Zarządzenie NR 14 z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie: struktury organizacyjnej i regulaminu Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

Zarządzenie NR 14

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 6 lipca 2006 roku

 

 

w sprawie: struktury organizacyjnej i regulaminu Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (D. U. Nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Ośrodku Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN tworzy się:

Dział Sieci Miejskiej

Dział Sieci Uczelnianej

 

§ 2

Wprowadza się Regulamin Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Traci moc Regulamin Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN wprowadzony Zarządzeniem Rektora Nr 48 z dnia 25 listopada 2003 roku.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 maja 2006 roku.

 

 

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 14

Rektora UWM z dnia 6 lipca 2006 r.
 

 

 

Regulamin Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania

Miejską Siecią Komputerową OLMAN

 

§ 1

Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką środowiskową utworzoną do realizacji zadań związanych z budową, eksploatacją i zarządzaniem Miejską Siecią Komputerową OLMAN (zwaną dalej Siecią Miejską) i Uczelnianą Siecią Komputerową Uniwersytetu (zwaną dalej Siecią Uczelnianą).

 

§ 2

W celu realizacji zadań Ośrodka, tworzy się:

 1. Dział Miejskiej Sieci Komputerowej
 2. Dział Uczelnianej Sieci Komputerowej

 

§ 3

Do zadań Działu Miejskiej Sieci Komputerowej należy:

 

 1. planowanie rozwoju, przedstawianie inicjatyw rozbudowy Sieci Miejskiej, budowy nowych odcinków oraz zakupu obsługujących ich urządzeń,
 2. planowanie i wykonywanie prac związanych z udostępnianiem i poszerzaniem oferty usług sieciowych w Sieci Miejskiej,
 3. realizacja zadań związanych z budową, eksploatacją i zarządzaniem Siecią Miejską,
 4. wykonywanie zadań operacyjnych związanych z administracją, eksploatacja, utrzymaniem ruchu i diagnostyką urządzeń oraz okablowania Sieci Miejskiej,
 5. prowadzenie rozliczeń finansowych użytych zasobów Sieci Miejskiej,
 6. przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyłączenie sieci lokalnych do Sieci Miejskiej, podłączanie sieci lokalnych nowych użytkowników,
 7. nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji w Sieci Miejskiej,
 8. nadzór nad prawidłową eksploatacją Sieci Miejskiej,
 9. wykonywanie zaleceń Zarządzającego Sieci Miejskiej,
 10. administrowanie urządzeniami i zasobami Sieci Miejskiej,
 11. zarządzanie adresacją w Sieci Miejskiej, przydzielanie adresacji sieciom lokalnym,
 12. utrzymywanie bieżących kontaktów z administratorami sieci lokalnych podłączonych do Sieci Miejskiej,
 13. rozwój oprogramowania specjalistycznego do zarządzania Siecią Miejską,
 14. prowadzenie odpłatnych szkoleń i konsultacji,
 15. samokształcenie i doskonalenie umiejętności obsługi sieci, zdobywanie certyfikatów technicznych,
 16. współpraca naukowa i techniczna z instytucjami zewnętrznymi.

 

 

§ 4

Do zadań Działu Uczelnianej Sieci Komputerowej należy:

 

 1. planowanie rozwoju, przedstawianie inicjatyw rozbudowy Sieci Uczelnianej, budowy nowych odcinków oraz zakupu obsługujących ich urządzeń,
 2. planowanie i wykonywanie prac związanych z udostępnianiem i poszerzaniem oferty usług sieciowych w Sieci Uczelnianej,
 3. realizacja zadań związanych z budową, eksploatacją i zarządzaniem Siecią Uczelnianą,
 4. wykonywanie zadań operacyjnych związanych z administracją, eksploatacja, utrzymaniem ruchu i diagnostyką urządzeń oraz okablowania Sieci Uczelnianej,
 5. przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyłączenie sieci lokalnych do Sieci Uczelnianej
 6. nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji w Sieci Uczelnianej,
 7. nadzór nad prawidłową eksploatacją Sieci Uczelnianej,
 8. administrowanie urządzeniami i zasobami Sieci Uczelnianej,
 9. zarządzanie adresacją w Sieci Uczelnianej, przydzielanie adresacji sieciom lokalnym,
 10. utrzymywanie bieżących kontaktów z administratorami sieci jednostek Uniwersytetu podłączonych do Sieci Uczelnianej,
 11. rozwój oprogramowania specjalistycznego do zarządzania Siecią Uczelnianą,
 12. samokształcenie i doskonalenie umiejętności obsługi sieci, zdobywanie certyfikatów technicznych,
 13. współpraca naukowa i techniczna z instytucjami zewnętrznymi.

 

§ 5

1.   Ośrodkiem kieruje Dyrektor, powołany przez kierownika jednostki wiodącej określonej w Porozumieniu w sprawie rozwoju, utrzymania i eksploatacji Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN w Olsztynie z dnia 27 października 1997 roku. Dyrektor Ośrodka podlega bezpośrednio Zarządzającemu Miejską Siecią Komputerową OLMAN.

2.   Do zakresu kompetencji Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

1)   organizowanie procesu utrzymania bieżącej eksploatacji sieci, przedstawianie Zarządzającemu Miejską Siecią Komputerową OLMAN aktualnych potrzeb w zakresie działania Ośrodka.

2)   nadzorowanie wykorzystania środków finansowych otrzymywanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub środków inwestycyjnych oraz środków pozyskanych z innych źródeł, w tym z opłat ponoszonych przez użytkowników Sieci Miejskiej,

3)   przedstawianie Zarządzającemu Miejską Siecią Komputerową OLMAN harmonogramów działań inwestycyjnych, planów rozwoju i utrzymania, zaopiniowanych przez Radę Użytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN,

4)   opracowanie i przedkładanie Zarządzającemu Miejską Siecią Komputerową OLMAN projektów aktów normujących eksploatację i zarządzanie siecią oraz zasad rozliczeń za usługi świadczone w sieci,

5)   utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zewnętrznych instytucji współpracujących, a także instytucji wykonujących zadania na rzecz sieci,

6)   przedstawianie sprawozdań finansowych i rzeczowych z działalności Ośrodka,

7)   realizowanie zaleceń Zarządzającego Miejską Siecią Komputerową OLMAN w zakresie bieżącej eksploatacji sieci oraz w sprawach spornych, wynikłych z niewłaściwego jej użytkowania,

8)   odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie sieci.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN
Wytworzył:
mgr inż. Robert D'Aystetten
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
06.07.2006
Data publikacji:
19.10.2007 12:20
Data aktualizacji:
19.10.2007 12:20
Liczba wyświetleń:
2644
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument