Nr 25/2015 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rolnictwo ekologiczne”

 
Zarządzenie Nr  25/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 marca 2015 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Rolnictwo ekologiczne”
 
Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych (przyjętego Uchwałą Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 roku), zarządza się co następuje:
 
§ 1
1.    Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa tworzy się studia podyplomowe w zakresie
    „
Rolnictwo ekologiczne”.
2.    Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
3.    O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.
4.    Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
5.    Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 3800,00 zł (słownie: trzy tysiące
    osiemset złotych 00/100).
6.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem.
 
§ 2
Studia podyplomowe „Rolnictwo ekologiczne” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2015
Data publikacji:
01.04.2015 09:11
Data aktualizacji:
01.04.2015 09:11
Liczba wyświetleń:
1287
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz25.doc29 KB