Zarządzenie Nr 7 z dnia 14 marca 2006 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Zarządzenie Nr 7

Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 marca 2006 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 1

  1. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), zwany dalej Funduszem, w wysokości 8% planowych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe i finansowanych z działalności dydaktycznej na poziome narzutów na wynagrodzenia.
  2. Zgodnie z art. 110 ust. 5 ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.) ilekroć w przepisach dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest mowa o „planowanych rocznych środkach przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe”, oznacza to „planowane roczne środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe”.
  3. W ramach utworzonego Funduszu, wydziela się dla potrzeb ewidencyjnych środki przeznaczone na udzielanie pomocy na cele mieszkaniowe, naliczane w wysokości 3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe, z uwzględnieniem ust. 2, zwane Funduszem na cele mieszkaniowe.
  4. Dla byłych pracowników uczelni, będących emerytami lub rencistami, tworzy się fundusz na świadczenia socjalne, w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych za dany rok.

 

§ 2

Ustala się oprocentowanie pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe w wysokości 2% w stosunku rocznym. Odsetki oblicza się wg wzoru: odsetki = (PxS)/100x(m+1)/24. Użyte we wzorze symbole oznaczają: P – kwota pożyczki, S – stopa procentowa w stosunku rocznym, m – liczba rat oraz 1, 24 i 100 – liczby stałe.

 

§ 3

Zasady oraz warunki i uprawnienia do korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 3 z dnia 14 lutego 2002 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 7

z dnia 14 marca 2006 roku

 

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej funduszem jest tworzony na podstawie:

1)      ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.),

2)      rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 z późn. zm.),

3)      ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.),

4)      ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 854 z późn. zm.).

2.      Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, określa osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń i pomocy z funduszu, cele na które przeznacza się środki funduszu oraz zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z funduszu.

 

§ 2

Osoby uprawnione

1.            Do korzystania ze świadczeń i usług finansowanych z funduszu uprawnieni są :

1)      pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy, w tym również:

a.              przebywający na płatnym urlopie dla poratowania zdrowia,

b.              przebywający na urlopie w celach naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego,

c.              przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,

d.             odbywający przeszkolenie wojskowe,

e.              otrzymujący świadczenia rehabilitacyjne,

2)      dzieci pozostające na utrzymaniu i wychowaniu pracowników, dzieci pracowników zmarłych w trakcie zatrudnienia oraz dzieci po zmarłych byłych pracownikach (emerycie lub renciście):

a.              do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły 16 lat,

b.              do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyły 20 rok życia  jeśli kontynuują naukę w systemie dziennym,

c.              bez względu na wiek  dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równorzędne,

3)      byli pracownicy  emeryci i renciści, dla których Uczelnia była ostatnim zakładem pracy,

4)      byli pracownicy Uczelni pobierający świadczenia przedemerytalne,

5)      współmałżonkowie pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia oraz wdowy i wdowcy po byłym pracowniku (emerycie lub renciście), jeżeli pozostają w stanie wolnym i utrzymują się z renty rodzinnej, z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 3.

2.            Za dzieci pozostające na utrzymaniu i wychowaniu uważa się dzieci własne, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej zamieszkujące wspólnie z wnioskodawcą.

3.            Pracownik, emeryt i rencista który nie prowadzi ze współmałżonkiem wspólnego gospodarstwa domowego i dziecko, którego dotyczy wniosek, nie jest na jego wyłącznym utrzymaniu, może uzyskać dofinansowanie z funduszu tylko na zorganizowane formy wypoczynku tego dziecka oraz ubiegać się o paczkę świąteczną.

4.            Dla potwierdzenia spełniania przez dziecko warunków określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b, wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko kontynuuje naukę.

5.            Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3, które ponownie podjęły pracę w Uczelni, mogą korzystać z funduszu na prawach pracownika.

6.            Ilekroć w regulaminie jest mowa o byłych pracownikach Uczelni, należy przez to rozumieć zarówno byłych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, jak również Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego w Olsztynie.

 

§ 3

Tworzenie i przeznaczenie środków ZFŚS

1.            Fundusz tworzy się w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

2.            Środki funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

3.            Środkami funduszu administruje Rektor.

