Nr 19/2015 z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo procesu produkcji w przemyśle spożywczym”

 
Zarządzenie Nr 19/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 marca 2015 roku
 
w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Bezpieczeństwo procesu produkcji
w przemyśle spożywczym”
 
Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012r. poz. 572 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 3 i § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Studiów Podyplomowych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 845 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 stycznia 2012 r., zarządza się, co następuje:

 

§ 1
1.    Na Wydziale Nauk Technicznych tworzy się studia podyplomowe w zakresie „Bezpieczeństwo
    procesu produkcji w przemyśle spożywczym”
.
 
2.    Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych.
 
3.    O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych
    dokumentów.
 
4.    Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w formie niestacjonarnej.
 
5.    Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 4200,00 zł (słownie: cztery
    tysiące dwieście złotych 00/100).
 
6.    Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Słuchaczem.
 
 
§ 2
Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo procesu produkcji w przemyśle spożywczym” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych.
 
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2015
Data publikacji:
09.03.2015 13:38
Data aktualizacji:
09.03.2015 13:39
Liczba wyświetleń:
1278
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr19.doc29.5 KB