Zarządzenie Nr 2 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: zasad i warunków realizacji projektu nr Z/2.28/II/2.6/00008/05 „Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie” realizowanego ze środków EFS

 

 

Zarządzenie Nr 2

Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 stycznia 2006 roku

w sprawie: zasad i warunków realizacji projektu nr Z/2.28/II/2.6/00008/05 „Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, powołania Komisji Stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendiów doktoranckich, powołania Zespołu Zarządzającego Projektem i wprowadzenia Regulaminu Funduszu Stypendialnego dla uczestników studiów doktoranckich.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Podstawy realizacji projektu

1. Fundusz Stypendialny utworzony został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznanych w ramach Działania 2.6 pt.: „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 20042006.

2. Podstawę realizacji projektu stanowi umowa dotacji zawarta pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a Instytucją Zarządzającą Działaniem 2.6 ZPORR oraz przepisy regulujące wykorzystanie Funduszy Strukturalnych.

 

§ 2

Komisja Stypendialna

Powołuję Komisję Stypendialną w składzie:

  • przewodniczący prof. zw. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ Prorektor ds. Kształcenia
  • członkowie:

- prof. dr hab. inż. Włodzimierz BEDNARSKI Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Doktoranckich,

- prof. dr hab. Barbara ADOMAS z Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,

- prof. dr hab. Tadeusz KORNIAK z Wydziału Biologii,

- prof. dr hab. inż. Antoni KRUK z Wydziału Nauki o Żywności,

- prof. zw. dr hab. Jan SZCZERBOWSKI z Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa,

- prof. dr hab. Joanna SZTEYN z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,

- prof. dr hab. inż. Janina POGORZELSKA z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt,

- dr hab. inż. Zofia RZEPECKA z Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,

- prof. dr hab. Marzenna ZAORSKA z Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki

  • członkowie z głosem doradczym:

- Aleksander SOCHA kierownik Zespołu Zarządzającego Projektem

- Katarzyna KOWALCZYKGRYGO sekretarz Zespołu Zarządzającego Projektem

 

§ 3

Do zadań Komisji Stypendialnej należy:

1. ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów składanych przez uczestników studiów doktoranckich UWM w Olsztynie II, III i IV roku studiów zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Funduszu Stypendialnego,

2. przedstawienie Rektorowi listy rankingowej ocenionych wniosków.

 

§ 4

Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji Stypendialnej zapewnia Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich.

 

§ 5

Komisja Stypendialna, zadania o których mowa w § 3, wykona do 31 marca 2007 r.

 

 

§ 6

Zespół Zarządzający Projektem

Powołuję Zespół Zarządzający Projektem pt.: „Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie” w składzie:

  • Kierownik – Aleksander SOCHA
  • Zastępca Kierownika – Małgorzata WASYLUK
  • Członek Zespołu – Monika MACIEJEWSKA
  • Sekretarz – Katarzyna KOWALCZYK-GRYGO
  • Księgowa – Edyta FAFIŃSKA

 

§ 7

Do zadań członków Zespołu Zarządzającego Projektem należy:

1) Kierownik

- koordynacja działań i ich zgodność z harmonogramem projektu

- kontakty oficjalne z Instytucją Wdrażającą

- nadzorowanie wydatków projektu (zatwierdzanie wydatków oraz list z wypłatami stypendiów)

- uczestniczenie w pracach komisji stypendialnej

- terminowe raportowanie

- monitorowanie projektu

 

2) Zastępca Kierownika

- zastępowanie kierownika zespołu

- kontakty robocze z Instytucją Wdrażającą

- przygotowanie koniecznych wzorów dokumentów m.in. wzorów wniosku, sprawozdań, ankiet, umów,

- przygotowanie umów – zleceń, nadzór nad prawidłowym wypełnianiem kart pracy,

- przygotowanie rankingu wniosków oraz listy osób którym przyznano stypendium na podstawie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez komisję stypendialną.