4.            Podstawą uruchomienia dofinansowania świadczeń z funduszu jest sporządzany corocznie  do dnia 31 marca  preliminarz wpływów i wydatków, opracowany przez Sekcję Socjalną, uzgodniony ze związkami zawodowymi i zatwierdzony przez Rektora.

5.            Elementami preliminarza są:

1)      tabele wysokości dopłat do różnych form wypoczynku w zależności od średnich dochodów przypadających na osobę w rodzinie i związanych z nimi wysokości poszczególnych świadczeń,

2)      cennik odpłatności za korzystanie z własnej bazy wypoczynkowej.

6.            Z łącznej kwoty funduszu corocznie Rektor, w porozumieniu ze związkami zawodowymi, przeznacza środki na cele socjalne i mieszkaniowe oraz na remonty, modernizację i rozbudowę własnej bazy socjalnej Uczelni, np. zakup nieruchomości, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności socjalnej.

 

§ 4

1.            Środki na cele socjalne przeznacza się na:

1)      dofinansowanie świadczeń działalności socjalnej na rzecz pracowników Uczelni i ich dzieci (np. tzw. wczasy turystyczne),

2)      dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, zwanego dalej Funduszem Dzieci (FD),

3)      pomoc rzeczową i finansową (zapomogi dla osób uprawnionych).

2.            Środki funduszu określone w ust. 1 przeznacza się na dofinansowanie:

1)      zorganizowanego krajowego wypoczynku dzieci i młodzieży, trwającego minimum 7 dni – nie częściej niż raz w roku:

a)            dla dzieci w wieku powyżej 2 lat, np. wczasy rodzinne,

b)            dla dzieci w wieku szkolnym (od klasy „0”), np. kolonie, zimowiska, obozy,

2)      wypoczynku zorganizowanego w oparciu o własną bazę wypoczynkową Uczelni,

3)      wypoczynku organizowanego we własnym zakresie przez uprawnionych do świadczeń (tzw. wczasy turystyczne),

4)      krajowych wycieczek organizowanych przez Sekcję Socjalną,

5)      imprez kulturalnych i sportowych o charakterze masowym organizowanych przez Sekcję Socjalną,

6)      zapomóg dla byłych pracowników Uczelni i ich rodzin, którzy pobierają świadczenia przedemerytalne,

7)      zapomóg:

a)            losowych – osobom uprawnionym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,

b)            socjalnych – osobom uprawnionym, których dochody nie pozwalają na zaspokojenie elementarnych potrzeb życiowych,

8)      świadczeń okolicznościowych (np. choinka noworoczna dla dzieci do ukończenia 16 lat, które zostały ujęte w ewidencji Sekcji Socjalnej do dnia 31 października danego roku, spotkania z emerytami i rencistami, przyznanie emerytom i rencistom dofinansowania na wypoczynek organizowany we własnym zakresie) i rezerwę,

9)      dofinansowanie działalności kulturalnooświatowej.

 

§ 5

Zasady i warunki przyznawania świadczeń na cele socjalne

1.      Wysokość dofinansowania z funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależniona jest od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

2.      Świadczenia socjalne finansowane z funduszu mają charakter uznaniowy i wnioskodawca nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń.

3.      rodzaju i wysokości świadczeń decyduje Rektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Do realizacji zadania związki zawodowe powołują właściwe komisje.

4.      W sytuacjach nadzwyczajnych, wymagających natychmiastowego działania i przy jednoczesnym braku możliwości zwołania posiedzenia komisji, Rektor może przyznać świadczenie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

5.      Świadczenia socjalne na tzw. wczasy turystyczne mogą być przyznane, jeżeli średni przychód przypadający na członka rodziny nie przekracza 150% przeciętnego wynagrodzenia ustalanego dla celów emerytalno-rentowych za rok poprzedzający przyznanie świadczenia, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

6.      Warunkiem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie tzw. wczasów turystycznych i zorganizowanego wypoczynku dziecka jest jego terminowe złożenie wraz z oświadczeniem o przychodach wnioskodawcy i pozostałych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, pozwalającym określić średni miesięczny przychód przypadający na jedną osobę w rodzinie. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, należy na wniosku wykazać całoroczny dochód.

