Nr 1/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 1/2015
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 stycznia 2015 roku

 

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
 § 1

W Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którego tekst jednolity stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 51/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 32 ust. 1:

a)    w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem,

b)    dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) stanowisko ds. ewidencji i realizacji umów.”, 

2)    dodaje się § 39 a w brzmieniu:

㤠39a

Stanowisko ds. ewidencji i realizacji umów

1.  Stanowisko ds. ewidencji i realizacji umów realizuje zadania w zakresie kontroli poprawności
   dokumentów wystawianych przez podmioty realizujące na rzecz Uniwersytetu umowy o dostawy
   towarów i usług oraz zachowywanie przez nie terminowości i prawidłowości realizowanych umów.
 
2.  Do zadań Stanowiska ds. ewidencji i realizacji umów należy w szczególności:
   1)     sprawdzanie zgodności faktur z postanowieniami zawartych przez Uniwersytet umów
        na dostawy towarów i usług,
   2)     kontrola zachowywania terminów określonych w umowach,
   3)     monitoring stopnia realizacji umów o dostawy sukcesywne,
   4)     zgłaszanie do Działu Zamówień Publicznych potrzeby wszczęcia kolejnego postępowania
        w związku z wyczerpaniem limitu środków przyznanych na realizację umowy,
   5)    przyjmowanie od kierowników jednostek organizacyjnych skarg związanych z niewłaściwą
       realizacją umów, w szczególności dostarczeniem niewłaściwego towaru lub niezachowaniem
       terminów, oraz prowadzenie, w porozumieniu z radcą prawnym, postępowań wyjaśniających
       w tym zakresie,
  6)     naliczanie kar umownych w przypadku stwierdzenia niezachowania postanowień umowy,
  7)     prowadzenie ewidencji podmiotów naruszających postanowienia umów,
  8)     zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości Kanclerzowi.
 
 § 2

Realizację zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.01.2015
Data publikacji:
05.02.2015 11:51
Data aktualizacji:
13.02.2015 10:22
Liczba wyświetleń:
2074
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZarzNr1.doc46 KB