięć słuchacza studiów podyplomowych”
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
1.     Karta osiągnięć słuchacza studiów podyplomowych stanowi jeden z elementów dokumentacji
     przebiegu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
2.     Karta osiągnięć słuchacza studiów podyplomowych zawiera:
        1)     nazwę uczelni i wydziału,
        2)     imię (imiona) i nazwisko słuchacza studiów podyplomowych,
        3)     numer rejestru,
        4)     zakres studiów podyplomowych,
        5)     oznaczenie okresu zaliczeniowego,
        6)     rodzaj zajęć,
        7)     imię i nazwisko oraz tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy koordynatora/
             prowadzącego zajęcia,
        8)     nazwy przedmiotów, które słuchacz studiów podyplomowych realizował w okresie
             zaliczeniowym,
        9)     określenie formy zaliczenia,
      10)      cykl dydaktyczny, etap studiów,
      11)      uzyskane zaliczenie/ocenę, oznaczoną cyfrą i słownie,
      12)      liczbę uzyskanych punktów ECTS,
      13)      decyzję kierownika studiów podyplomowych, opatrzoną datą i podpisem, dotyczącą:
                a)    zaliczenia semestru, roku akademickiego, cyklu kształcenia,
                b)    skreślenia z listy uczestników studiów podyplomowych.
3.     Karta osiągnięć słuchacza studiów podyplomowych sporządzona w postaci wydruku danych
     elektronicznych z Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), opatrzona datą
     wystawienia, pieczęcią oraz podpisem kierownika studiów podyplomowych, przechowywana jest
     w teczce akt osobowych słuchacza studiów podyplomowych.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.07.2015
Data publikacji:
09.07.2015 12:16
Data aktualizacji:
09.07.2015 12:16
Liczba wyświetleń:
1918
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr57.doc34 KB