Nr 47/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016

 
Zarządzenie Nr 47/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 czerwca 2015 roku
 
w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016
 
Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 572, z późn. zm.), § 17 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.), Uchwały Nr 736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
1.   Cudzoziemcy, z wyłączeniem osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich
      Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
      Gospodarczym i członków ich rodzin, o ile zostali przyjęci na studia na zasadach obowiązujących
      obywateli polskich, mogą podejmować kształcenie w Uniwersytecie na studiach: pierwszego stopnia,
      drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich na zasadach
      odpłatności.
2.   Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim dla cudzoziemców rozpoczynających
      naukę w roku akademickim 2015/2016, określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3.   Opłaty za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę
      w roku akademickim 2015/2016, określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
4.   Opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim dla cudzoziemców rozpoczynających
      naukę w roku akademickim 2015/2016, określa załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
5.   Osoby podejmujące naukę na warunkach odpłatności wnoszą w pierwszym roku nauki opłatę
      podwyższoną o równowartość 200,00 EURO, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów.
6.   Osoby pochodzenia polskiego, udokumentowanego odpowiednim zaświadczeniem, podejmujące
      naukę na warunkach odpłatności, wnoszą opłaty obniżone o 30 %.
7.   Opłaty, o których mowa w ust. 2-5, wnoszone są na rachunek bankowy Uniwersytetu wskazany
      odpowiednio przez Dziekana lub Rektora, w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro
      Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty.
8.   Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki. W przypadku zalegania
      z opłatami przez okres dłuższy niż trzy miesiące następuje skreślenie z listy studentów/doktorantów.
 
§ 2
 
Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli cudzoziemiec otrzymał urlop
lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo
z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych, z tym że opłatę za pierwszy rok studiów zwraca się w wysokości pomniejszonej o równowartość 200 EURO.
 
§ 3
 
Warunki odpłatności za studia, w tym procedurę dokonywania opłat za kształcenie, określa umowa zawarta pomiędzy cudzoziemcem, a Uniwersytetem.
 
§ 4
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące oraz Uchwałę Nr 736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu
i warunków zwalniania z tych opłat.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard. J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.06.2015
Data publikacji:
30.06.2015 13:49
Data aktualizacji:
30.06.2015 13:49
Liczba wyświetleń:
1710
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr47.docx23.88 KB
Zal1Zarz47.pdf98.73 KB
Zal2Zarz47.pdf272.03 KB
Zal3Zarz47.pdf192.67 KB