Nr 46/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016

 
 
Zarządzenie Nr 46/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 czerwca 2015 roku

 

 


w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz
na studiach doktoranckich dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016
 
Na podstawie art. 99 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 572, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 736 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu
i warunków zwalniania z tych opłat, zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.  Opłaty za studia niestacjonarne (jednolite magisterskie, pierwszego stopnia, drugiego stopnia),
   dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016 określa załącznik nr 1
   do niniejszego zarządzenia.
 
2.  Opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie dla doktorantów rozpoczynających naukę w roku
   akademickim 2015/2016 określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
3.  Opłaty za studia stacjonarne w języku angielskim dla obywateli polskich rozpoczynających naukę
   w roku akademickim 2015/2016 określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
4.  Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną powtarzanego przedmiotu oraz za jedną godzinę zajęć
   nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne
   do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku na studiach stacjonarnych dla
   studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2015/2016, z uwzględnieniem wskaźnika
   kosztochłonności, określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 
5.  Opłatę za jedną godzinę dydaktyczną na studiach doktoranckich według dziedzin nauki i dyscyplin
   naukowych dla uczestników studiów doktoranckich rozpoczynających naukę w roku akademickim
   2015/2016, z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności, określa załącznik nr 5 do niniejszego
   zarządzenia.
 
§ 2
1. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z przedmiotu kształcenia ogólnego ustala się
    na kwotę 11,50 zł.
 
2. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z języka obcego (lektoratu) ustala się
    na kwotę 17,00 zł.
 
3. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z wychowania fizycznego ustala się
    na kwotę 13,00 zł.
 
4. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z zakresu technologii informacyjnych ustala się
    na kwotę 20,50 zł.
 
5. Opłatę za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej z: ergonomii, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
    i higieny pracy, ochrony własności intelektualnej, etykiety, informacji patentowej ustala się
   na kwotę 11,50 zł.
 
§ 3
1.  Opłatę na studiach doktoranckich za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej przedmiotu z zakresu:
    kształcenia ogólnego, rozwijania umiejętności dydaktycznych przygotowujących doktoranta
    do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, rozwijania umiejętności zawodowych
    przygotowujących doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym
    ustala się na kwotę 11,50 zł.
 
2.  Opłatę na studiach doktoranckich za powtarzanie jednej godziny dydaktycznej języka obcego
    (specjalistyczne warsztaty z wybranego języka obcego) ustala się na kwotę 17,00 zł.
 
§ 4
1.  Za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się ustala się opłatę w wysokości
    stanowiącej sumę kwot za każdy potwierdzony przedmiot, powiększoną o 20%.
 
2.  Opłata za potwierdzenie efektów uczenia się z jednego przedmiotu wynosi 150,00 złotych.
 
§ 5
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy ogólnie obowiązujące oraz Uchwałę Nr 736 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 maja 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu
i warunków zwalniania z tych opłat.
  
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.06.2015
Data publikacji:
26.06.2015 14:08
Data aktualizacji:
26.06.2015 14:14
Liczba wyświetleń:
3569
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr46.docx24.95 KB
ZarzNr46.docx24.95 KB
Zal1Zarz46.doc108 KB
Zal2Zarz46.pdf228.87 KB
Zal3Zarz46.pdf192.03 KB
Zal4Zarz46.pdf138.3 KB
Zal5Zarz46.pdf167.21 KB