Nr 51/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wykonywania badań lekarskich przez pracowników oraz osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 51/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2015 roku
 
w sprawie wykonywania badań lekarskich przez pracowników oraz osoby ubiegające się
o przyjęcie do pracy w
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie art. 229 oraz 211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332,
z późniejszymi zmianami), zarzą
dza się, co następuje:
 
§ 1
1.   Osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym
   
Uniwersytetem, oraz pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe
    dla zdrowia lub warun
ki uciążliwe, zobowiązani są do wykonania wstępnych badań lekarskich.
    Wzór
skierowania na badania wstępne stanowi załącznik.
2.   Pracownicy Uniwersytetu zobowiązani są do wykonywania okresowych badań lekarskich,
    a w przypadku przebywania na
zwolnieniu z tytułu choroby pracownika powyżej 30 dni,
    do wykonywania badań kontrolnych. Wzór skierowania na badania okresowe lub kontrolne stanowi
    załącznik.
3.   Badania lekarskie, o których mowa w ust. l i 2 należy wykonywać u lekarza profilaktyka w przychodni,
    która podpisała
z Uniwersytetem umowę na sprawowanie opieki profilaktycznej nad pracownikami.
4.   Pracownicy zatrudnieni w narażeniu na promieniowanie jonizujące, stosowne badania wstępne,
    okresowe i kontrolne winni
wykonywać w przychodni zajmującej się medycyną pracy, z którą
    Uniwersytet podpisa
ł stosowną umowę. Wzór skierowania na badania pracowników narażonych
    na promieniowanie jonizujące
stanowi załącznik.
5.   Skierowania na badania profilaktyczne wydawane są pracownikowi w dwóch egzemplarzach, jedno dla
    pracownika, drugie jest zobowiązany przedłożyć lekarzowi.
6.   Przychodnia, która podpisała z Uniwersytetem umowę na sprawowanie opieki profilaktycznej nad
    pracownikami przekazuje orzeczenie w przedmiocie zdolności do pracy pracownika d
o Działu
    Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zwanego dalej BHP. Dział BHP po odnotowaniu w rejestrze wyniku badań
    przekazuje orzeczenie
do jednostki właściwej ds. kadr.
7.   Pracownicy wykonujący badania lekarskie, o których mowa w § 1 ust. 4, zobowiązani są dostarczyć
    orzeczenie w przedmiocie zdolności do pracy do Działu BHP.
Dział BHP po odnotowaniu w rejestrze wyniku
    badań przekazuje orzeczenie
do jednostki właściwej ds. kadr.
 
§ 2
Skierowania na wstępne badanie lekarskie wydaje jednostka właściwa ds. kadr, określając jednostkę organizacyjną oraz stanowisko pracy, na którym kandydat na pracownika ma być zatrudniony. Informacje
o czynnikach środowiska pracy podaje kierownik jednostki, w której ma być zatrudniony pracownik.
 
§ 3
1.   Na okresowe badania lekarskie pracownika kieruje kierownik jednostki, w której jest zatrudniony
    pracownik wydając
skierowanie co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności poprzednich badań.
2.   Badania okresowe należy wykonać przed upływem terminu ważności, który określony jest
     w zaświadczeniu lekarskim, zacho
wując w ten sposób ciągłość ważności profilaktycznych badań
     lekarskich.
 
§ 4
Badaniom lekarskim kontrolnym podlegają pracownicy powracający do pracy po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może skierować pracownika na badania kontrolne pomimo aktualnego orzeczenia lekarskiego. Pracownika na kontrolne badania lekarskie kieruje kierownik jednostki, wydając wypełnione skierowanie.
 
§ 5
1.   Oryginał orzeczenia o wyniku badania lekarskiego pracownik okazuje kierownikowi jednostki, najpóźniej
    w dniu
wygaśnięcia ważności poprzedniego orzeczenia lekarskiego.
2.      Kierownik jednostki odnotowuje termin ważności zaświadczenia lekarskiego w prowadzonym w jednostce
     rejestrze.
 
§ 6
1.   Dział BHP obowiązany jest niezwłocznie powiadomić kierownika jednostki organizacyjnej o wynikach
    pomiarów NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie) i NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie)
    wykonanych
na stanowiskach pracy.
2.   Kierownik jednostki organizacyjnej powiadamia o wynikach pomiarów lekarza sprawującego opiekę
    pro
filaktyczną nad pracownikami w skierowaniu na badania.
 
§ 7
1.   Koszty związane z przeprowadzaniem badań profilaktycznych ponosi Uniwersytet.
2.   Pracownik ma prawo do wykonywania badań okresowych i kontrolnych w godzinach pracy. Pracownik
    zachowuje prawo do wynagrodzenia,
a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości
    przysługuje mu zwrot kosztów
podróży według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.
 
§ 8
1.   Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów
    bhp, w tym obo
wiązku poddawania się badaniom lekarskim.
2.   Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego
     stwierdzającego brak przeciw
wskazań do pracy na danym stanowisku.
3.    Za czas niewykonywania pracy związany z odsunięciem pracownika od pracy z powodu, o którym mowa
     w ust. 2, pracownikowi nie przy
sługuje wynagrodzenie.
 
§ 9
W stosunku do osób nie przestrzegających ustaleń niniejszego zarządzenia, mogą być stosowane kary porządkowe, o których mowa w art. 108 Kodeksu pracy.
 
§10
Traci moc Zarządzenie Rektora UWM nr 10/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.
 
§11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2015
Data publikacji:
01.07.2015 11:28
Data aktualizacji:
01.07.2015 11:31
Liczba wyświetleń:
2591
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz51.doc77 KB
ZalZarz51.doc53.5 KB