Nr 83/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie i wynajem obiektów sportowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 83/2014
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 grudnia 2014 roku
 
w sprawie wysokości opłat za korzystanie i wynajem obiektów sportowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

 

§ 1
 
1.     Obiekty sportowe w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie mogą być udostępniane
     odpłatnie podmiotom zewnętrznym na zasadach określonych w niniejszej Decyzji, z zastrzeżeniem
     ust. 2.
 
2.     Określone w niniejszej decyzji zasady wnoszenia opłat nie dotyczą obiektów sfinansowanych
     z projektów, które nie zakładają działalności komercyjnej.
 
3.     Stawki opłat z tytułu korzystania i najmu obiektów sportowych w Uniwersytecie Warmińsko-
     Mazurskim w Olsztynie przez podmioty zewnętrzne, zawierające podatek VAT, określa
     załącznik nr 1 do decyzji.
 
4.     Przy korzystaniu z obiektów sportowych uwzględnia się również dodatkowe koszty, jakie mogą
     powstać w związku z ich udostępnieniem, w szczególności koszty wynagrodzeń osób dodatkowo
     zatrudnionych przy obsłudze obiektu w czasie oddania go do korzystania oraz koszty związane
     z obsługą i konserwacją pomieszczeń wspólnych, z których najemcy będą korzystać.
5.     Rodzaje kosztów, ich wysokość oraz terminy płatności określa umowa.
 
6.     Przychody z tytułu korzystania z obiektów sportowych z wyłączeniem obiektów Pływalni
     Uniwersyteckiej stanowią przychody Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
 

§ 2

 

1.     Wnioski w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie i wynajem obiektów sportowych, sporządzone
     według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do decyzji, składa się do Kierownika Studium
     Wychowania Fizycznego i Sportu w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym
     przedsięwzięciem.
 
2.     Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, po rozpatrzeniu wniosku:
       1)     wyraża zgodę na korzystanie i wynajem obiektów sportowych i przekazuje wniosek
            do właściwego kierownika obiektu sportowego, który przygotowuje projekt umowy,
 
       2)     odmawia udostępnienia obiektu sportowego, w szczególności w przypadku, gdyby jego
            udostępnienie utrudniło realizację zadań dydaktycznych.
 
3.     Umowy na korzystanie i wynajem obiektów sportowych podlegają ewidencji w rejestrze
     prowadzonym przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

 

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 roku.

 

 

Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Biuro Rektora
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.12.2014
Data publikacji:
20.01.2015 11:22
Data aktualizacji:
20.01.2015 11:22
Liczba wyświetleń:
1165
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DecNr83.docx18.11 KB
cennik.pdf249.58 KB
Wniosek.doc35.5 KB