Nr 140/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Instrukcji wystawiania faktur, Instrukcji dotyczącej zasad numerowania faktur oraz Instrukcji użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 140/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 grudnia 2014 roku
 
w sprawie Instrukcji wystawiania faktur, Instrukcji dotyczącej zasad numerowania faktur oraz Instrukcji użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
Celem ujednolicenia zasad wystawiania faktur przez jednostki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem, stosowania jednolitej numeracji, umożliwiającej jednoznaczną identyfikację faktur oraz uporządkowania i ujednolicenia czynności związanych
z użytkowaniem kas fiskalnych w Uniwersytecie,
wprowadza się:
 
    1)     Instrukcję wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stanowiącą
         załącznik nr 1,
 
    2)     Instrukcję numerowania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie stanowiącą
         załącznik nr 2,
 
    3)     Instrukcję użytkowania kas rejestrujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
         stanowiącą załącznik nr 3.
 
 
 § 2
1.  Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu pełnią
   ich kierownicy.
 
2.  Pracownicy upoważnieni do wystawiania faktur i/lub użytkujący kasy rejestrujące zobowiązani
   są do przestrzegania postanowień instrukcji wprowadzonych niniejszym zarządzeniem.
 
 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 121/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
30 grudnia 2013 roku w sprawie
wprowadzenia Instrukcji wystawiania faktur, Instrukcji dotyczącej zasad numerowania faktur oraz Instrukcji użytkowania kas rejestrujących na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.12.2014
Data publikacji:
05.02.2015 17:30
Data aktualizacji:
05.02.2015 17:30
Liczba wyświetleń:
1634
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr140.docx17.71 KB
Zal1Zasadywystawianiafaktur.pdf949.57 KB
Zal2Zasadynumerowaniafaktur.pdf124.2 KB
Zal3Instrukcjadotkasfiskalnych.pdf245.81 KB