Nr 10/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Techniki histologiczne”

Zarządzenie Nr 10/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 lutego 2015 roku
 

w sprawie utworzenia kursu dokształcającego pn. „Techniki histologiczne”

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.    Na Wydziale Biologii i Biotechnologii tworzy się kurs dokształcający pn. „Techniki histologiczne”.

2.    Kurs obejmuje 15 godzin zajęć dydaktycznych.

 

§ 2

1.    Absolwenci kursu dokształcającego otrzymują świadectwo ukończenia kursu.

2.    Dokumentację związaną z przebiegiem kursu prowadzi Wydział Biologii i Biotechnologii.

 

§ 3

1.    Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

2.   Szczegółowe zasady odpłatności określa umowa zawarta pomiędzy Uczelnią, a Uczestnikiem kursu dokształcającego.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.02.2015
Data publikacji:
13.02.2015 20:13
Data aktualizacji:
13.02.2015 20:13
Liczba wyświetleń:
1194
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr10.doc31.5 KB