- kontakty z beneficjentami ostatecznymi (od momentu podpisania przez doktorantów umów o przekazywanie stypendiów)

- monitorowanie beneficjentów ostatecznych (przygotowanie i przeprowadzenie ankiet monitorujących, sporządzenie raportów z wyników przeprowadzonych ankiet)

- sporządzanie terminowo sprawozdań z realizacji projektu

 

3) Członek zespołu odpowiedzialny za organizację badań i obsługę sekretariatu badań w ramach modułu I,

- przygotowanie zakresu i harmonogramu realizacji badań (szczegółowego miesięcznego planu badań, harmonogramu i planu finansowego)

- przedstawienie propozycji składu zespołów badawczych

- prawidłową organizację badań (terminową realizację, prawidłowe rozliczanie finansowe badań i zakupów z tym związanych), zgodnie z przepisami krajowymi (w szczególności z ustawą o zamówieniach publicznych oraz innymi) oraz przepisami i procedurami obowiązującymi w UWM w Olsztynie.

- promocja projektu w ramach modułu I

 

4) Sekretarz

- obsługę techniczno – biurową projektu

- prowadzenie dokumentacji projektu

- przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium oraz dokonywanie wstępnej oceny formalnej wniosków

- prowadzenie korespondencji z stypendystami

- kontakty ze stypendystami od momentu złożenia wniosku do podpisania umowy o dofinansowanie

- obsługa techniczno – biurowa komisji stypendialnej podczas posiedzeń

 

5) Księgowa

- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków wydatkowanych w ramach każdego projektu

- terminowe prowadzenie operacji finansowych i księgowych, archiwizacja dokumentacji finansowej

- weryfikacja wydatków poniesionych w ramach projektów i sprawdzanie ich zgodności z zasadami kwalifikowalności w ramach poszczególnych programów

- przygotowanie części finansowej wniosku o płatność i załączników do wniosku w liczbie oraz zgodnie z wymogami określonymi we właściwych dokumentach

- przygotowanie części finansowej sprawozdań kwartalnych, rocznych i końcowych zgodnie z wymogami określonymi we właściwych dokumentach

- kontrola nad budżetem projektów (nie przekraczanie wydatków)

- sprawdzanie części finansowej sprawozdań składanych przez Beneficjentów Ostatecznych projektów

- przygotowywanie dokumentów finansowych wynikających z zapisów w umowach o dofinansowanie (np. harmonogram składania wniosków o płatność na sześć kolejnych miesięcy do Instytucji Wdrażającej do ostatniego dnia każdego miesiąca, prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny nie później niż do dnia 15 lutego każdego roku)

 

§ 8

Kierownik Zespołu Zarządzającego projektem powoła składy osobowe zespołów badawczych, realizujących zadania w ramach modułu I.

 

§ 9

Zespół Zarządzający Projektem, zadania o których mowa w § 7 wykona do 31 maja 2007 r.

 

§ 10

Regulamin Funduszu Stypendialnego

Wprowadza się „Regulamin Funduszu Stypendialnego dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Europejskiego Funduszu Społecznego UE” w ramach projektu pt.: „Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (ZPORR) – stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2005 roku.

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 2 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 2 stycznia 2005 r.

 

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORACKICH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UE

 

I. Informacje ogólne

§ 1

1. Fundusz stypendialny stanowi realizację projektu pt. „Kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu – stypendia doktoranckie”. Prowadzony jest w ramach działania pt. „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) do Funduszy Strukturalnych.

2. Celem funduszu stypendialnego jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do sfery gospodarki regionu.

3. Stypendia przeznaczone są na pokrycie części kosztów związanych z pracą naukową (doktorską), np. zakup niezbędnej literatury naukowej, opłaty za odbywanie studiów, koszty prowadzenia badań naukowych, koszty prac wdrożeniowych.

 

§ 2

1. Stypendia będzie przyznawał Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie po dokonaniu przez Komisję Stypendialną merytorycznej oceny wniosków.

2. Funduszem stypendialnym administruje Zespół Zarządzający Projektem.

3. Komisję Stypendialną i Zespół Zarządzający Projektem powołuje Rektor.

 

II. Zasady i kryteria przyznawania stypendiów

§ 3

Ustala się następujące zasady przyznawania stypendiów:

1. zasadą ogólną jest przyznawanie stypendiów na maksymalnie możliwy okres,

2. stypendia mogą być przyznane na okres od 6 do 12 miesięcy,

3. stypendium ma formę grantu finansowego i wynosi 750 zł miesięcznie,

4. stypendystami mogą być uczestnicy studiów doktoranckich II, III i IV roku studiów,

5. pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium mają osoby, które uzyskają największą liczbę punktów w wyniku oceny merytorycznej wniosku,

6. warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie stosownego wniosku.