7.      We wniosku należy uwzględnić wszystkie przychody, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, włącznie z przychodami pochodzącymi z Unii Europejskiej, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów doktoranckich, emerytur i rent, dodatków mieszkaniowych, dochodów z gospodarstwa rolnego, z wyłączeniem zasiłków rodzinnych.

8.      Przychody, o których mowa w ust. 6 i 7 należy udokumentować okazując w Sekcji Socjalnej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub potwierdzone przez Urząd Skarbowy roczne zeznanie podatkowe (PIT) pracownika i członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

9.      Warunkiem przyznania świadczenia z tytułu tzw. wczasów turystycznych jest korzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych w danym roku. Pracownik może wnioskować o przesunięcie środków z tzw. wczasów turystycznych na zorganizowany wypoczynek dzieci.

10.  Dofinansowanie do zorganizowanych wczasów rodzinnych, dotyczy tylko ośrodków wczasowych proponujących pobyt z wyżywieniem. Agroturystyka zaliczana jest do tzw. wczasów turystycznych – organizowanych we własnym zakresie.

11.  Osoby, którym przyznano dofinansowanie z Funduszu Dzieci (FD) mogą ubiegać się o refundację poniesionych kosztów po przedstawieniu faktury VAT lub rachunku uproszczonego wystawionego przez ośrodek do tego upoważniony, potwierdzających korzystanie dziecka ze zorganizowanej formy wypoczynku.

12.  Wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu środków uzyskanych na dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dziecka w przypadku rezygnacji dziecka z tej formy wypoczynku.

13.  Przyznanie dofinansowania na zorganizowany wypoczynek dziecka niepełnosprawnego wymagającego stałej opieki i pomocy w samodzielnej egzystencji, przysługuje bez względu na wysokość przychodów.

14.  Emeryt lub rencista, ubiegający się o dofinansowanie tzw. wczasów turystycznych, powinien w składanym wniosku wykazać przychody z tytułu emerytury lub renty (przelew bankowy lub odcinek emerytury/renty za ostatni miesiąc) oraz przychody, pozostałych członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

15.  Szczegółowe zasady korzystania z własnej bazy wypoczynkowej Uczelni określają załączniki nr 16 do Regulaminu.

16.  Osoby ubiegające się o zapomogę, powinny wykazać we wniosku przychody członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z ostatnich trzech miesięcy oraz złożyć dokumentację potwierdzającą stan faktyczny, mający wpływ na nagłe pogorszenie się sytuacji materialnej wnioskodawcy (pożar, powódź, ciężka choroba itp.).

17.  Sekcja Socjalna dokonuje weryfikacji danych zawartych we wniosku oraz w formie protokołu przedkłada Rektorowi do akceptacji, po wcześniejszych uzgodnieniach ze związkami zawodowymi.

18.  Przedstawiciel Sekcji Socjalnej ma prawo sprawdzenia wiarygodności podanych we wniosku danych.

 

§ 6

Terminarz składania i realizacji wniosków o świadczenia na cele socjalne

1.      Przyznanie świadczenia związanego z wypoczynkiem pracownika, emeryta, rencisty i ich dzieci, odbywa się na wniosek o dofinansowanie:

1)      zorganizowanego, krajowego wypoczynku dzieci i młodzieży – złożony w terminie do 30 kwietnia,

2)      wypoczynku w oparciu o własną bazę Uczelni – złożony w terminie do 30 kwietnia,

3)      wypoczynku organizowanego we własnym zakresie przez uprawnionych do świadczeń  tzw. wczasy turystyczne – złożony do 05 czerwca,

4)      wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie przez emerytów i rencistów – złożony w terminie od 15 października do 30 listopada.

2.      Dopuszcza się możliwość składania przez pracowników wniosków o tzw. wczasy turystyczne w terminie do 15 października. Po tym terminie pracownik może ubiegać się do 15 grudnia danego roku o ewentualną wypłatę tylko II części tzw. wczasów turystycznych, która może być wypłacana w miarę posiadanych środków.

