Nr 38/2015 z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 
 
Zarządzenie Nr 38/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 maja 2015 roku
 

 

  w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 oraz 62 ust.1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
W § 35 Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2014 roku:
 
1)   w ust. 1 po punkcie 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
    „4) Zespół Obsługi Akademickiego Domu Mieszkalno-Rotacyjnego (ADMR),
     5) Zespół Obsługi Uniwersyteckiego Domu Rotacyjnego (UDR).”
2)   dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
    „5. Do zadań Zespołu Obsługi Akademickiego Domu Mieszkalno-Rotacyjnego należy,
    w szczególności:
     1)    obsługa administracyjna Akademickiego Domu Mieszkalno-Rotacyjnego,
     2)    zapewnienie mieszkańcom warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami i zawartymi
         umowami, między innymi poprzez:
           a)    utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń, urządzeń oraz terenów wokół obiektu
               wspólnie użytkowanych przez mieszkańców,
           b)    zapewnienie sprawności instalacji i urządzeń w obiekcie,
    3)    prowadzenie i aktualizowanie ewidencji mieszkańców,
    4)    zaopatrzenie w przedmioty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu
        z zastosowaniem przepisów w zakresie postępowania w sprawach o zamówienia publiczne,
    5)    naliczanie płatności z tytułu korzystania z pomieszczeń,
    6)    współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w celu utrzymania obiektu
        w odpowiednim stanie technicznym.”
 3)   dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
    „5. Do zadań Zespołu Obsługi Uniwersyteckiego Domu Rotacyjnego należy, w szczególności:
    1)    obsługa administracyjna Uniwersyteckiego Domu Rotacyjnego,
    2)    zapewnienie mieszkańcom warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami i zawartymi
        umowami, między innymi poprzez:
         a)     utrzymanie porządku oraz czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku
              mieszkańców oraz terenów wokół obiektu,
         b)     zapewnienie sprawności instalacji i urządzeń w obiekcie,
    3)    prowadzenie i aktualizowanie ewidencji mieszkańców,
    4)    monitoring wykorzystanych miejsc oraz efektywności wykorzystania pomieszczeń,
    5)    naliczanie, pobieranie i rozliczanie płatności z tytułu korzystania z pomieszczeń,
    6)    zaopatrzenie w przedmioty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu
        z zastosowaniem przepisów w zakresie postępowania w sprawach o zamówienia publiczne,
    7)    współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w celu utrzymania obiektu
        w odpowiednim stanie technicznym.
 
 § 2
Zarządzenie wchodzi w życie 1 czerwca 2015 roku.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.05.2015
Data publikacji:
21.05.2015 13:09
Data aktualizacji:
21.05.2015 13:10
Liczba wyświetleń:
1371
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz38.doc72 KB