Nr 49/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich w roku akademickim 2015/2016

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 49/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 czerwca 2015 roku
 
w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich
w roku akademickim 2015/2016  
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.), § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 8 pkt 2 i § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę  i przyznawania innych świadczeń  związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej  (Dz. U. z 2013 roku,  poz.1571), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Nauczycielowi akademickiemu pełniącemu funkcję kierownika lub opiekuna studenckich praktyk zawodowych przysługuje jednorazowo w danym roku akademickim, dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Rektora.
 
§ 2
1. Wydziałowy kierownik studenckich praktyk, z wyłączeniem  praktyk związanych z pracą dyplomową
    (inżynierską, licencjacką lub magisterską), z tytułu wykonywania prac administracyjnych
    i organizacyjnych, otrzymuje dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie w wysokości: 850,00 zł (brutto)
    za grupę składającą się ze 100. i więcej studentów praktykujących przez okres co najmniej miesiąca,
    a w przypadku mniejszej liczby studentów proporcjonalnie do liczby studentów, z zastrzeżeniem
    ust. 2 i 3.
2. W przypadku praktyki trwającej krócej niż 1 miesiąc, stawkę jednorazowego wynagrodzenia, o której
    mowa w ust. 1, dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki.
3. Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł (brutto).
 
§ 3
1. Za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami, opiekun praktyki otrzymuje dodatkowe
    jednorazowe wynagrodzenie w wysokości: 850,00 zł (brutto) za grupę składającą się z 24. i więcej
    studentów praktykujących przez okres co najmniej miesiąca, a w przypadku mniejszej liczby studentów
    proporcjonalnie do liczby studentów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku praktyki trwającej krócej niż 1 miesiąc, stawkę jednorazowego wynagrodzenia, o której
    mowa w ust. 1, dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni praktyki.
3. Maksymalna kwota wypłat w ciągu roku nie może być większa niż 850,00 zł (brutto).
 
 § 4
Dziekan pełniący nadzór nad organizacją i przebiegiem  praktyk  zapewnia kadrę, o której mowa w § 2 i § 3 niniejszego zarządzenia.
 
§ 5
1. Opiekun zakładowy praktyki pedagogicznej - nauczyciel szkoły lub innej jednostki dydaktyczno-
    wychowawczej otrzymuje wynagrodzenie za:
       1) wykonanie obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad studentami podczas odbywania
           praktyk  pedagogicznych ciągłych, w wysokości – 40 zł za każdy tydzień praktyki 1 studenta,
       2) wykonanie obowiązków związanych z przeprowadzeniem 1 godziny zajęć z udziałem 1 grupy 
           studenckiej podczas odbywania praktyk śródrocznych, w wysokości – 30 zł za efektywne zajęcia
           pokazowe dla studentów.
2. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 przysługują za okres trwania praktyki i  wypłacane
    są na podstawie umowy cywilno-prawnej.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.06.2015
Data publikacji:
30.06.2015 14:45
Data aktualizacji:
01.07.2015 10:52
Liczba wyświetleń:
2690
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz49.doc47 KB