3.      Nie złożenie wniosków w terminach, o których mowa w ust. 1 lub 2, równoznaczne jest z rezygnacją z ubiegania się o świadczenie z wyjątkiem osób przebywających na zwolnieniu lekarskim lub wyjeździe służbowym, trwającym dłużej niż miesiąc.

4.      Wnioski o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży rozpatrywane są w terminie do 15 maja każdego roku.

5.      Wypłaty dofinansowania na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, dokonywane są:

1)      w pierwszej dekadzie lipca pracownikom, którzy byli na urlopie wypoczynkowym w pierwszym półroczu oraz mają zaplanowane rozpoczęcie urlopu w tym miesiącu,

2)      w pierwszej dekadzie miesiąca rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego – pracownikom, których urlop przypada w drugim półroczu roku kalendarzowego.

 

§ 7

Uprawnieni do pożyczek z funduszu na cele mieszkaniowe

Uprawnieni do pożyczek z funduszu są:

1)      pracownicy zatrudnieni w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu, w tym również:

a)            przebywający na płatnym urlopie dla poratowania zdrowia,

b)            przebywający na urlopie dla celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego,

c)            przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,

d)            

e)            odbywający przeszkolenie wojskowe,

2)      emeryci i renciści – byli pracownicy Uczelni, w zakresie określonym w § 8 ust. 2,

3)      współmałżonkowie pracowników zmarłych w czasie zatrudnienia oraz wdowy i wdowcy po byłym pracowniku (emerycie lub renciście), jeżeli pozostają w stanie wolnym i utrzymują się z renty rodzinnej – w zakresie określonym w § 8 ust. 2.

 

§ 8

Przeznaczenie funduszu na cele mieszkaniowe

1.            Z funduszu mogą być udzielane pożyczki na:

1)      budowę domu jednorodzinnego – nie więcej niż do kwoty 50.000 zł. Do wniosku o pożyczkę należy dołączyć aktualne pozwolenie na budowę oraz akt potwierdzający prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntu.

2)      budowę lokalu w budynku wielorodzinnym – nie więcej niż do kwoty 50.000 zł. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy o budowę mieszkania. Pożyczka może być udzielona wyłącznie w formie przelewu na konto podmiotu realizującego inwestycję budowlaną.

3)      zakup mieszkania na wolnym rynku – nie więcej niż do kwoty 50.000 zł. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przedłożenia notarialnej umowy kupna mieszkania lub domu. Umowa pożyczki powinna być zawarta w okresie trzech miesięcy od daty wydania decyzji o jej przyznaniu, pod rygorem wygaśnięcia uprawnienia do jej zawarcia.

4)      wykup mieszkania, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny lub zakup lokalu z przeznaczeniem do adaptacji na cele mieszkaniowe (np. strych, pralnia) – do wysokości ceny mieszkania lub lokalu – nie więcej niż do kwoty 30.000 zł. Pożyczka może być udzielona wyłącznie w formie przelewu na konto podmiotu sprzedającego mieszkanie lub lokal. W przypadku zakupu lokalu przeznaczonego do adaptacji pożyczkobiorca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego przeznaczenie tego lokalu na cele mieszkaniowe.

5)      kaucję na mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS), działającym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z  późn. zm.) – do kwoty 10.000 zł, lecz nie więcej niż wysokość wymaganej kaucji. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości wymaganej kaucji. Pożyczka może być udzielona wyłącznie w formie przelewu na konto TBS.

6)      remont lub modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawca jest zameldowany na stałe – nie więcej niż do kwoty 10.000 zł. Pożyczka nie dotyczy mieszkańców hotelu DS. 120 i zakwaterowanych na zasadach hotelowych w ADMR.

7)      rozbudowę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawca jest zameldowany na stałe, związaną ze zwiększeniem powierzchni mieszkalnej – do kwoty 10.000 zł. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zgłoszeniu rozbudowy domu wydane przez właściwy organ oraz akt własności domu lub lokalu mieszkalnego bądź zaświadczenie o posiadaniu spółdzielczego prawa do lokalu lub stosowną decyzję, upoważniającą do korzystania z lokalu komunalnego.

