Nr 31/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”

 
Zarządzenie Nr 31/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 kwietnia 2015 roku
 
w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z § 3 ust. 4 i 6 Załącznika do Uchwały Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się wzory druków: „Arkusz oceny pracy dyplomowej – promotor pracy” oraz „Arkusz oceny pracy dyplomowej – recenzent pracy” w celu dokumentowania oceny pracy dyplomowej, dokonywanej przez promotora  pracy i recenzenta pracy na kierunkach: biologicznych, rolniczych, technicznych, medycznych, matematycznych, stanowiący odpowiednio załączniki: 1 i 1a do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Ustala się wzory druków: „Arkusz oceny pracy dyplomowej – promotor pracy” oraz „Arkusz oceny pracy dyplomowej – recenzent pracy” w celu dokumentowania oceny pracy dyplomowej, dokonywanej przez promotora  pracy i recenzenta pracy na kierunkach: artystycznych, ekonomicznych, humanistycznych, prawnych, społecznych, stanowiący odpowiednio załączniki: 2 i 2a do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

1.  Określone w załącznikach 1 i 1a oraz 2 i 2a wzory druków, stosuje się w procedurze oceny pracy dyplomowej studentów, realizujących cykle kształcenia w systemie Krajowych Ram Kwalifikacji, tj. cykli kształcenia rozpoczętych z dniem 1 października 2012 roku.

2.  Dla studentów kontynuujących cykle kształcenia, rozpoczęte przed 1 października 2012 roku, stosuje się wzory druków „Ocena pracy dyplomowej” określone Zarządzeniem Nr 42 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2004 roku.

 

§ 4

1.  Traci moc Zarządzenie Nr 106/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wzorów druków „Arkusz oceny pracy dyplomowej”.

2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 roku.

 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.04.2015
Data publikacji:
29.04.2015 09:07
Data aktualizacji:
29.04.2015 09:23
Liczba wyświetleń:
2562
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr31.doc128 KB
Zal1Zarz31.doc56.5 KB
Zal1aZarz31.doc53 KB
Zal2Zarz31.doc55 KB
Zal2aZarz31.doc53 KB