Nr 54/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniające Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 54/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
 

zmieniające Zarządzenie Nr 57/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.) oraz § 11-14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2014 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1480), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 57 /2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ust. 2 w § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, zwany dalej doktorantem, może ubiegać się
o przyznanie stypendium doktoranckiego na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu. Stypendium doktoranckie nie przysługuje doktorantowi pozostającemu w stosunku pracy
z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.”

 § 2

Stypendia doktoranckie przyznane na podstawie Zarządzenia Rektora UWM w Olsztynie, o którym mowa
w § 1, wypłaca się przez okres, na który zostały przyznane, chyba że wystąpiły okoliczności uzasadniające zaprzestanie wypłaty stypendiów.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.06.2015
Data publikacji:
09.07.2015 10:18
Data aktualizacji:
09.07.2015 10:19
Liczba wyświetleń:
1463
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz54.docx26.89 KB