8)      adaptację pomieszczeń (np. strychów) na cele mieszkalne, związaną ze zwiększeniem powierzchni mieszkalnej w budynkach wielorodzinnych – do kwoty 10.000 zł. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do adaptowanego pomieszczenia oraz zaświadczenie o zgłoszeniu adaptacji wydane przez właściwy organ.

9)      wykonanie przyłączy z instalacją do wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania, kanalizacji, gazu przewodowego do domu jednorodzinnego lub całkowitej wymiany bądź modernizacji powyższych instalacji w budynku wielorodzinnym – do kwoty 3.000 zł. na każde przyłącze, pod warunkiem, że ubiegający się o pożyczkę posiada stałe zameldowanie w miejscu, gdzie mają być wykonane przyłącza. Powyższy zapis nie dotyczy wnioskodawców, którzy otrzymali pożyczkę na budowę domu. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie o wysokości udziału osoby zainteresowanej w kosztach inwestycji (wystawione np. przez komitet budowy gazociągu, spółdzielnię, wspólnotę mieszkaniową, itp.).

10)  przystosowanie mieszkania dla potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej (pracownika lub członka rodziny prowadzącego z nim wspólne gospodarstwo domowe) – do kwoty 10.000 zł. Osoba otrzymująca pożyczkę zobowiązana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem orzeczenia potwierdzającego ograniczoną sprawność ruchową, a w ciągu trzech miesięcy od otrzymania pożyczki, udokumentować jej wydatkowanie, zgodnie z celem, na jaki została przyznana.

2.            Emeryci i renciści uprawnieni są do korzystania z pożyczek z funduszu z przeznaczeniem na:

1)      przystosowanie mieszkania dla potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej w wysokości i na warunkach określonych w § 8 ust. 1 pkt 10,

2)      remont lub modernizację domu jednorodzinnego lub lokalu – nie więcej niż do kwoty 6.000 zł.,

3)      wykup mieszkania, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny – na warunkach określonych w § 8 ust. 1 pkt 4.

3.            Ze środków funduszu nie może być udzielona pożyczka na: zakup ziemi, budowę domów letniskowych, altan, garaży i inne cele, które nie zostały wyszczególnione w niniejszym Regulaminie.

 

§ 9

Warunki udzielania pożyczek z funduszu na cele mieszkaniowe

1)      Pożyczki na cele mieszkaniowe mają charakter zwrotny i wymagają poręczenia lub innej formy zabezpieczenia przewidzianej w odrębnych przepisach (np. umowa cesji, ustanowienie hipoteki na nieruchomości itp.).

2)      Warunki spłaty pożyczki ustala Uczelnia w zawieranej z pożyczkobiorcą umowie.

3)      Poręczycielami pożyczek z funduszu są dwie osoby będące pracownikami Uczelni zatrudnione na czas nieokreślony.

4)      Przy pożyczkach z funduszu udzielanych emerytom lub rencistom dopuszcza się, aby jednym z żyrantów był emeryt lub rencista Uczelni.

5)      Pożyczki udzielane są bez prawa do uzupełnienia w trakcie obowiązywania zawartej umowy. W indywidualnych przypadkach Rektor może podjąć decyzję w sprawie uzupełnienia, po uzyskaniu zgody związków zawodowych.

6)      Zapis pkt 5 nie dotyczy pożyczek określonych w § 8 ust. 1 pkt 1,2 i 3, udzielonych w 2005 r .

7)      Okres spłaty pożyczki, której wysokość została uzupełniona w oparciu o § 9 ust. 6, nie może być dłuższy niż 10 lat, poczynając od dnia zawarcia pierwotnej umowy pożyczki.

8)      Pożyczkobiorca spłacający pożyczkę przed terminem, zobowiązany jest do spłaty odsetek naliczonych za cały okres, na jaki zgodnie z umową została udzielona pożyczka.

