Zarządzenie Nr 11 z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie: wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.

 

 

Zarządzenie Nr 11

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie: wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2006/2007.

Na podstawie art. 99 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr164, poz.1365 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 79 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, stanowi się, co następuje :

§ 1

Kwoty odpłatności na poszczególnych stopniach kształcenia i semestrach studiów niestacjonarnych (jednolitych magisterskich, studiów I stopnia (inżynierskich i licencjackich) oraz studiów II stopnia-magisterskich określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Koszt jednej godziny dydaktycznej na poszczególnych kierunkach studiów z uwzględnieniem współczynnika kosztochłonności określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Koszt jednej godziny dydaktycznej, realizowanej na studiach III stopnia wg dziedzin naukowych z uwzględnieniem współczynnika kosztochłonności określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Kwoty odpłatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych na poszczególnych stopniach kształcenia i semestrach studiów niestacjonarnych (jednolitych magisterskich, studiów I stopnia (inżynierskich i licencjackich) oraz studiów II stopnia-magisterskich wynoszą:

1) powtarzanie określonego semestru lub przedmiotu ( ów ):

a. na I i II semestrze wg pełnych kosztów realizacji przedmiotu(ów) - za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x współczynnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2),

b. od III do X semestru 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu - za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x współczynnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2).

2) powtarzanie określonego poziomu (semestru)języka obcego (lektoratu) - 12,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

3) powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika, realizowanych w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

4) powtarzanie przedmiotu: emisja głosu w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli - 24,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

5) powtarzanie przedmiotu: z zakresu technologii informacyjnej w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli - 16,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

6) powtarzanie przedmiotów kształcenia ogólnego, humanistycznych, prawnych i ekonomicznych, tj.: etyka, nauka o kulturze i języku polskim, filozofia przyrody, logika, filozofia, historia, socjologia, ekonomia, prawo, realizowanych na poszczególnych kierunkach - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

7) powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowanego na poszczególnych kierunkach - za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x współczynnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2)

8) powtarzanie określonego semestru lub przedmiotu (ów) w ramach kształcenia pedagogicznego oraz przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego, realizowanego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

2. Kwoty odpłatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych na niestacjonarnych studiach III stopnia-doktoranckich wynoszą:

1) powtarzanie określonego przedmiotu ( ów ):

a. na I roku studiów wg pełnych kosztów realizacji przedmiotu(ów) - za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x współczynnik kosztochłonności danej dziedziny naukowej (wg załącznika 3),

b. od II do IV roku studiów - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu - za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x współczynnik kosztochłonności danej dziedziny naukowej (wg załącznika 3).

2) powtarzanie przedmiotu (ów) kształcenia ogólnego - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

3) powtarzanie przedmiotu (ów) podstawowych i kierunkowych - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną x współczynnik kosztochłonności danej dziedziny naukowej (wg załącznika 3).

§ 3

1. Kwota odpłatności za kształcenie w ramach przygotowania pedagogicznego (obejmującego kształcenie teoretyczne), realizowanego w formie niestacjonarnej w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego wynosi 250 zł za każdy semestr.

2. Kwota odpłatności za kształcenie w ramach przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego, realizowanego w formie niestacjonarnej w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego wynosi:

a. w 4-semestralnym cyklu kształcenia - 250 zł za każdy semestr;

b. w 2-semestralnym cyklu kształcenia - 500 zł za każdy semestr .

§ 4

1. Studia stacjonarne wszystkich kierunków oraz kształcenie pedagogiczne i w zakresie doradztwa zawodowego, realizowane w formie stacjonarnej w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego są nieodpłatne.

2. Na studiach stacjonarnych pobiera się opłatę za powtarzanie przedmiotów:

1) na I i II semestrze wg pełnych kosztów realizacji przedmiotu(ów) za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x współczynnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2),

2) od III do XI semestru 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x współczynnik kosztochłonności danego kierunku studiów(wg załącznika 2),

3) za powtarzanie określonego poziomu (semestru) języka obcego (lektoratu) - 12,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

4) za powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika, realizowanych w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

5) za powtarzanie przedmiotu: emisja głosu realizowanego w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli - 24,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

6) za powtarzanie przedmiotów: z zakresu technologii informacyjnej realizowanych w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli 16,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

7) za powtarzanie przedmiotów kształcenia ogólnego, humanistycznych, prawnych i ekonomicznych, wg schematu modułowego tj.: etyka , nauka o kulturze i języku polskim, filozofia przyrody, logika, filozofia, historia, socjologia, ekonomia, prawo, realizowanych na poszczególnych kierunkach 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

8) za powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowanego na poszczególnych kierunkach za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x współczynnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2),

9) za powtarzanie przedmiotu (ów) w ramach kształcenia pedagogicznego oraz przygotowania w zakresie doradztwa zawodowego, realizowanego w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

§ 5

1. Studia stacjonarne III stopnia-doktoranckie są nieodpłatne.

2. Na studiach stacjonarnych III stopnia-doktoranckich pobiera się opłatę za powtarzanie przedmiotów:

1) powtarzanie określonego przedmiotu ( ów ):

a) na I roku studiów wg pełnych kosztów realizacji przedmiotu(ów) - za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x współczynnik kosztochłonności danej dziedziny naukowej (wg załącznika 3),

b) od II do IV roku studiów - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu - za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x współczynnik kosztochłonności danej dziedziny naukowej (wg załącznika 3).

2) powtarzanie przedmiotu (ów) kształcenia ogólnego - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

3) powtarzanie przedmiotu (ów) podstawowych i kierunkowych - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną x współczynnik kosztochłonności danej dziedziny naukowej (wg załącznika 3).

§ 6

Jeżeli student/doktorant studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, powtarzający przedmiot nie jest zobowiązany do powtarzania ćwiczeń – opłata wynosi 250,00 –zł.

§ 7

1. Opłaty wymienione w § 2 ust. 1-2, § 4 ust. 2 oraz § 5 ust.2 dotyczą zajęć realizowanych w formie ćwiczeń. Wykłady są nieodpłatne dla przedmiotów realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń.

2. W przypadku realizowania przedmiotu wyłącznie w formie wykładu, studenci/doktoranci ponoszą opłatę wg zasad określonych odpowiednio dla ćwiczeń.

§ 8

Studenci studiów niestacjonarnych oraz studenci realizujący kształcenie w Centrum Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego w formie niestacjonarnej zobowiązani do odbycia praktyki pedagogicznej, wnoszą opłatę za praktykę w wysokości 70,00 zł za tydzień zajęć.

§ 9

Traci moc Zarządzenie Nr 14 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 maja 2005 roku w sprawie odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie, w roku akademickim 2005/2006.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 roku.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
29.05.2006
Data publikacji:
19.10.2007 12:11
Data aktualizacji:
19.10.2007 12:11
Liczba wyświetleń:
3666
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik 1198 KB
Załącznik 267.5 KB
Załącznik 340.5 KB