Nr 166 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 

 

UCHWAŁA NR 166

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie.

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.  W Uniwersytecie powołuje się nowe kierunki studiów pn.:

a/ ENERGETYKA – na Wydziale Nauk Technicznych w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 semestralnym okresem nauki.

b/ FIZYKA TECHNICZNA – na Wydziale Matematyki i Informatyki w zakresie specjalności: „fizyczne podstawy inżynierii biomedycznej”. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 semestralnym okresem nauki.

c/ INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – na Wydziale Nauk Technicznych w zakresie specjalności: „inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem”. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 semestralnym okresem nauki.

d/ INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa w zakresie specjalności: „inżynieria komunalna”. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia – inżynierskich z 7 semestralnym okresem nauki.

e/ KIERUNEK LEKARSKI – na Wydziale Biologii. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich z 12 semestralnym okresem nauki.

f/ MECHATRONIKA – na Wydziale Nauk Technicznych w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 semestralnym okresem nauki.

g/ PEDAGOGIKA SPECJALNA - na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki w zakresie specjalności: „oligofrenopedagogika” oraz „resocjalizacja”. Realizacja kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia – licencjackich z 6 semestralnym okresem nauki.

 

§ 2

W Uniwersytecie dokonuje się zmian w ofercie kształcenia na niżej wymienionych kierunkach studiów:

1.  Na kierunku: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – uruchamia się kształcenie na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich w zakresie specjalności: „kształtowanie i ochrona krajobrazu” z 3 semestralnym okresem nauki.

2.  Na kierunku: BIOLOGIA - uruchamia się kształcenie na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich w zakresie specjalności: „biologia środowiskowa” z 4 semestralnym okresem nauki.

3.  Na kierunku: BIOTECHNOLOGIA:

   a/  powołuje się specjalności: „biotechnologia przemysłowa” oraz „biotechnologia środowiskowa” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki.

b/  znosi się kształcenie w zakresie specjalności: „biotechnologia mikroorganizmów”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia,

4.  Na kierunku: BUDOWNICTWO:

a/  uruchamia się kształcenie w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 semestralnym okresem nauki,

b/  powołuje się specjalności: „budowle i konstrukcje inżynierskie”, „budowa i eksploatacja dróg” oraz „instalacje budowlane” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3 semestralnym okresem nauki.

c/  znosi się kształcenie w zakresie specjalności: „konstrukcje budowlane i inżynierskie” oraz „budowa i eksploatacja dróg”, realizowanych na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia,

d/  znosi się kształcenie w zakresie specjalności: „budownictwo i konstrukcje inżynierskie” realizowanej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiach drugiego stopnia.

5.  Na kierunku: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA – powołuje się specjalności: „wiedza o kulturze”, „zarządzanie informacją naukową” oraz „edytorstwo tekstów” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki.

6. Na kierunku: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA:

a/  powołuje się specjalności: „edukacja komunikacyjna i bezpieczeństwo systemów technicznych” oraz „zastosowanie informatyki w technice” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3 semestralnym okresem nauki.

   b/  znosi się kształcenie w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej, realizowanej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.

7. Na kierunku: FILOLOGIA:

   a/  powołuje się specjalności: „filologia rosyjska z językiem angielskim” oraz „filologia ukraińska z językiem angielskim” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 semestralnym okresem nauki,

   b/  powołuje się specjalność: „filologia ukraińska” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki,

   c/  znosi się kształcenie w zakresie specjalności: „filologia ukraińska”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia,

   d/  znosi się kształcenie w zakresie specjalności: „filologia rosyjska”, realizowanej na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.

8.  Na kierunku: FILOLOGIA POLSKA:

   a/  powołuje się specjalność:„informacja naukowa i bibliologia” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 semestralnym okresem nauki,

b/  powołuje się specjalności: „wiedza o kulturze”, „zarządzanie informacją naukową” oraz „edytorstwo tekstów” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki.

9.  Na kierunku: FILOZOFIA– powołuje się specjalność: „wiedza o kulturze”, z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki.

10. Na kierunku: GOSPODARKA PRZESTRZENNA – uruchamia się kształcenie w zakresie specjalności: „gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami” na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki.

11. Na kierunku: HISTORIA - powołuje się specjalność: „edytorstwo tekstów”, z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki.