9)      Jeżeli kwota poręczanej pożyczki jest równa lub większa od kwoty 30.000 zł, pracownik może być tylko dwukrotnie poręczycielem.

10)  Otrzymanie pożyczki na budowę domu jednorodzinnego lub lokalu wyklucza możliwość jednoczesnego otrzymania pożyczki na zakup mieszkania na wolnym rynku lub w spółdzielni mieszkaniowej i odwrotnie.

11)  Otrzymanie pożyczki na zakup lokalu przeznaczonego do adaptacji na cele mieszkaniowe, wyklucza możliwość jednoczesnego otrzymania pożyczki na adaptację tego lokalu.

12)  W przypadku ograniczonych środków funduszu, pożyczki będą udzielane w pierwszej kolejności osobom, które ubiegają się o pożyczkę na dany cel po raz pierwszy, z uwzględnieniem sytuacji mieszkaniowej i materialnej ubiegającego się.

13)  Pożyczki na budowę domu, budowę lokalu mieszkalnego lub zakup mieszkania lub domu na wolnym rynku można uzyskać nie więcej niż dwukrotnie w okresie zatrudnienia w uczelni, przy czym brane są pod uwagę wyłącznie pożyczki udzielone począwszy od dnia 1 września 1999 roku.

14)  Maksymalny okres spłaty wynosi:

1)            10 lat dla pożyczek udzielonych na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 3,

2)            7 lat dla pożyczek udzielonych na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4,

3)            5 lat dla pożyczek udzielonych na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5.

4)            3 lata dla pozostałych pożyczek.

15)  Podpisanie umowy następuje po przyznaniu pożyczki.

16)  Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż po upływie 2 miesięcy od podpisania umowy.

17)  Uprawnienie do przyznanej pożyczki wygasa, jeżeli umowa pożyczki nie zostanie podpisana w ciągu:

1)      trzech miesięcy od dnia przyznania – w przypadku pożyczek, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3,

2)      dwóch miesięcy od dnia przyznania – w przypadku pozostałych pożyczek.

18)  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej, spłatę pożyczki można zawiesić maksymalnie na dwa lata. Wnioski w tej sprawie rozpatrywane są każdorazowo indywidualnie, po wcześniejszym uzyskaniu zgody poręczycieli.

19)  Pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku:

1)            rozwiązania przez pożyczkobiorcę umowy o pracę z Uczelnią,

2)            rozwiązania z pożyczkobiorcą umowy o pracę przez Uczelnię z przyczyn leżących po stronie pracownika,

3)            wykorzystania pożyczki na inne cele niż określone we wniosku,

4)            rezygnacji przez pożyczkobiorcę z budowy domu lub sprzedaż domu przed spłatą pożyczki,

5)            rezygnacji z budowy mieszkania w budynku wielorodzinnym lub jego sprzedaż przed spłatą pożyczki,

6)            nie zachowania warunków określonych w § 8 ust. 1 pkt 3.

20)  Pracownicy przechodzący na emeryturę lub rentę oraz osoby, z którymi rozwiązano stosunek pracy na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844) zobowiązani są do dalszego spłacania rat miesięcznych w wysokości ustalonej dotychczasową umową pożyczki.

21)  Osoba zobowiązana do natychmiastowej spłaty pożyczki może wystąpić do Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na spłatę pozostałej części w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy licząc od następnego miesiąca, od której pożyczka stała się wymagalna, przy zastosowaniu podwojonej stawki oprocentowania ustalonej w umowie. Wielkość zobowiązania i zasady spłaty określa decyzja Rektora.

22)  W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki pracodawca ma prawo dokonać potrącenia na rzecz spłaty z przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pracę, tzw. trzynastej pensji oraz innych przysługujących mu świadczeń pracowniczych.

23)  W przypadku śmierci pożyczkobiorcy i przy jednoczesnym braku możliwości wyegzekwowania tego zadłużenia od spadkobierców, Rektor może umorzyć pozostałą do spłaty kwotę pożyczki.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
14.03.2006
Data publikacji:
19.10.2007 09:49
Data aktualizacji:
19.10.2007 10:17
Liczba wyświetleń:
8662
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument