Nr 56/2015 z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 56/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 lipca 2015 roku
 
w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz 62 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 51/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2014 roku, § 22a otrzymuje brzmienie:
 
㤠22a
Dział Planowania i Analiz
 
Do zadań Działu Planowania i Analiz należy:
1)     sporządzanie założeń do opracowania rocznych planów finansowych wydziałów, jednostek
     międzywydziałowych, ogólnouczelnianych i administracji obejmującej, w szczególności podział
     dotacji na podstawie algorytmu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
2)     opracowywanie wspólnie z Kwesturą planów rzeczowo – finansowych Uniwersytetu
     oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania planów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
     Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia,
3)     opracowywanie planów finansowych wydziałów, jednostek międzywydziałowych,
     ogólnouczelnianych i administracji oraz sporządzanie okresowych raportów z ich wykonania,
4)     monitoring realizacji planu rzeczowo–finansowego Uniwersytetu,
5)     podział środków finansowych na pokrycie kosztów limitowanych wydziałów i pozostałych
     jednostek oraz ich okresowe rozliczanie,
6)     przygotowywanie wniosków o zwiększenie dotacji podstawowej Uczelni,
7)     sporządzanie kalkulacji kosztów z różnych zakresów działania Uniwersytetu,
8)     sporządzanie, wg potrzeb lub na polecenie kierownictwa Uniwersytetu, w szczególności:
       a)      analiz kosztów kształcenia,
       b)      analiz funduszu płac,
       c)       kalkulacji opłaty rekrutacyjnej,
       d)      kalkulacji kosztów godzin dydaktycznych,
       e)      kalkulacji kosztów kształcenia na nowo powoływanych kierunkach studiów,
9)     koordynacja baz danych niezbędnych do podziału dotacji z budżetu państwa,
10)  sporządzanie informacji na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa
     Zdrowia dotyczących prac planistycznych w sprawie opracowania wieloletnich projektów ustaw
     budżetowych,
11) obsługa Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni i Finansów,
12) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie zadań realizowanych
     przez Dział,
13) przygotowywanie materiałów na potrzeby kierownictwa Uniwersytetu w zakresie zadań
     realizowanych przez Dział,
14) sporządzanie sprawozdań z działalności Uniwersytetu w zakresie zadań realizowanych przez Dział,
15) przygotowywanie danych finansowych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z realizacji
     zadań inwestycyjnych,
16)  współpraca z Kanclerzem przy przygotowywaniu wniosków inwestycyjnych do ministerstw,
17)  przygotowywanie we współpracy z Kwestorem, Kanclerzem i jednostkami właściwymi do spraw
     projektów zagranicznych wniosków o uruchomienie rezerwy celowej z budżetu państwa.”
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.07.2015
Data publikacji:
09.07.2015 10:33
Data aktualizacji:
09.07.2015 10:33
Liczba wyświetleń:
2001
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz56.doc45.5 KB