Nr 41/2015 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 41/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 maja 2015 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 51/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)    § 22 otrzymuje brzmienie:
㤠22
Biuro ds. Projektów Europejskich
 
1.    Biuro ds. Projektów Europejskich jest jednostką organizacyjną wspierającą prace związane
    z przygotowaniem i realizacją uczelnianych i wydziałowych wniosków o dofinansowanie z funduszy
    strukturalnych Unii Europejskiej.
2.    Biurem ds. Projektów Europejskich kieruje Kierownik.
3.    Strukturę Biura ds. Projektów Europejskich stanowią:
     1)     Sekcja Projektów Edukacyjnych,
     2)     Sekcja Projektów Badawczo-Inwestycyjnych,
     3)     Stanowisko Obsługi Prawnej,
     4)     Stanowisko Obsługi Kadrowej,
     5)     Stanowisko Obsługi Systemu IRBIS.
4.    Poszczególne jednostki Biura ds. Projektów Europejskich realizują następujące zadania:
     1)    Sekcja Projektów Edukacyjnych:
         a)     wstępne opiniowanie wniosków o zgodę na realizację projektu,
         b)     przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej,
         c)     przygotowywanie dokumentów do podpisania umowy,
         d)     monitoring rzeczowy projektu,
         e)     nadzór nad prawidłową realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego,
         f)      współpraca z kierownikiem projektu,
         g)     współpraca z Instytucją Pośredniczącą/Zarządzającą,
         h)     realizacja projektu zgodnie z przepisami dotyczącymi trwałości projektu/ udzielania pomocy
              publicznej,
         i)       przygotowywanie projektów regulaminów i wewnętrznych aktów prawnych niezbędnych
              do prawidłowej realizacji projektów,
         j)      prowadzenie strony internetowej Biura ds. Projektów Europejskich.
2)    Sekcja Projektów Badawczo – Inwestycyjnych:
        a)     wstępne opiniowanie wniosków o zgodę na realizację projektu,
        b)    przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej,
        c)    przygotowywanie dokumentów do podpisania umowy,
        d)    monitoring rzeczowy projektu,
        e)    nadzór nad prawidłową realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego,
        f)    współpraca z kierownikiem projektu,
        g)    współpraca z Instytucją Pośredniczącą/Zarządzającą,
        h)    realizacja projektu zgodnie z przepisami dotyczącymi trwałości projektu/ udzielania pomocy
            publicznej,
        i)     przygotowywanie projektów regulaminów i wewnętrznych aktów prawnych niezbędnych
            do prawidłowej realizacji projektów,
        j)     monitoring trwałości projektów,
        k)    współpraca z biznesem w zakresie wspólnej realizacji projektów badawczych.
3)    Stanowisko Obsługi Prawnej:
        a)   opiniowanie treści umów pod względem formalno-prawnym,
        b)   przygotowywanie projektów regulaminów i wewnętrznych aktów prawnych niezbędnych
            do prawidłowej realizacji projektów,
        c)   opiniowanie działań związanych z komercjalizacją, udzielaniem pomocy publicznej,
            współpracą z podmiotami zewnętrznymi,
        d)    udzielanie informacji i wydawanie opinii w zakresie bieżącej działalności Biura ds. Projektów
            Europejskich,
4)     Stanowisko Obsługi Kadrowej:
        a)    koordynacja zatrudnienia w ramach projektów,
        b)    weryfikacja formalno-prawna wniosków o zatrudnienie,
        c)    przygotowywanie wraz z kierownikiem projektu planów zatrudnienia
            w projektach,
        d)    sporządzanie umów o pracę i innych dokumentów niezbędnych do zatrudnienia pracownika
            w projekcie,
        e)    ocena formalno-prawna zakresów czynności,
        f)    prowadzenie rejestru pracowników zatrudnionych w projektach,
        g)   prowadzenie teczek personalnych osób zatrudnionych do realizacji projektu,
        h)    przygotowywanie dokumentacji do kontroli,
         i)     współpraca z podmiotami kontrolującymi,
5)    Stanowisko Obsługi Systemu IRBIS:
        a)    prowadzenie kancelarii Biura ds. Projektów Europejskich,
        b)    prowadzenie rejestru faktur i umów cywilno-prawnych,
        c)    prowadzenie rejestru umów z podmiotami zewnętrznymi,
        d)    archiwizowanie dokumentów.
 
2)    w § 22a pkt 17 otrzymuje brzmienie:
     „17) przygotowywanie we współpracy z Kwestorem, Kanclerzem i Biurem do spraw Projektów
     Europejskich wniosków o uruchomienie rezerwy celowej z budżetu państwa.”
3)    § 58 otrzymuje brzmienie:
㤠58
Dział Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych
 
1. Do zadań Działu Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych należy:
     1)     prowadzenie rozliczeń i współpraca z kierownikami w zakresie:
        a)     dotacji na badania statutowe,
        b)     projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
        c)     konferencji, sympozjów,
        d)     ekspertyz i usług naukowo – badawczych,
        e)     studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i innych form kształcenia
            
prowadzonych w Uniwersytecie ,
     2)     przyjmowanie i kontrolowanie pod względem formalno -rachunkowym dokumentów finansowo-
          księgowych w zakresie merytorycznym właściwym dla działu,
     3)     kontrola wydatkowania środków finansowych przewidzianych na działalność określoną w pkt 1,
          monitorowanie finansowania projektów od momentu rozpoczęcia do momentu zakończenia,
     4)     ewidencja księgowa przychodów i kosztów projektów z uwzględnieniem wymogów stawianych
          przez instytucje finansujące,
     5)     dokonywanie płatności i księgowanie wyciągów bankowych wynikających z realizowanych
          projektów,
     6)     rozliczanie projektów i zadań określonych w pkt 1 oraz przygotowywanie informacji
          finansowych w tym zakresie,
     7)     rozliczanie służbowych wyjazdów zagranicznych,
     8)     należyte zabezpieczanie i archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych,
     9)     obsługa audytów dotyczących projektów,
   10)      sporządzanie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu prowadzonych spraw,
   11)      przygotowywanie finansowej części dokumentacji aplikacyjnej,
   12)      prowadzenie cash flow projektu,
   13)      przygotowywanie finansowej części wniosków o płatność,
   14)      przygotowywanie dokumentów finansowych do kontroli,
   15)      współpraca z podmiotami kontrolującymi.
 
2. W Dziale Rozliczeń Projektów Krajowych i Zagranicznych wydzielone zostają osoby dofinansowej
    obsługi projektów strukturalnych Unii Europejskiej. Osoby te ściślewspółpracują z Biurem
    ds. Projektów Europejskich wykonując zadania zlecone przez kierownika tego Biura, a określone
    w ust. 1.”
 
 § 2
Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.05.2015
Data publikacji:
21.05.2015 14:04
Data aktualizacji:
21.05.2015 14:04
Liczba wyświetleń:
1922
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz41.doc51 KB