Nr 165 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2006 rok

 

UCHWAŁA Nr 165

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2006 rok.

 

§ 1

Na podstawie opinii biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2006 rok, na które składa się:

 

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą

402.300.518,41 zł

rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykazujący zysk netto w kwocie

11.950.539,99 zł

zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2006r do 31.12.2006r wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę

23.701.256,87 zł

sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu badanego okresu o kwotę

11.489.643,72 zł

 

dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Zysk netto w kwocie 11.950.539,99 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu zasadniczego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2007
Data publikacji:
17.09.2007 09:10
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:06
Liczba wyświetleń:
4448
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument