Nr 25/2015 z dnia 22 maja 2015 w sprawie powołania Zarządzającego Zespołem Laboratoriów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 
Decyzja Nr 25/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 22 maja 2015
 
w sprawie powołania Zarządzającego Zespołem Laboratoriów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§1
1.  W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań przez Ośrodek pod nazwą Zespół Laboratoriów
   Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, zwany dalej jednostką badawczą, powołuję prof. dr hab.
   Sławomira Zduńczyka do pełnienia funkcji Zarządzającego jednostką badawczą.
2.  Zakres obowiązków Zarządzającego jednostką badawczą obejmuje:
     1)    zapewnienie spełnienia wymagań dotyczących Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w Zespole
         Laboratoriów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej określonych w Rozporządzeniu Ministra
         Zdrowia z dnia 22 maja 2013 w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań
         zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w zakresie:
           a)     analiz chemicznych i biochemicznych;
           b)     badań hematologicznych;
           c)     badań farmakokinetycznych;
           d)     badań badania in vitro w zakresie cytotoksyczności podstawowej, genotoksyczności
                i mutagenności;
    oraz zapewnienie spełnienia wymagań dotyczących Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej
    w trakcie prowadzonych badań klinicznych;
     2)   zatwierdzanie standardowych procedur operacyjnych oraz wszystkich dokumentów z nimi
         związanych, w tym dokumentów będących załącznikami do standardowych procedur
         operacyjnych, opisów metod analitycznych oraz instrukcji;
     3)    powołanie osoby lub osób odpowiedzialnych za prowadzenie programu zapewnienia jakości;
     4)    nadzór nad archiwizacją dokumentów oraz próbek archiwalnych;
     5)    wyznaczanie kierownika badania oraz dokonywanie zmiany kierownika badania, w przypadku
         takiej potrzeby.
3.  Zarządzający jednostką badawczą zapewnia, że:
     1)    w jednostce badawczej został przyjęty dokument lub dokumenty ustanawiające osobę
          lub osoby ponoszące odpowiedzialność za działanie jednostki badawczej, zgodnie z zasadami
          Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej;
     2)    w jednostce badawczej został przyjęty program zapewnienia jakości;
     3)    jednostka badawcza posiada dostateczną liczbę wykwalifikowanego personelu, właściwe
         pomieszczenia do badań, odpowiednie wyposażenie pomiarowe i badawcze oraz materiały
         niezbędne do terminowego i prawidłowego przeprowadzenia badania rozumianego jako
         doświadczenie lub zespół doświadczeń, w których dany materiał jest badany w warunkach
         laboratoryjnych, szklarniach oraz w warunkach polowych i w środowisku, w celu uzyskania
         danych na temat jego właściwości lub bezpieczeństwa stosowania, które należy przedłożyć
         właściwym organom;
     4)    dla każdego pracownika, także personelu technicznego, są na bieżąco prowadzone
          i uaktualniane zapisy dotyczące jego kwalifikacji, szkoleń, zdobytego doświadczenia i rodzaju
          wykonywanych prac;
     5)    personel badawczy rozumie zadania przydzielone do wykonania; jeżeli to konieczne,
         zarządzający jednostką badawczą zapewnia zorganizowanie szkoleń dotyczących tych zadań;
     6)    jednostka badawcza posiada właściwe, zweryfikowane i zatwierdzone przez niego
         standardowe procedury operacyjne i ich poprawione wersje;
     7)   są przestrzegane standardowe procedury operacyjne, które są zatwierdzone przez
         Zarządzającego;
     8)    przed wykonaniem jakiegokolwiek badania jest wyznaczona osoba o odpowiednich
          kwalifikacjach, przeszkoleniu i doświadczeniu, pełniąca obowiązki kierownika badania, a zmiana
          kierownika badania jest dokonywana zgodnie z ustalonymi procedurami i udokumentowana;
     9)    w przypadku wykonywania badań w wielu miejscach, jeżeli istnieje taka potrzeba, jest
          wyznaczony główny wykonawca posiadający odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenie
          i doświadczenie, który jest odpowiedzialny za wydzielony etap lub etapy badań, a zmiana
          głównego wykonawcy jest dokonywana zgodnie z ustalonymi procedurami oraz
          udokumentowana;
    10)   w przypadku badania przeprowadzanego w wielu miejscach istnieją jasno określone sposoby
          komunikowania się pomiędzy kierownikiem badania, głównym wykonawcą lub wykonawcami,
          osobami prowadzącymi program zapewnienia jakości lub programy zapewnienia jakości
          i personelem wykonującym badanie;
    11)   plan badania i wszystkie jego poprawki są zatwierdzane w odpowiedni sposób przez kierownika
          badania;
    12)   kierownik badania udostępnia zatwierdzony plan badania osobie lub osobom prowadzącym
          program zapewnienia jakości;
    13)   są zachowywane wszystkie nieaktualne wersje standardowych procedur operacyjnych;
    14)   została wyznaczona osoba odpowiedzialna za prowadzenie archiwum;
    15)   został przyjęty plan działania jednostki badawczej, aktualizowany na bieżąco;
    16)   wyposażenie, sprzęt i materiały dostarczane do jednostki badawczej spełniają wymagania
          niezbędne do ich zastosowania w wykonywanych badaniach;
    17)   materiał badany i materiał odniesienia są właściwie scharakteryzowane;
    18)   istnieją procedury gwarantujące, że stosowane systemy komputerowe są odpowiednie
          do celów, do których będą wykorzystywane, oraz że są one zwalidowane oraz stosowane
          i utrzymywane zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
 
§2
Traci moc Decyzja Nr 9/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie powołania Zarządzającego Ośrodkiem pod nazwą Zespół Laboratoriów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
 
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.05.2015
Data publikacji:
05.06.2015 11:11
Data aktualizacji:
05.06.2015 11:11
Liczba wyświetleń:
1334
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr25.docx21.42 KB