12. Na kierunku: MATEMATYKA:

   a/  powołuje się specjalność: „matematyka stosowana” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 semestralnym okresem nauki,

   b/  powołuje się specjalność: „nauczanie matematyki” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki,

   c/  znosi się kształcenie w zakresie specjalności „matematyka ogólna”, realizowanej na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia,

   d/  znosi się kształcenie w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej, realizowane na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

13. Na kierunku: OCHRONA ŚRODOWISKA (na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa) -  znosi się kształcenie na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

14. Na kierunku: PEDAGOGIKA:

a/  powołuje się specjalności: „edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”, „pedagogika opiekuńcza” oraz „pedagogika szkolna z animacją kulturalną” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 semestralnym okresem nauki.

b/  powołuje się specjalność: „pedagogika szkolna z przedsiębiorczością” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki.

   c/  znosi się kształcenie w zakresie specjalności: „pedagogika specjalna-oligofrenopedagogika z rehabilitacją”, „wczesna edukacja z kształceniem integracyjnym” oraz kształcenie w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej, realizowanych na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia,

   d/  znosi się kształcenie w zakresie specjalności: „doradztwo zawodowe”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz realizowanej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia,

   e/  znosi się kształcenie w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej, realizowanej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.

15. Na kierunku: PIELĘGNIARSTWO:

   a/  zmienia się wymiar kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6 na 7 semestralny,

   b/  zmienia się wymiar kształcenia na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 4 na 5 semestralny.

16. Na kierunku: POLITOLOGIA:

a/  powołuje się specjalności: „marketing polityczny i media”, „rozwiązywanie konfliktów politycznych i społecznych” oraz „samorząd terytorialny” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 4 semestralnym okresem nauki,

b/  znosi się kształcenie w zakresie „specjalności społeczno-ustrojowej”, realizowanej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich.

 

17. Na kierunku: ROLNICTWO:

a/ powołuje się specjalności: „agroturystyka” oraz „konsulting ekonomiczno-rolniczy” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 7 semestralnym okresem nauki,

b/ znosi się kształcenie w zakresie specjalności: „ rolnictwo europejskie”, realizowanej na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

18. Na kierunku: TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA:

a/  powołuje się specjalność: „maszyny rolnicze i przemysłu spożywczego” z realizacją kształcenia na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3 semestralnym okresem nauki,

   b/  znosi się kształcenie w zakresie specjalności: „energetyka i odnawialne źródła energii” oraz „mechatronika w rolnictwie”, realizowanych na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia.

19. Na kierunku: TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA:

    a/  powołuje się specjalność: „inżynieria przetwórstwa żywności” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich z 3 semestralnym okresem nauki,

   b/  znosi się kształcenie w zakresie specjalności: „profilaktyka żywieniowa z elementami kosmetologii”, realizowanej na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

20. Na kierunku: TOWAROZNAWSTWO (na Wydziale Nauki o Żywności) - powołuje się specjalność: „towaroznawstwo w produkcji zwierzęcej” z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich oraz stacjonarnych studiów drugiego stopnia-magisterskich, odpowiednio z 7 i 3 semestralnym okresem nauki.

 

§ 3

1.      Na kierunkach: budownictwo, mechanika i budowa maszyn, ogrodnictwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, zootechnika – zmienia się wymiar kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 8 na 7 semestralny.

2.      Na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika – zmienia się wymiar kształcenia na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia-inżynierskich z 8 na 7 semestralny.

 

§ 4

1.      Likwiduje się kształcenie na kierunku TOWAROZNAWSTWO, prowadzonym na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt.

2.      Studenci realizujący naukę na kierunku, o którym mowa w ust.1 – kontynuują studia zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według planu studiów i programu nauczania realizowanego kierunku i specjalności.

3.      Studenci kierunku „towaroznawstwo”, prowadzonym na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt stają się studentami kierunku „towaroznawstwo”, realizowanego na Wydziale Nauki o Żywości.

4.      Kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2007/2008 na kierunek „towaroznawstwo”, prowadzony przez Wydział Bioinżynierii Zwierząt, z dniem 1 października 2007 r. stają się studentami Wydziału Nauki o Żywności.

5.      Absolwenci kierunku „towaroznawstwo”, prowadzonym na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt, kończący studia w roku akademickim 2006/2007 otrzymują dyplom ukończenia studiów realizowanego kierunku i specjalności kształcenia na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt.

6.      Absolwenci kierunku „towaroznawstwo”, prowadzonym na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt, kończący studia od roku akademickiego 2007/2008 otrzymują dyplom ukończenia studiów realizowanego kierunku i specjalności kształcenia na Wydziale Nauki o Żywności.

 

§ 5

1.  Kształcenie na powołanych uchwałą kierunkach studiów oraz specjalnościach będzie prowadzone na podstawie planów studiów i programów nauczania uchwalonych przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych, na których realizowane są poszczególne kierunki studiów oraz specjalności kształcenia.

2.  Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy w zależności od kierunku studiów i stopnia kształcenia, w zakresie zrealizowanej specjalności.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2007 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

REKTOR

 

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2007
Data publikacji:
17.09.2007 09:13
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:06
Liczba wyświetleń:
4098
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument