Nr 37/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych – uwarunkowania i organizacja agrobiznesu

 
Zarządzenie Nr 37/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych – uwarunkowania i organizacja agrobiznesu”

 

Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 17 ust. 3 pkt 3
i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.    Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa tworzy się studia podyplomowe w zakresie
    „
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych – uwarunkowania i organizacja agrobiznesu”.
 
2.   Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
 
3.   O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.
 
4.   Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
 
5.   Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące
    złotych 00/100).
 
6.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem.
 
§ 2
Studia podyplomowe „Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych – uwarunkowania
i organizacja agrobiznesu”
funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2015
Data publikacji:
21.05.2015 12:41
Data aktualizacji:
21.05.2015 12:45
Liczba wyświetleń:
1491
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz37.doc29.5 KB