Nr 45/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia studiów doktoranckich, w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie naukowej: prawo

 
Zarządzenie Nr 45/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 czerwca 2015 roku
 
w sprawie utworzenia studiów doktoranckich, w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie naukowej: prawo
 
Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1480) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1
1.  Na Wydziale Prawa i Administracji tworzy się studia doktoranckie, w dziedzinie nauk prawnych,
    w dyscyplinie naukowej: prawo.
 
2.  Studia, o których mowa w ust. 1, realizowane są w formie stacjonarnej.
 
 
§ 2
1.  Studia trwają 4 lata i prowadzone są na podstawie programu i planu studiów uchwalonego przez
    radę wydziału, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, z zastrzeżeniem
    ust. 2.
2.  Program i plan studiów, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia obowiązujące w uczelni standardy
    kształcenia określone zarządzeniem Rektora.
 
 
§ 3
1.  Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada
    kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant” oraz spełnia
    warunki rekrutacji, określone przez Senat Uniwersytetu.
 
2.  Limit naboru kandydatów na I rok studiów doktoranckich określa Uchwała Senatu.
 
§ 4
Zasady organizacji studiów określa Regulamin studiów doktoranckich.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.06.2015
Data publikacji:
26.06.2015 13:55
Data aktualizacji:
26.06.2015 13:55
Liczba wyświetleń:
1329
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr45.docx17.13 KB