Nr 36/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Higiena pasz”

 
Zarządzenie Nr 36/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Higiena pasz”
 
Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Higiena pasz”.
Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 3600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100). Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem.
 
§ 2
Studia podyplomowe „Higiena pasz” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Buro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2015
Data publikacji:
12.05.2015 14:03
Data aktualizacji:
12.05.2015 14:03
Liczba wyświetleń:
1264
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr36.doc29 KB