Nr 43/2015 z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów

 
Zarządzenie Nr 43/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 maja 2015 roku
 
w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz art. 214 ust. 4-6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.     W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wprowadza się procedurę antyplagiatową
     do weryfikowania samodzielności przygotowania pracy dyplomowej.
2.     Procedurą objęte są prace dyplomowe przewidziane programem kształcenia oraz programem
     i planem studiów wszystkich form kształcenia i form studiów.
 
§ 2
1.     Przy pomocy elektronicznego systemu antyplagiatowego, prace dyplomowe weryfikowane
     i sprawdzane są pod względem samodzielności ich autorów w przygotowaniu pracy.
2.     Sprawdzanie prac polega na zidentyfikowaniu nieuprawnionych zapożyczeń dotyczących
     znacznych fragmentów tekstu.
 
§ 3
1.     Student odpowiada za zgodność wersji elektronicznej pracy dyplomowej przesłanej do systemu
     antyplagiatowego, z wersją drukowaną przedstawioną do oceny dokonywanej przez promotora
     oraz recenzenta.
2.     Zakończenie procedury weryfikacji pracy dyplomowej, stanowi wygenerowany raport
     podobieństwa.
 
§ 4
Określa się następujące współczynniki podobieństwa:
   1)     wartość współczynnika podobieństwa 1 określa, jaką część badanej pracy stanowią frazy
        o długości 5 słów lub dłuższe, z wyłączeniem fragmentów aktów prawnych odnalezionych
        w Bazie Aktów Prawnych (dalej BAP),
   2)     wartość współczynnika podobieństwa 2 określa, jaka część badanej pracy składa się z fraz
        odnalezionych w ww. bazach, z wyłączeniem BAP, o długości 50 słów lub dłuższej,
   3)     współczynnik podobieństwa 3 jest wyliczany analogicznie do współczynnika
          podobieństwa 1
z tym, że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 5 słów
        lub dłuższe odnalezione przez system w BAP,
   4)     współczynnik podobieństwa 4 jest wyliczany analogicznie do współczynnika
          podobieństwa 2
z tym, że uwzględnia on dodatkowo wszystkie frazy o długości 50 słów
        lub dłuższe odnalezione przez System w BAP,
   5)     wartość współczynnika podobieństwa 5 oznacza, jaka część badanej pracy składa
        się wyłącznie z fraz aktów prawnych odnalezionych w BAP o długości co najmniej 5 słów.
 
§ 5
1.     Praca dyplomowa wymaga dodatkowej oceny promotora pracy z punktu widzenia występowania
     nieuprawnionych zapożyczeń, w szczególności gdy:
        a)     współczynnik podobieństwa 1 wynosi co najmniej 50%,
        b)     współczynnik podobieństwa 2 wynosi co najmniej 10%.
2.     Oceny w zakresie wykorzystania w pracy dyplomowej nieuprawnionych zapożyczeń dotyczących
     znacznych fragmentów tekstu dokonuje, na podstawie raportu podobieństwa, wyłącznie promotor
     pracy dyplomowej.
3.     Promotor pracy, na podstawie raportu podobieństwa, o którym mowa w ust. 1-2, wypełnia część
     B protokołu oceny oryginalności pracy dyplomowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia.
4.     Jeżeli w wyniku oceny, o której mowa w ust. 1-2 stwierdza się, że praca jest plagiatem, praca
    dyplomowa nie zostaje przedstawiona do dalszego etapu procedury dyplomowania.
5.     W przypadku, o którym mowa w ust. 4 wobec autora, na wniosek promotora pracy dyplomowej,
     zostaje wszczęte postępowanie wyjaśniające, a następnie postępowanie dyscyplinarne. W takim
     przypadku znajdują zastosowanie przepisy art. 214 ust. 4-6 ustawy - Prawo o szkolnictwie
     wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).
 
§ 6
Pracownik dziekanatu zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności danych zawartych w protokole oceny oryginalności pracy dyplomowej.
 
§ 7
Nadzór nad realizacją zadań związanych z procedurą sprawuje odpowiednio: właściwy prorektor oraz właściwi prodziekani.
 
§ 8
Traci moc Zarządzenie Nr 25/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 kwietnia 2012 roku w sprawie
procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów.
 
§ 9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.05.2015
Data publikacji:
08.06.2015 11:50
Data aktualizacji:
08.06.2015 11:52
Liczba wyświetleń:
1709
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr43.doc63.5 KB
ZaldoZarz43.doc50.5 KB