7. stypendium nie może zostać przyznane na realizację badań, jeżeli stypendysta korzysta z innych źródeł finansowania badań (dotyczy tylko pracy doktorskiej), w ramach innych projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

8. Wniosek o przyznanie stypendium można złożyć tylko raz w okresie trwania projektu. Ponowne złożenie wniosku (1 raz) może nastąpić tylko w przypadku odrzucenia wniosku pod względem formalnym lub w przypadku zmiany kryterium dotyczącego stopnia zaawansowania przewodu doktorskiego.

 

§ 4

1. Ustala się następujące formalne kryteria oceny wniosków:

1) wnioskodawca musi być uczestnikiem studiów doktoranckich II, III lub IV roku studiów prowadzonych przez UWM,

2) średnia ocen ze studiów magisterskich wynosi co najmniej 3,6 oraz wynik ukończenia studiów na dyplomie z oceną co najmniej dobrą,

3) kompletność wniosku i załączników.

2. Ustala się następujące kryteria merytoryczne i odpowiadające im maksymalne liczby punktów:

1) tematyka pracy doktorskiej przyczyniająca się do rozwoju strategicznych obszarów regionu określonych w „Regionalnej Strategii Innowacyjności województwa warmińsko-Mazurskiego” oraz „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego” – do 25 pkt.,

2) stopień zaangażowania podmiotów gospodarczych w realizacji pracy doktorskiej – do 25 pkt.,

3) możliwość wdrożenia wyników badań w gospodarce regionu – do 20 pkt.,

4) poziom średniej ocen ze studiów magisterskich oraz wynik ukończenia studiów na dyplomie – do 10 pkt.,

5) stopień zaawansowania przewodu doktorskiego – do 20 pkt.

 

III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych

§ 5

1. Ogłoszenie o naborze wniosków należy:

1) umieścić na stronie internetowej UWM,

2) przesłać pismem do dziekanów wydziałów prowadzących studia doktoranckie,

3) nadać komunikatem w Radio UWMFM.

2. Termin i miejsce składania wniosków zostaną określone w ogłoszeniu.

3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku według ustalonego wzoru.

4. Warunkiem dopuszczenia wniosku do oceny merytorycznej jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych.

5. W przypadku braków formalnych wnioskodawca ma prawo je usunąć w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania powiadomienia.

6. Oceny formalnej wniosków dokonuje zespół zarządzający projektem.

7. Komisja stypendialna dokonuje oceny merytorycznej wniosku na podstawie wag punktowych każdego z kryteriów.

8. Końcowy wynik oceny wniosku jest średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez poszczególnych członków komisji.

9. Wnioski, które w wyniku oceny merytorycznej otrzymają co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów, utworzą listę rankingową.

10. Stypendia przyznaje Rektor UWM lub upoważniony Prorektor na podstawie listy rankingowej.

11. Przyznawanie stypendiów odbywa się do wyczerpania środków funduszu stypendialnego.

12. Osobie, której nie przyznano stypendium, przysługuje prawo otrzymania pisemnego uzasadnienia decyzji.

 

IV. Rozliczanie stypendium

§ 6

Na podstawie decyzji Rektora o przyznaniu stypendium, z uczestnikiem studiów doktoranckich zostanie podpisana stosowna umowa.

Umowa będzie regulowała zasady i warunki przyznawania stypendium oraz sposoby jego rozliczania.

 

§ 7

1. Studenci, którzy otrzymają stypendium, są zobowiązani przedstawiać postęp w wykonywaniu pracy doktorskiej z uwzględnieniem wydatków poniesionych z otrzymanego stypendium.

2. Powyższe informacje będą przekazywane do Zespołu Zarządzającego Projektem w formie sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania końcowego sporządzanych według ustalonego wzoru.

 

V. Postanowienia końcowe

§ 8

Stypendysta traci prawo do stypendium jeżeli:

1) zostanie skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich,

2) zostanie zmieniony temat i zakres pracy doktorskiej.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
02.01.2006
Data publikacji:
19.10.2007 08:32
Data aktualizacji:
20.10.2007 08:00
Liczba wyświetleń:
4166
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument