Nr 31/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztyni

 
Decyzja Nr 31/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 czerwca 2015 roku
 
w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia stacjonarne
i niestacjonarne w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 98 ust. 2a ustawy z 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 572, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, w roku akademickim 2015/2016 (Dz. U. z 2015 roku, poz. 712), stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się opłatę wnoszoną przez osoby ubiegające się o przyjęcie na I rok stacjonarnych
i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2015/2016, w kwocie:

1)    150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów,
     na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych,
     tj. na kierunki: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
     edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
2)    100,00 zł (sto złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek studiów, na który
     postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej tj. na kierunek:
     ratownictwo medyczne,
3)    85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych) dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe
     kierunki studiów.
 § 2

Opłaty, o których mowa w § 1, należy wnosić na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie wygenerowane indywidualnie dla każdego kandydata i wskazane podczas rejestracji
na studia przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów lub w kasie Uniwersytetu.


§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.06.2015
Data publikacji:
30.06.2015 14:35
Data aktualizacji:
14.07.2015 07:36
Liczba wyświetleń:
3086
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec31.docx17.33 KB